Δημοτικό συμβούλιο Κω την Τετάρτη με 24 θέματα

0
1907

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω στις 31 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/19-7-2018, Τεύχος Πρώτο), με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Πίνακα Στοχοθεσίας και των οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2023 Δήμου Κω και των νομικών του προσώπων έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 2. Έγκριση της με αριθμό 54/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, που αφορά στην 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τροφείων για τους παιδικούς σταθμούς του ΔΟΠΑΒΣ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Εισηγητής: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).
 4. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης διαχείρισης (συλλογής, μεταφοράς, ασφαλούς διαχείρισης και διάθεσης) των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών και σύμμεικτων αποβλήτων του Αερολιμένα Κω «Ιπποκράτης» μεταξύ Δήμου Κω και της εταιρείας FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β Α.Ε. που αφορά το έτος 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 5. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος για την τροποποίηση και επέκταση του εγκεκριμένου τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου (ειδικό χωρικό σχέδιο) στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Καρδάμαινας του Δήμου Κω (ΚΜ 1340 Γαιών Καρδάμαινας, ιδιοκτησίας Δήμου Κω) (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 6. Έγκριση πρώτης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).
 7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης ποσού 300.000,00 € από το Δήμο Κω και 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).
 8. Γνωμοδότηση για λειτουργία παραρτημάτων νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2023-2024 (Εισηγητής: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικών Επιτροπών, κ. Εμμανουήλ Μήτρου).
 9. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης «Εργασίες κλάδευσης δέντρων οδικού δικτύου & αποψίλωσης χόρτων εκατέρωθεν του οδικού δικτύου & κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Κω -Ομάδα Α: «Εργασίες κλάδευσης δένδρων Οδικού Δικτύου» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,
  κ. Σταμάτιος Καμπουράκης).
 10. Λήψη απόφασης για την παράταση του ιδιωτικού συμφωνητικού εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος 5 του συγκροτήματος Λήμνου εντός της ΚΜ 917 Οικοδομών Πόλεως Κω και του Ο.Τ. 33 Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 11. Λήψη απόφασης για τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα Διονυσία Τελλή-Τσιμισίρη).
 12. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του με αριθμό πρωτ. 9378/15-4-2019 συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 13. Λήψη απόφασης για την 1η παράταση του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη κτιρίου Δημοτικής Αγοράς» με Α.Μ. 04/2021 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ & του 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην πόλη της Κω (κόμβοι τράπεζας Πειραιώς – 1ου Γυμνασίου)» με Α.Μ. 19/2021 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης παράτασης του έργου: «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην πόλη της Κω (κόμβοι τράπεζας Πειραιώς – 1ου Γυμνασίου)» με Α.Μ. 19/2021 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ & του 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «Αναπλάσεις και διαμορφώσεις πεζοδρομίων – κοινόχρηστων χώρων στην Δ.Ε. Κω» με Α.Μ. 10/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης παράτασης του έργου: «Αναπλάσεις και διαμορφώσεις πεζοδρομίων – κοινόχρηστων χώρων στην Δ.Ε. Κω» με Α.Μ. 10/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 18. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης εισόδου-εξόδου οχημάτων της υπό ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδας της εταιρείας «ΛΟΥΞΟΥΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» από την Κ.Μ. 1252 Γαιών Καρδάμαινας σε μη κτηματολογική οδό (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 19. Λήψη απόφασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης προμήθειας λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 20. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης παράτασης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών παραλιακής οδού Καρδάμαινας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 21. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 23ης Φεβρουαρίου 2019 στην Δημοτική Κοινότητα Πυλίου» με Α.Μ. 40/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 22. Λήψη απόφασης για την 2η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της <<Υποστήριξης για την υλοποίηση της πράξης στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ με τίτλο: «Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στο Δήμο Κω»>> (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 23. Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 676/4-5-2023 Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης «Χρηματοδότηση Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά στον Δήμο Κω» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001725 (με ΑΔΑ: ΨΓΝΖΩΛΕ-40Ζ), λόγω παράτασης του φυσικού αντικειμένου έως 30-9-2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 24. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου για τη συμμετοχή του σε Περιφερειακούς και Πανελλήνιους αγώνες του ολυμπιακού αθλήματος της ρυθμικής γυμναστικής (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΟΠΑΒΣ, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).

 

                                                                          Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ