Εβδομήντα πέντε (75) εποχικούς εργαζόμενους θα προσλάβει ο Δήμος Κω | Ειδικότητες

4
8446

Εβδομήντα πέντε (75) εργαζόμενους, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, οκτάμηνης διάρκειας, θα προσλάβει ο Δήμος Κω, στις παρακάτω ειδικότητες:

55 άτομα Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ),

18 άτομα ειδικότητας Οδηγού, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),

02 άτομα χειριστές μηχανημάτων έργων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

 

Έγκυρες είναι οι αιτήσεις που θα κατατεθούν από αύριο Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 έως και την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023.

 

Η ανακοίνωση για τους όρους και τα προσόντα πρόσληψης, όπως και το έντυπο αίτησης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κω, kos.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected] ), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Κω, Ακτή Κουντουριώτη 7, Τ.Κ. 85300, Κως Ν. Δωδεκανήσου, υπόψη κου Ντακούμη Βασιλείου ή κας Πάνου Δήμητρας ή κου Αλαβάνου Εμμανουήλ (τηλ. επικοινωνίας: 2242360481, 450, 489).

 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Κω (www.kos.gov.gr ), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr ) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr ), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

 

Γραφείο Τύπου

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

4 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Μην βιάζεστε μωρέ παιδιά εκεί στο Δημαρχείο νωρίς είναι ακόμα να πάρετε κόσμο δεν βγήκε ακόμα η σεζόν

  2. Ναι ναι θα έρθουν και θα μαζεύουν καραβολους τον χειμώνα ενώ τώρα που υπάρχη ανάγκη δεν τους προσλαμβάνουν τον Μάρτιο όπως παλιά.οσο από διαλογή β με γ κατηγορίας και ΚΑΠΗ θα έρθουν πάλι!!!!

  3. Κανονικά πρέπει να τους προσλαμβάνετε τον Γενάρη ή τον Φλεβάρη για να είναι έτοιμο το νησί τον Απρίλη που ανοίγει ο τουρισμός! Τώρα είναι δώρον αδωρον! Και εννοείται ότι πρέπει να προσλαμβάνονται άνθρωποι που μπορούν να ανταπεξέλθουν και όχι να κάνουμε πάλι ψυχικό όπως κάθε χρόνο!

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ