ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ: Προσλήψεις 4 οδηγών και 1 ατόμου για καθαριότητα

0
3254

Η ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω (Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας) ανακοίνωσε την πρόσληψη: τεσσάρων (04) ατόμων, ειδικότητας «ΔΕ οδηγών» και ενός (01) ατόμου, ειδικότητας «ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων», με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 8μηνης διάρκειας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2023 Ανακοίνωση της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ (ΑΔΑ: Ψ7ΓΧΟΞΓΥ-ΔΤΠ).

Η σχετική ανακοίνωση, το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) και το έντυπο αίτησης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kos.gov.gr .

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, Κανάρη 53, Κως, Τ.Κ.: 85300, Ν. Δωδεκανήσου, υπόψη κας Βασιλικής Μουσελλίμη (τηλ. επικοινωνίας: 22420 22044).

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 14/6/2023 έως και 23/6/2023.

 

Γραφείο Τύπου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ