Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Νισύρου και Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

0
119

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

 

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Νισύρου και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) το οποίο εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, την ημέρα των εργασιών της Νισύρικης Αμφικτυονίας την 10η του Αυγούστου. Το μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους του Δήμου ο Δήμαρχος κ. Χριστοφής Κορωναίος και εκ μέρους του ΕΚΕΤΑ ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος.

Το μνημόνιο Συνεργασίας έλαβε υπόψη τα παρακάτω:

 • ότι τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τα οφέλη που θα προκύψουν από την αυξημένη συνεργασία και αλληλεπίδραση τους για την περαιτέρω ανάδειξη της Νισύρου ως νησί κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης,
 • ότι η Νίσυρος, ως ένα ηφαιστιογενές νησί, έχει ποικιλία ιδιαίτερων πρώτων υλών και φυσικών πόρων που μέσω της έρευνας, της καινοτομίας και της μεταφοράς των ερευνητικών αποτελεσμάτων από το ΕΚΕΤΑμπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο και να αποτελέσουν εργαλεία ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας του νησιού,
 • ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι μια προσπάθεια αξιοποίησης των δυνατοτήτων του νησιού ώστε να λειτουργήσει ως εργαστήριο τεχνολογικής, κοινωνικής, οικονομικής, επιχειρηματικής και πολιτικής καινοτομίας, επιδιώκοντας να φιλοξενήσει πιλοτικά προγράμματα και να παραγάγει γνώσεις σχετικά με έξυπνη και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και της υποδομής του νησιού που θα μπορούν να μεταφερθούνσε άλλες περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης.

 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν και αποτυπώνουν στο παρόν την κοινή τους πρόθεση με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, την ενίσχυση δικτύων και την προώθηση συνεργασιών καθώς και το κοινό ενδιαφέρον για την ενίσχυση της Νισύρου ως νησί της κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης με την αρωγή της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Ο σκοπός του παρόντος Μνημονίου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, ώστε να ενισχυθεί η διασύνδεση του ερευνητικού έργου του ΕΚΕΤΑ με το ευρύτερο οικοσύστημα της Νισύρου, ώστε τα αποτελέσματα που θα προκύψουν να συμβάλλουν σε άμεσο κοινωνικό όφελος και οικονομική ευημερία του νησιού.

 

 1. Αντικείμενο-Στόχοι

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας είναι προϊόν συζητήσεων μεταξύ των δύο μερών οι οποίοι συμφώνησαν να συνεργασθούν για την υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων, μεταξύ άλλων όπως:

 • Την υλοποίηση της επιθυμίας του Δήμου Νισύρου και του ΕΚΕΤΑ να ενισχύσουν παράλληλα με τη λειτουργία τους ως φορείς, την επιχειρηματικότητα, τις οικονομικές δραστηριότητες μέσω καινοτομίας και ερευνητικών δράσεων που αναφέρονται σε σύγχρονες τεχνολογίες και υπηρεσίες και προϊόντα που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και θα προάγουν την τεχνολογική ανάπτυξη και την οικονομική ανάπτυξη της Νισύρου.
 • Την αξιοποίηση του ΕΚΕΤΑ ως σημαντικού ερευνητικού, τεχνολογικούκαι αναπτυξιακού παράγοντα της χώρας με σημαντική και αναγνωρισμένη παρουσία  και συμβολή στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι της έρευνας και καινοτομίας,  καθώς επίσης και στην ευρύτερη περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας και της Ευρώπης.
 • Την ενίσχυση της Νισύρου ως νησί κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης μέσω μεταφοράς του ερευνητικού έργου και της τεχνογνωσίας του ΕΚΕΤΑ.

 

Aναγνωρίζοντας:

 1. Την ανάγκη της Νισύρου να επωφεληθεί της τεχνογνωσίας και των καινοτόμων τεχνολογιών που παράγει το ΕΚΕΤΑ, ώστε να ενισχυθεί ως νησί της κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης αξιοποιώντας τους τοπικούς φυσικούς και ανανεώσιμους πόρους της Νισύρου, μεταξύ των οποίων χαμηλής ενθαλπίας γεωθερμία, ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια, θαλάσσια οικονομία/γαλάζια ανάπτυξη, βιοποικιλότητα κ.α.
 2. Την ανάγκη αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΕΚΕΤΑ μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων μεθόδων, προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ενεργειακής αυτονομίας, της δημιουργίας «Έξυπνων Κοινοτήτων»/«Έξυπνων Νήσων» καθώς και τη συμμετοχή της Νισύρου στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.

συμφωνούν ότι θα εργασθούν από κοινού για την επίτευξη των κοινών στόχων του παρόντος.

 

 1. Ειδικότερα Πεδία Συνεργασίας

Τα ειδικότερα πεδία συνεργασίας περιλαμβάνουν:

 • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα μεταφοράς γνώσης και σύνδεσης της έρευνας με εφαρμογέςεπ’ ωφελείας της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης μέσω κοινών εκδηλώσεων, workshops, συνεδρίων κ.α.
 • Ανάληψη κοινών δράσεων, προώθησης και ανάπτυξης της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και κοινό σχεδιασμό και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων.
 • Συντονισμό προσπαθειών δικτύωσης και προβολής της συνέργειας του ΕΚΕΤΑ με το οικοσύστημα της Νισύρου και των γειτονικών νησιών στο εξωτερικό σε δίκτυα, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις.
 • Διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων, ημερίδων εργασίας, σεμιναρίων κατάρτισης και συνεδρίων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
 • Διοργάνωση κοινών αποστολών σε εκδηλώσεις, συνέδρια και εκθέσεις του εξωτερικού
 • Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη από το ΕΚΕΤΑ για διαμόρφωση δράσεων και πολιτικών του Δήμου Νισύρου με ιδιαίτερη στόχευση στην προώθηση της εξωστρέφειας, του εκσυγχρονισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τεχνολογίες και έννοιες όπως η κυκλική οικονομία, η βιομηχανική συμβίωση/σύζευξη τομέων, τεχνολογίες χαμηλού/ουδέτερου/μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα, η ψηφιακή μετάβαση, industry 4.0, κ.α.
 • Προώθηση θεμάτων και δράσεων των δύο φορέων μέσα από τις ιστοσελίδες τους αντίστοιχα.
 1. Διάρκεια

Το παρόν μνημόνιο ισχύει από την 9η Αυγούστου 2019 μέχρι συνάψεως τυχόν ειδικότερης συμφωνίας των μερών ή ανακλήσεως τους από τα συμβαλλόμενα μέρη.

 

 1. Υποχρεώσεις και Δεσμεύσεις

Για την επίτευξη του σκοπού του παρόντος μνημονίου, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν:

Να μεριμνήσουν για την τακτική επικοινωνία και συνέργεια μεταξύ τους για την υλοποίηση των δράσεων του μνημονίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ