ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ τη Δευτέρα για «Κλεισθένη 1», πρόσληψη υδρονομέων & συνολικά 13 θέματα

0
370

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΣΤΙΣ 7 ΜΑΪΟΥ 2018, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΩΡΑ 19:00, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 1. Έκφραση γνώμης επί του Σχεδίου Νόμου με τίτλο: “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» …. λοιπές διατάξεις], αρμοδιότητας του ΥΠ.ΕΣ. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κος Κυρίτσης Γιώργος).

 2. Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης στον Δήμο Κω κατόπιν εκλογής. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

 3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 53/2018 Απόφασης Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί ψήφισης του Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ως άνω Οργανισμού Δήμου Κω, σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/Β/05-12-2017, περί πρότυπου Κανονισμού. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ του ως άνω Οργανισμού κος Ζερβός Εμμανουήλ).

 4. Έγκριση Α’ Τριμηνιαίας Έκθεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2018. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

 5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2018 Απόφασης του Δ/Σ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω, περί ψήφισης οικονομικού απολογισμού έτους 2017. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. κος Ζερβός Εμμανουήλ).

 6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2018 Απόφασης του Δ/Σ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω, περί ψήφισης οικονομικού απολογισμού έτους 2017. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. κος Ζερβός Εμμανουήλ).

 7. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου Δήμου Κω» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρόσκλησης 5132/23-02-2018 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 10311/04-04-2018 του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II” με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» στον άξονα προτεραιότητας “Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος.” (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

 8. Αποδοχή της ένταξης του έργου με τίτλο: “Κατασκευή εξεδρών στο Μαρμάρι και στο Τιγκάκι” στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017 -2020 (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

 9. Έγκριση διενέργειας προμηθειών/ υπηρεσιών Δήμου Κω. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

 10. Έγκριση πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

 11. Λήψη απόφασης επιλογής πιστωτικού ιδρύματος για την κατάθεση χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου Κω. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

 12. Προέγκριση μετάβασης κ. Δημάρχου για εκτός έδρας υπηρεσίας & ψήφιση – διάθεση πίστωσης. (Εισηγητής: Δήμαρχος κος Κυρίτσης Γιώργος).

 13. Έγκριση εξόδων κίνησης μετακινούμενων για εκτός έδρας υπηρεσίας & ψήφιση – διάθεση πιστώσεων. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ/ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.

 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ.

 • ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ Ν.Π.Δ.Δ. & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.

 • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ – ΑΡΧΕΙΟΥ

 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ