Όμιλος για τη δημοκρατία και την αυτοδιοίκηση: ‘Β Κεφάλαιο του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου

4
3999
Η ΚΩΣ ΒΛΕΠΕΙ ΜΑΚΡΙΑ
Β’ Κεφάλαιο του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου
ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Εισαγωγή
Το κεφάλαιο αυτό με τις αποφάσεις και τις διεκδικήσεις της κοινωνίας
θα είναι ίσως από εδώ και πέρα το πλέον σοβαρό για το μέλλον της Κω.
Ο Όμιλος θεωρεί ότι εάν τώρα δεν απαντηθούν τα ερωτήματα της τύχης
των τριών αυτών τομέων που είναι ο σκελετός της επιχειρηματικής και
οικονομικής μας προοπτικής θα είναι πολύ δύσκολο στο μέλλον, για να
μην πούμε ακατόρθωτο, να αναταχθούν συνεχιζόμενες παγιωμένες
καταστάσεις για να καλύψουν τις τότε ανάγκες και απαιτήσεις.
Τα ερωτήματα είναι απλά. α) Πρέπει και μπορεί η Κως να αναπτύξει
των γεωργικό τομέα. β) Πρέπει και μπορεί να αναπτύξει τον
κτηνοτροφικό τομέα. γ) Πρέπει και θέλει η κοινωνία να αναπτυχθεί
περεταίρω ο τουριστικός τομέας με την κατασκευή νέων ξενοδοχείων.
Η διαφορά των ερωτήσεων είναι εμφανής. Στις δύο πρώτες τα ερώτημα
απευθύνεται στην κοινωνία και στην τρίτη το ερώτημα εξαρτάται από
άλλους και ερωτάται η κοινωνία εάν θέλει την συνέχιση κατασκευής
ξενοδοχειακών μονάδων. (Δεν αναφερόμαστε στην αναβάθμιση των
υφιστάμενων ξενοδοχείων που είναι αναγκαία για την ποιοτική
αναβάθμιση του νησιού ή για οικογενειακές μικρές μονάδες τουρισμού)
Προβληματισμοί
Α. Στα νησιά τα μειονεκτήματα πέραν του θαλάσσιου αποκλεισμού
είναι τα μικρά μεγέθη. Μικρά μεγέθη σε εκτάσεις. Μικρά μεγέθη
αγαθών του περιβάλλοντος. Μικρά μεγέθη σε ανθρώπους. Μικρά
μεγέθη σε εξειδικευμένες υπηρεσίες. Ο Θαλάσσιος αποκλεισμός και τα
μικρά μεγέθη σημαδεύουν την μειονεκτικότητα τους και απαιτούν
πολιτικές υποστήριξης για την εξισορρόπηση των ανισοτήτων με την
ηπειρωτική χώρα αλλά και τα πλησιέστερα με την ηπειρωτική χώρα
νησιά,
Επί πλέον τα μικρά μεγέθη σχετίζονται άμεσα με το κόστος αφενός της
εκμετάλλευσης τους και αφετέρου της διατήρησης τους με αποτέλεσμα
την σταδιακή σύνθλιψη τους από οικονομικές αλυσίδες και οικονομικά
μεγαθήρια.
Β. Τα νησιά εξ αιτίας των μικρών μεγεθών τους είναι φυσικό να
απαιτούν μια λεπτή ισορροπία μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Κάθε διαταραχή αυτής της
ισορροπίας, όταν μάλιστα γίνεται με ταχύ και βίαιο τρόπο είναι φυσικό
να διαταράσσει αυτήν την ισορροπία με ενδεχόμενες ανεπανόρθωτες
ζημιές στην μία ή στην άλλη πλευρά ή και στις δύο.
Γ. Λέγεται με αυταρέσκεια ότι είναι πολιτικό κατόρθωμα η ραγδαία και
ταχύρυθμη ανάπτυξη του πληθυσμού της Κω όταν είναι βέβαιο ότι
αυτή οδηγεί στην υπερεκμετάλλευση του φυσικού της πλούτου και
στην διαταραχή της ισορροπίας φύσης και τοπικού μόνιμου
πληθυσμού εις βάρος και των δύο και κυρίως της κοινωνικής συνοχής.
Δ. Έχει αποδεχθεί ότι η μονοκαλλιέργεια της ανάπτυξης μια περιοχής
είναι καταστροφική, πολύ δε περισσότερο όταν παραγωγικές δράσεις
που αφορούν την ποιότητα ζωής ή την εξασφάλιση επαρκών μεγεθών
πρωτογενών προϊόντων, της γεωργίας και της κτηνοτροφίας
εξασθενούν και μειώνονται και πέραν των άλλων είναι τομείς που
θεωρούνται αναγκαίες και απαραίτητες για την ανάδειξη της τοπικής
γαστρονομίας, της μεσογειακής διατροφής και της Ιπποκρατικής
ιατρικής..
Στην Κω είναι πλέον δεδομένο ότι το κόστος της παραγωγής σε
συνάρτηση με την αλλοίωση του μόνιμου πληθυσμού που μειώνει
δραματικά το ανθρώπινο κεφάλαιο ενασχόλησης του με τον πρωτογενή
τομέα πως η κτηνοτροφία και η γεωργία οδηγούνται προς εξαφάνιση.
Ε. Η προστασία του περιβάλλοντος ιδίως στα νησιά όπου ο χώρος είναι
περιορισμένος και περίκλειστος από θάλασσα είναι πρώτης
προτεραιότητας προϋπόθεση ανάπτυξης όλων των ανθρωπογενών
δραστηριοτήτων. Η ανάγκη προστασίας και λήψης μέτρων για τον
έλεγχο και την προστασία των υδατικών αποθεμάτων και του δασικού
μας πλούτου είναι τώρα αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε.
Θέσεις
Ο Όμιλος πιστεύει ότι τώρα πρέπει να αποφασίσουμε εάν θα
αναπτυχθεί η γεωργία και η κτηνοτροφία, και άρα να προτείνουμε
ζώνες γεωργικής και κτηνοτροφικής χρήσης.
Όπως επίσης ότι πριν από κάθε χωροθέτηση ζωνών Τουριστικής
Ανάπτυξης για κατασκευή νέων ξενοδοχείων και πριν από κάθε
επιδοματική πολιτική των μεγάλων ξενοδοχείων, πως θα πρέπει να
χωροθετήσουμε τις ζώνες προστασίας του Περιβάλλοντος
Παράλληλα ο όμιλος πιστεύει ότι ήλθε η ώρα να αποφασίσουμε ότι η
Γεωργία και η Κτηνοτροφία δεν πρόκειται να αναπτυχθούν εάν άμεσα
δεν στοιχειοθετηθεί πρόταση διοικητικής και επιστημονικής
υποστήριξης τους σε υψηλό επίπεδο. Η εξάρτηση της Κω στους τομείς
αυτούς από την Ρόδο και η ταυτόχρονη απουσία δομών επιστημονικής
υποστήριξης είναι βασικές αιτίες υστέρησης. Επίσης θα πρέπει να
υπάρξει άμεση περίοδος παύσης των επιδοτήσεων νέων ξενοδοχειακών
μονάδων τουλάχιστον για μια δεκαετία μέσα στην οποία θα πρέπει να
αναταχθούν και να προωθηθούν όλες οι υπόλοιπες δράσεις.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Χωροθετήσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος
+ Χωροθέτηση ζωνών προστασίας των παραλιών α) από το Μαστιχάρι
μέχρι την Κέφαλο στην βόρεια πλευρά του νησιού. β) Στην ευρύτερη
του Παραντάις περιοχή. γ) Στην περιοχή από το ξενοδοχείο Δήμητρα
μέχρι την Καρδάμαινα.
* Χωροθέτηση με τοπικές προτάσεις των ζωνών προστασίας των δασών
μόνο στον ορεινό όγκο με παράλληλες θέσεις για την δημιουργία οδών
διαφυγής, και περιοχών ανάδειξης και αξιοποίησης ακόμα και με
οικίσκους.
* Χωροθέτηση ζώνης προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης χωρίς
νέες κατασκευές των ορεινών όγκων Ασφενδιού, Πυλίου και Ζηνί της
Κεφάλου και των παραδοσιακών οικισμών τους.
* Χωροθετήσεις ζωνών προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης για
ήπιες δράσεις αναψυχής και άθλησης στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ
Αντιμάχειας και Κεφάλου.
* Χωροθετήσεις ζωνών προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης των
περιοχών Πλάκας, Αλυκής
* Χωροθέτηση ζωνών αμιγούς χρήσεις γεωργίας και κτηνοτροφίας και
μικτής χρήσης στις περιοχές Κω, Ασφενδιού, Πυλίου και Αντιμάχειας.
* Χωροθέτηση ζώνης αποκλειστικής κτηνοτροφικής χρήσης την νότια
πλευρά του ορεινού όγκου Δικαίου.
* Χωροθέτηση περιοχής κέντρου επιστημονικής τεκμηρίωσης και
υποστήριξης του πρωτογενή τομέα στον Λινοπότι.
* Οι χωροθετήσεις ζωνών τουριστικής ανάπτυξης σε αυτή την φάση και
για τουλάχιστον δέκα χρόνια θα αφορούν κατασκευή κτηρίων για
θεματικό τουρισμό (Τουρισμός υγείας, θερμαλισμός κ.α. χωρίς νέες
κλίνες).
Υποστηρικτικές δράσεις
* Δημιουργία διοικητικού κέντρου επιπέδου νομαρχίας ή Δημοτικού
κέντρου υποστήριξης του πρωτογενή τομέα.
* Δημιουργία Κέντρου Επιστημονικής υποστήριξης του πρωτογενή
τομέα.
* Άμεση ανάκληση των επιδοτήσεων κατασκευής και επέκτασης
μεγάλων ξενοδοχείων τουλάχιστον για μια δεκαετία, δηλαδή χρόνου
ικανού κατασκευής υποδομών, ενίσχυσης του πρωτογενή τομέα και
ενσωμάτωσης του νέου πληθυσμού στον κοινωνικό ιστό του νησιού..
Επίλογος.
Ο Όμιλος για την Δημοκρατία και την Αυτοδιοίκηση δεν υπερβάλει. Η
Κως βρίσκεται στο σημείο μηδέν. Εάν σήμερα, τώρα, δεν αναλάβουμε
δράση ως συγκροτημένη κοινωνία και εάν δεν απαιτήσουμε την άμεση
εφαρμογή και υλοποίηση προτάσεων που θα σταματούν την παραπέρα
εξέλιξη κατασκευής νέων ξενοδοχείων και θα ενισχύουν των πρωτογενή
σε συνάρτηση με την προστασία του περιβάλλοντος και άμεσα μέτρα
υποδομών για την ποιότητα της ζωής των πολιτών και των τουριστών το
μέλλον της Κω δεν θα είναι ευοίωνο.

4 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Ευχαριστούμε τους δημαρχους ΚΑΙΣΕΡΛΗ-ΚΥΡΙΤΣΗ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ για τα εργα στο νησί.

  Οπως αξιοποιηση οινοποιειου ,αβικω ,ναυτικου ομιλου ,αλεξαντερ φασιον, για την επιλυση του κυκλοφοριακου, για το χωροταξικο-πολεοδομικο σχεδιο ,για το κολυμβητηριο , τον μολο για τα κρουαζιεροπλοια ,νέο κτήριο αφιξεων-αναχωρήσεων στο λιμάνι,επέκταση μαρίνας,για τους δρομους,για την καθαριοτητα.για την απομάκρυνση του ΚΤΕΛ για την υγεια,για τις λακούβες κλπ. ΜΟΝΟ Η ΚΑΡΕΚΛΑ ΚΑΙ Η ΤΣΕΠΗ.αχρηστοι τεμπεληδες ολοι.

 2. και ποιος θα κάνει όλα αυτά?? Η πολεοδομία της Κω? δεν μπορούν να φτιάξουν ένα πεζοδρόμιο…θα κάνουν και πολεοδομικό σχέδιο ?? γράφετε και για χωροθετήσεις και ένα σωρό πράγματα…ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΑ ? ΞΕΡΟΥΝ? ΜΠΟΡΟΥΝ?
  Ο Νικηταράς τι κάνει που είναι μηχανικός? Δεν έχει κανέναν φίλο να το αναλάβει ? Δεν βάζει κανέναν συνεργάτη του να κάνει όλα αυτα να πάρει και αυτός κάτι απο τις απευθείας αναθέσεις ….αφού λέει οτι τους βάζει να δουλεύουν για τον δήμο και το καμαρώνει κιόλας, οτι αυτή είναι η λύση για την ενίσχυση των δημοσίων υπηρεσιών. Μην τυχόν και φέρει κόσμο και ο επόμενος έχει προσωπικό να κάνει έργα ε Νικηταρα??? Η ΚΩΑΝ έχει κανέναν να το αναλάβει ?
  Μην ξεσηκώνετε τον κόσμο με τις προτάσεις σας….δεν πρόκειται να γίνουν και το ξέρετε…προτείνετε συνεχώς πράγματα τα οποία γίνονται σε αναπτυγμένες περιοχές εδω είμαστε πολλά χρόνια πίσω

 3. Ευχαριστούμε τους δημάρχους Καίσαρλη και Φάκκο για τα έργα τους

  Για τα έργα τους το Λατομείο Τα ΚΑΥΣΙΜΑ, την ΜΑΡΙΝΑ. τα ΣΤΑΔΙΑ. το παλιό ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, το ΙΚΑ. το κλειστό ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ. το ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, τους ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ, τα ΣΧΟΛΕΙΑ. το ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ και την ΕΚΚΛΗΣΙΑ. την ΚΑΖΕΡΜΑ, τα ΚΡΗΤΙΚΑ, τα ΛΑΪΚΑ, τον ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ. την ΕΦΟΡΙΑ, την ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, τους ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ, τις ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ τον ΒΙΟΤΟΠΟ, τους ΔΡΟΜΟΥΣ μέχρι τον Δίκαιο, τους ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ, το ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ χαβρα και καμιά εκατοστή ακόμα που γράφει στο βιβλίο του ο Καίσαρλης

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ