Αντιδράσεις από εργοληπτικές εταιρείες της Δωδ/σου για το Προαναχωρησιακό της Κω σε εταιρείες των Αθηνών

12
2538

hotΜε την διαδικασία του “κατεπείγοντος” και με αναθέσεις που κατευθύνονται σε συγκεκριμένες προεπιλεγμένες εταιρείες με έδρα το νομό Αττικής, προχωρεί η Κυβέρνηση, αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις αλλά και για τις τοπικές εργοληπτικές εταιρείες, στην ανάθεση του έργου κατασκευής του Hot Spot στην Κω.
Ήδη, όπως αποκαλύπτει σήμερα η «δημοκρατική», εκδηλώνονται αντιδράσεις από εταιρείες της Δωδεκανήσου, που επισημαίνουν ότι εάν γινόταν η διαδικασία με ανοικτό διαγωνισμό ο νέος Νόμος 4412/2016 ορίζει ότι αυτός διεξάγεται σε 1 μήνα από την δημοσίευση.
Η επίμαχη διακήρυξη του έργου δημοσιεύτηκε στις 8/2/2017 άρα εάν η διαδικασία ήταν ανοικτή ο διαγωνισμός θα διεξαγόταν στις  8/3/2017, τώρα με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (ανάθεσης) ο διαγωνισμός διεξάγεται στις 14 Φεβρουαρίου 2017.
Το «κατεπείγον» έργο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΣ  (δημοσιεύσεις που αφορούν δημόσιες συμβάσεις) στις 8-02-2017 και αφορά  την «Κατασκευή Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης στη νήσο Κω» μέσω δημόσιου ειδικού διαγωνισμού στις 14-02-12017 μετά από πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων και την διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του έτους 2015, με την ίδια επίκληση του κατεπείγοντος το Υπουργείο Εσωτερικών δημοπράτησε 5 δημόσια έργα στις νήσους Κω, Λέρο, Χίο, Σάμο και Λέσβο συνολικού προϋπολογισμού άνω των 10.000.000  ευρώ που αφορούσαν στην κατασκευή κέντρων υποδοχής προσφύγων στα ανωτέρω νησιά.
Και τα πέντε ως άνω έργα δημοπρατήθηκαν με τον ίδιο πανομοιότυπο τρόπο  και την ιδιαίτερα προκλητική διαδικασία της πρόσκλησης περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων, λόγω του κατεπείγοντος, με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα, τα οποία όμως, όπως καταγγέλλεται, δεν απορρέουν από ευθύνη της Υπηρεσίας και η οποία ανάγκη καθιστά αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 32 §2 περ. γ´ και του άρθρου 95 §2α του Ν. 4412/2016.
Κατά την ανωτέρω διαδικασία προσκλήθηκαν συγκεκριμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις με έδρα κατά βάση τον Νομό Αττικής και τα έργα αναλήφθηκαν τελικά με ιδιαίτερα χαμηλές εκπτώσεις παρ’ όλη την διαδικασία της «σκληρής διαπραγμάτευσης» , προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Στον νέο διαγωνισμό, όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι εργοληπτικών εταιρειών, χωρίς κατά την άποψη τους να συντρέχει κανένας απολύτως κατεπείγων λόγος, παρακάμπτεται γι άλλη μία φορά η διαδικασία ενός δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού και ακολουθείται η ιδιαίτερη διαδικασία της πρόσκλησης περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων, προκειμένου να προσκληθούν και να αναλάβουν το έργο προϋπολογισμού 4.500.000 ευρώ.
Σε άλλη περίπτωση ενός ανοικτού διαγωνισμού, όπου θα μπορούσαν να συμμετέχουν ελεύθερα όλες οι ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις  (ειδικά στην παρούσα χρονική περίοδο που αγωνίζονται απελπισμένα να διατηρήσουν την ύπαρξή τους) θα χρειάζονταν απλά 22 μόνο ημέρες για τις απαραίτητες δημοσιεύσεις.
Πόσω μάλλον τώρα που κατά περίεργο και ακόμη πιο προκλητικό τρόπο επιλέχθηκαν ως οι «επαρκέστερες» εργοληπτικές επιχειρήσεις για να εκτελέσουν το ανωτέρω έργο στην νήσο Κω , αποκλειστικά εταιρείες  με έδρα τον Νομό Αττικής και καμία μα απολύτως καμία εργοληπτική εταιρεία με έδρα τα Δωδεκάνησα, ενώ παραδόξως υφίστανται αρκετές τέτοιες, που εδώ και δεκαετίες εκτελούν έργα σε όλα ακριτικά νησιά της Δωδεκανήσου κάτω από αντικειμενικά δυσκολότερες συνθήκες εκτέλεσης διαχρονικά.
Στην σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Έγκριση τευχών δημοπράτησης και σύναψης Σύμβασης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης στη νήσο Κω» προϋπολογισμού μελέτης 4.500.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)» αναφέρονται στο διατακτικό τα εξής:
«Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Την δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης στη νήσο Κω» με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα, τα οποία δεν απορρέουν από ευθύνη της Υπηρεσίας και η οποία ανάγκη καθιστά αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 32 §2 περ. γ΄ και του άρθρου 95 §2α του Ν. 4412/2016.
2. Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης, τα οποία αφορούν στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), στην Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
3. Την πρόσκληση και διαπραγμάτευση εκτέλεσης του έργου με τις παρακάτω εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τη δυνατότητα εκτέλεσης του έργου κατά τον πλέον αξιόπιστο τρόπο, μέσα στα τεχνοοικονομικά, χρονικά και λοιπά δεδομένα του έργου:
– ΑΑΓΗΣ Α.Ε.
– ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.
– ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
– ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε.
– LATERN CONSTRUCTION COMPANY
– ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε.
– Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.
– ΕΚΑΤΕΛ Α.Τ.Ε.
– ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
– ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Τ.Ε.
4. Τη συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης των προσφορών αποτελούμενη από τους παρακάτω, οι οποίοι οφείλουν την ίδια ημέρα κατάθεσης των προσφορών να ολοκληρώσουν τη διαπραγμάτευση με τις προαναφερόμενες εταιρείες, συντάσσοντας σχετικό Πρακτικό:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΜΟΣΙΑΛΟΣ Στέργιος Α/Α΄ Ε.Κ. – Μηχ. Μηχανικός, ως Πρόεδρος
β) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Α/Β΄ Ε.Κ. – Μηχ. Μηχανικός
γ) ΚΟΛΑΪΤΗΣ Φίλιππος Π.Υ./Τ.Ε. Μηχανικών
δ) ΜΑΣΠΕΡΟ Αλφόνσο Π.Υ./Τ.Ε.
ε) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Μηχ. Μηχανικός (εκπρόσωπος ΣΑΤΕ), ως μέλη,
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α) ΙΣΚΟΥ Άννα Π.Υ./Π.Ε. Μηχανικών, ως Πρόεδρος
β) ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ Σοφία Α/Β΄ Ε.Κ. – Πολ. Μηχανικός
γ) ΔΗΜΠΑΛΑ Ελένη Α/Β΄ Ε.Κ. – Τοπ. Μηχανικός
δ) ΤΣΙΚΑΝΚΗΣ Γεώργιος Υ/Β΄ Ε.Κ. – Πολ. Μηχ. Δομ. Έργων
ε) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία Πολ. Μηχανικός (εκπρόσωπος ΣΑΤΕ) , ως μέλη.
4. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής θα ασκεί η Αρχιφύλακας ΚΑΡΡΑ Αικατερίνη».

12 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Ότι φάνε, ότι πιούνε και ότι αρπάξει ο κ@λος τους… Ο ΣφΥΡΙΖΑ ταΐζει τα κομματικά του κοπρόσκυλα πριν πάνε ΣΤΟΝ ΑΓΥΡΙΣΤΟ…

  Είναι αυτό που τσαμπουνάνε «Η ΗΘΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΩΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑΛΑΤΖΪ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ»… Τα ίδια έκαναν με την κατασκευή των Hot Spot και την σίτιση των ΛΑΘΡΟ που όλως τυχαία κέρδισαν τους στημένους «δήθεν διαγωνισμούς »οι κολλητοί του Φλαμπουριάρη και του συγΚΑΜΕΝΟΥ ΜΠΟΥΛΗ των ΣφΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ…

  • Θα προσφερουν δωρεαν εργασια στην ΑΝΕΓΕΡΣΗ των Hotspots και στην ταυτοχρονη ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ?…

 2. Για τις μπίζνες ΣφΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την σίτιση των 2.000 λαθρομεταναστών που έχουν αναλάβει στελέχη των ΑΝΕΛ θα μας πείτε κάτι;;;

  Ο ΣφΥΡΙΖΑ και ο ψεκασμένος συγ-ΚΑΜΜΕΝΟΣ που οι περισσότερου από εσάς ψηφίσατε και οι φίλοι του των ΑΝΕΛ έχουν μοιράσει την ΣΙΤΙΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ και HOT SPOT. Τα έχουν αναλάβει δύο ΛΑΜΟΓΙΑ, ο κολλητός του ΚΑΜΕΝΟΥ με τοπικούς συνεργάτες όπως στην Κω και κομματικό στέλεχος του ΣφΥΡΙΖΑ φίλος του Φλαμπουριάρη. Στην Κω εισπράττουν 6,5-7,5 Ευρώ ανά άτομο και καθαρά τους μένουν 4-5 Ευρώ. Οι ΝΤΑΒΑΔΕΣ ξένοι και ντόπιοι έχουν καθαρά κέρδη 9.000 ευρώ την ημέρα για 2.000 άτομα, 270.000 τον μήνα ΚΑΘΑΡΑ… Λαμόγια που με τις στημένες αναθέσεις και στημένους διαγωνισμούς έχουν πλουτίσει από τους λαθρομετανάστες… Τα λαμόγια των ΣφΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ , που παριστάνουν τους ανθρωπιστές τα έχουν κονομήσει χοντρά και κάνουν χρυσές δουλειές εκμεταλλευόμενοι τους λαθρομετανάστες, όπως καταγγέλλει και ο πρώην Γ. Γραμματέας του προσφυγικού και τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

  • Πάντως εκτός απ τους νταβατζήδες του Κομματικού Πυρήνα,ο μεγάλος όλων ήταν ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΌΣ αρχηγός στο Νησί.Ο ταξίαρχος του νησιού,που συντόνιζε τις ενέργειες τροφοδοσίας,αναθέσεων,πληρωμών,προσφορών..κάθε μέρα η κεντρική οδός φυλασσόταν από οχήματα ,για να περνάνε τα καραβάνια που έρχονταν από Μαστιχάρι,ή ξημερώματα από Λιμάνι Κω..οχήματα με περιπολικά,στρατονομίες,ΜΑΤ..εγώ ήθελα να σου καθόταν ένα θερμό επεισόδιο σαν τα Ίμια..και να δω που θα έτρεχες,στο καθήκον ή στις ‘εργολαβίες’??Και τώρα πως θα φτιαχτεί το Νέο?Αντί τις βραχονησίδες ,θα υπερασπιστεί τις αποικίες Μουσουλμάνων…απίστευτα πράγματα..οι Τούρκοι να αλώνουν το Αιγαίο και ο Υπερ Εργολάβος Ταξίαρχος να σηκώνει τη σημαία Hot Spot στο μέρος που υπηρετεί με όρκο τιμής και καθήκοντος υποτίθεται….μη λαμβάνοντας υπ όψη του αυτούς που θα καλέσει να στελεχώσουν τις μονάδες υπεράσπισης..Αντί να είναι σ επιφυλακή για τους Τούρκους,ήταν για το Hot Spot.Ιστορία θα γραφεί

 3. Μιας και αυτό το ‘έργο’ θα σημαδέψει τις ζωές όλων,ας μην ξεχνάμε τις υπερ-προσπάθειες του πρώην Ταξίαρχου Κω,που με την υπερβολή του στο να ετοιμαστεί το Hot-Spot του Πυλίου,έκανε τους πάντε γύρω του ν απορούν..τηλεφωνούσε για αδρανή και άλλα υλικά μάντρες,τεχνίτες και συμπεριφερόταν σαν υπερ εργολάβος σαν αυτούς που ανέλαβαν τους Ολυμπιακούς.και σε κάθε αντίρρηση,φώναζε,πίεζε..και βέβαια αυτό δεν ήταν που ορκίστηκε σαν υπερασπιστής της πατρίδας..κατσίκωσε τη λούβα στο νησί που έπρεπε να υπερασπίζεται από εχθρούς..και στο τέλος με την απομάκρυνσή του έλαβε και ΤΙΜΕΣ απ ΄όλες τις τοπικές αρχές,σαν ήρωας.Βρε αυτή η χώρα δεν σώζεται με τίποτα.Μετά τα τόσα έκανε,περίμενα μια τοπική αρχή στο τέλος που παρέδιδε,να του θυμίσει ότι αυτός ο υπέρ-μετρος ζήλος,θα έχει επιπτώσεις σε 30.000 ανθρώπους !!! Έλληνες μάλιστα αλλά όλοι εξήραν το μεγαλείο του.

 4. το νησί θυσιάστηκε από ανθρωπάρια,που γιγάντωσαν όλα τα αρνητικά με τα ψυχολογικά τους κολλήματα,τις εμμονές τους και τους ψυχικούς τους λαβύρινθους..δεν μπορείς κάτι να πεις,να σκεφτείς καν και σου κολλάν ταμπέλα φασίστα..όλοι γνωρίζουμε,όλοι ξέρουμε,αλλά σαν ηττημένοι ενός άτυπου φρασεολογικού κ ιδεοληπτικού εμφυλίου,αφήσαμε να μπολιάσει μέσα στον ιστό της κοινωνίας μας,αυτό που έσπειραν..το βλέπεις παντού,ακόμα και φωτογραφία με αυτούς που έρχονται απ το Καστελόριζο με το Blue Star Patmos,σχεδόν καθημερινά,’αυτοί’ πρόσφυγες θα τους λένε και να είναι Αφρικανοί.Πέρασαν τις ιδεοληψίες τους παντού,στα κανάλια,στην Κοινωνία,παντού…απ τα Hot Spot,ο ‘πόλεμος’ πέρασε τώρα στα σχολεία,όπου δεκάδες προνομιούχοι-κρατικοδίαιτοι κάθε μέρα δίνουν αγώνα,να τσακίσουν την αντίθετοι γνώμη κάποιων..και σ αυτό νικητές.Μακάρι να μικρύνει ο Δημόσιος τομέας,να ‘εκδιωχθούν’ αυτά..τα προνόμια,γιατί θα υπάρξει και κανονικός εμφύλιος.Δείτε την ΕΡΤ,που το παίζει υπεράνω με ξένα κόλυβα..στην επόμενη αιματοχυσία τρομοκρατικού στην Ευρώπη,θα υψώνει μαύρες σημαίες.

 5. Κάνουμε ότι μπορούμε θα πει κάποιος. Κάνουμε; Το αίμα που στάξαμε για το ασφαλιστικό ήταν αυτό και τελειώσαμε; Είχαμε πει στις 5 Δεκεμβρίου κλείσιμο της αξιολόγησης και θα φύγει το ΔΝΤ. Σταθείτε ρε παιδιά δεν επιβεβαιώθηκε καμία εκτίμησή μας. Κάκιστοι οι αντίπαλοι αλλά εμείς μοιάζουμε να πηγαίνουμε αμέριμνοι.

  Συγχρόνως άσκησε κριτική και στον πρωθυπουργό σχολιάζοντας πως «το ούτε ένα ευρώ μέτρα το είπε ο Αλέξης για να το ακούσει ο Σόιμπλε, αλλά το ακούν και οι Έλληνες. Επειδή όμως μπορεί να συμβεί να πάρουμε νέα μέτρα, αυτό θα μάς το χρεώσουν οι αντίπαλοι».

  Την ίδια ώρα υποστήριξε ότι η συμφωνία που θα έρθει δεν μπορεί να έχει νομιμοποίηση μόνο της κυβέρνησης, ενώ άφησε αιχμές και για την συγκυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ τονίζοντας πως «δεν έχει καμία νομιμοποιητική βάση αυτή η κυβέρνηση» την ώρα που «το εμείς οι αμόλυντοι και οι άλλοι μολυσμένοι» έχει τελειώσει.

 6. Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΝΕΙ ΓΥΡΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ.ΚΑΤΣΕ ΣΤΑ ΣΙΓΟΥΡΑ…

 7. Ας πάνε οι ενεργοί χρυσοπορδίτες να αντιδράσουν να φάνε τα χαστούκια τους πάλι να ηρεμήσουν…

  • Εσύ και γριές να δείρουν ..πάλι θα χαρείς..το έχεις στο αίμα σου το να στέκεσαι σούζα σε κάθε μορφής εξουσίας..ακόμα και στην Βελουχιώτικη.’Μελιγαλά’ να σου δώσουν ..αυτό περιμένεις ..αυτή είναι η φιλοσοφία σου.άπλά γιατί δεν έχεις πατρίδα..δεν έχεις καν εαυτό και συνείδηση..γιατί ακόμα και αυτοί που λες ότι χτυπάνε..αυτοκτονούν τελευταία ..απορώ χαίρεσαι όταν τους πυρπολούν στα Εξάρχεια?

  • Ο ευδαίμων των ματατζήδων..το είδωλο του χασάπη,ο αδελφοφάς του Καζαντάκη.

   Και αριστερούς χτυπάνε και δεξιούς και τη μάνα τους την ίδια αυτά τα μορφώματα του παρακράτους ..θα την χτύπαγαν έτσι γιατί είναι πιόνια,κρέατα που όμως καταλαβαίνοντας ότι είναι άρρωστοι,αρχίζουν και αυτοκτονούν..τα κατορθώματά τους όμως θα τα λουστούμε εμείς και τα παιδιά μας…εσύ τον μισθάκο σου βρέξει χιονίσει τον έχεις…για πόσο καιρό βέβαια μην είσαι τόσο σίγουρος/η

  • Τους είδαμε πέρσι οι ξεφτίλες βάλανε τα γυναικόπαιδα μπροστά για να μην τις φάνε οι δειλοί!!Αίσχος!!!

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ