Απόφαση Δημάρχου Κω: Οι 5 Αντιδήμαρχοι του Δήμου Κω & οι 2 Εντεταλμένοι

36
8935

Αριθμ. Απόφ. 1742

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κως, 03-09-2019

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Κω και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018, ΦΕΚ 133/Α/2018.
2. Το άρθρο 59 του ν. 3852/2010, ΦΕΚ87/Α/2010, περί ορισμού Αντιδημάρχων, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 68 του ν. 4555/2018, ΦΕΚ133/Α/2018.
3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κω εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και επομένως μπορεί να ορισθούν 5 Αντιδήμαρχοι.
4. Το άρθρο 92 του ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/2010 περί αντιμισθίας αιρετών όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το 33του ν. 4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017.
5. Την εγκύκλιο 82/59633/20-08-2019 του ΥΠΕΣ περί ορισμού Αντιδημάρχων.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 203-204 του Ν.4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
7. Το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του ΠΔ 80/2016.
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κω (ΦΕΚ 1092/Β/10-04-2012).
10. Την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Κω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει για τον Δήμο Κω τους παρακάτω πέντε (5) Αντιδημάρχους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, με θητεία από την 3η Σεπτεμβρίου 2019 έως και την 2α Σεπτεμβρίου 2020.
1. Τον κ. Αβρίθη Παναγιώτη ως Αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παρακολούθησης της Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Δημότη, Δημοτικής Περιουσίας και Πρωτογενούς Τομέα.
2. Τον κ. Χρυσόπουλο Αλέξανδρο ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:
• Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών του Δήμου καθώς και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης, Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου κ.λ.π.
• Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής ΑΑΥ.
• Τον καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών σε βάρος των λαβόντων υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 24 του Ν.4354/2015 (Α΄176).
• Τον έλεγχο, την εποπτεία και τον καταλογισμό των υπολόγων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150 και 152 του Ν.4270/2014, κατά το μέρος που ανάγονται στον διατάκτη.
• Να υπογράφει και να συνυπογράφει :
1. Τους βεβαιωτικούς καταλόγους.
2. Τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης δαπανών.
3. Να θεωρεί τις υπογραφές των επιτροπών στα διάφορα πρωτόκολλα παραλαβής, καλής εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών που συνοδεύουν τα χρηματικά εντάλματα.
4. Να υπογράφει όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
• Επίσης ορίζεται εκπρόσωπος του δήμου στις τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται ο δήμος Κω.
• Τέλος ορίζεται Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

3. Τον κ. Καμπουράκη Σταμάτη ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και Πρασίνου.
4. Την κα Σέβη Βλάχου ως Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
5. Την κα Κασσιώτη Γεωργία ως Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακών Έργων, Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Διεθνών Σχέσεων.

Β. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ. Μανιά Βασίλη ως εντεταλμένο Σύμβουλο Τουρισμού.
Γ. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ. Πη Σταμάτη ως εντεταλμένο Σύμβουλο Καθημερινότητας, Διαχείρισης ΧΥΤΑ και δικτύων Ηλεκτροφωτισμού.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού και αναρτάται και στην ιστοσελίδα του δήμου, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρ. 59 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 καθώς και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ

36 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Σιγά μην όριζε αναπληρωτή του άλλον! Τώρα όμως πρέπει να κανετε δήλωση «πόθεν εσχες»; Για να δούμε!!!!!

 2. βρε τι αεοκωλοτουμπα εκανε? Η Ρουφα τι εγινε ηπιε το αμιλητο νερο του Πυλιου?

 3. Stamatis ούτε αντιδήμαρχος …….ανεπίτρεπτο για μας που σε στηρίξαμε . Συμφώνησες τουλάχιστον για τα δυο τελευταία χρόνια ;;;

 4. Ποιος θα είναι ο σαρωτικός ανασχηματισμός;;;; Σκέφτομαι μετά από δυο χρόνια ….. αυτοί δεν θα τραβήξουν και πάγκο δεν εχούμε ….

 5. Αν είχε αυτούς ο Κυριτσης θα έπαιρνε επι της 100 μέχρι 20 , τώρα ο Νικηταράς ποσά θα καταφέρει να πάρει την επόμενη φορά είναι ένα θέμα ..

 6. Μπραβο αντρακλα Πη.Τωρα σωθηκε ο δημος.Τελικα δεν εχει κανενα ικανο στελεχος και κατεληξε στη Σταματη η απλα τον εξαγορασε να ψηφιζει;Σιγουρα ενα απο τα δυο ισχυει.

 7. Οι σχεδιασμός του Καΐς….λη , Καμ…ού , Παυλ….η παίρνει σάρκα και οστά.
  Γραφείο Τύπου…..ΔΗΡΑΣ…..και ο Τουρισμός. Για να δούμε η Ένωση Ξενοδόχων,θα βγάλει ανακοίνωση μετά την υποβάθμιση; Και ο ΔΟΠΑΒΣ θα συνεχίσει να υφίσταται;

 8. Στο υπουργείο Τουρισμού θα μας φέρει τον Νικολάκη πάλι την πατήσαμε γιαυτο έγραφε δημόσια σχόλια αυτός χα χα

 9. Συγνώμη εμείς ψηφίσαμε νέα παιδιά με όραμα και μέλλον που βγήκαν μέσα στην τριάδα των ψηφον στην παράταξη του Θεοδόση και αυτός τα έκανε πέρα κρίμα γιατί Θεοδόση η νεολαία σε στήριξε!!!!

  • ετρεχε η νεολαια για να το παιζει αναπληρωτης ο αβριθης…. ειμαι απογοητευμενος απο τις αντιδημαρχιες θεοδοση….

  • Ζαχαρος, χατζηχριστοφης , καμπουρακης,κασιωτη, βλαχου, χονδρος, τελλη, χρυσοπουλος, μανιας….
   Ολοι νεοι κ ωραιοι…
   Μπραβο φιλε θεοδοση. Αυτη ειναι ανανεωση. Στηριξε τους κ προχωρατε

 10. Μας κλεψανε τα κλεμενα. Φασουλι το φασουλι γεμιζε το σακουλι.Και τωρα καπιοι θα φανε με χρυσα κουταλια..Λιγο παραξενα τα βλεπω τα πραγματα…

 11. Αγαπητοί μου συνδημότες η κοινωνία της Κω είναι μικρή. Με ξέρετε και σας ξέρω καλά.

  Επειδή το τελευταίο διάστημα συνέβησαν πράγματα που εγώ τουλάχιστον αδυνατούσα να φανταστώ, γεγονότα που ξεπερνούν κάθε ηθική συμπεριφορά, δηλώνω προς πάσα κατεύθυνση ότι η θητεία μου δίπλα στην Ιωάννα ήταν επιλογή μου γιατί έχουμε το ίδιο ήθος και τις ίδιες αρχές.

  Έμεινα και παραμένω δίπλα σε μια αυτοδημιούργητη γυναίκα. Δεν εγκαταλείψαμε το πλοίο όταν βούλιαζε. Μαζί με όσους έμειναν τιμήσαμε την εντολή του Κωακού λαού και δώσαμε μάχη με τα «θηρία».

 12. Εκείνοι που διάλεξαν σε μια νύκτα «άλλο» δρόμο και σήμερα άλλαξαν πρόσωπο δεν μπορούν να πείσουν την κοινωνία γιατί αυτή η κοινωνία καταλαβαίνει και ξέρει τι την περιμένει από τέτοιους ανθρώπους.

  Αγαπητοί συνδημότες 30 χρόνια έχω πάνω από το γραφείο μου τις 7 εντολές του Γκάντι προσπαθώντας να τις τηρώ σαν επαγγελματίας αλλά και σε όλες μου τις ανθρώπινες σχέσεις.

  Πολιτικός δεν ξέρω αν θα γίνω ποτέ.

  Στις ερχόμενες εκλογές θα δώσω τη μάχη μαζί με την Ιωάννα και τους άξιους συναδέλφους μου και σας καλώ να είστε μαζί μας.

  Πριν αποφασίσετε βάλτε το χέρι στην καρδιά, γιατί όπως λέει και ο μεγάλος Γκάντι πολιτική χωρίς

 13. Πάμε γερά και δυνατά…….Για μια Κω όπως της αξίζει να είναι. Τα αφήνουμε όλα πίσω. Είμαστε πλάι σας

 14. ΚΡΑΤΑ ΤΙΣ 7 ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΚΑΝΤΙ , ΠΑΡΕ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΩΣ ΔΙΑ ΜΑΓΙΑΣ, ΕΧΕΙΣ ΤΙΣ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ!!!!

 15. ΤΡΑΛΑΛΑΛΑΛΑΛΑΛΑΛΑΛΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΟΛΟ ΤΟ STORY…. 4 ΧΡΟΝΙΑΕΡΧΟΝΑΤΙ ΝΑ ΞΕΦΤΙΛΗΣΟΥΝ ΤΟ ΝΗΣΙ …. ΛΥΠΑΜΑΙ

 16. Εσείς που γράφετε εδώ ανώνυμα φυσικά γιατί δεν σας παίρνει και αλλιώς για τον Σταμάτη Πη αν είστε παραπάνω μάγκες από εκείνον ή δεν φοράτε φουστιτσα γράψτε και επώνυμα ή τουλάχιστον πείτε του το στα μούτρα…Αλλα ένα ένα θα βγουν στην φόρα υπομονή!!!

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ