Ξενοδοχειακή επιχείρηση της Κω πρέπει να επιστρέψει επιδοτήσεις στο Δημόσιο λόγω εικονικών τιμολογίων!

17
1160
Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας επιλήφθηκε υπόθεσης ανάκλησης επιχορήγησης ύψους 14,7 εκατ. ευρώ που δόθηκε στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου σε ξενοδοχειακή εταιρεία της Κω μετά την διαπίστωση ότι είχε κάνει χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων στον φάκελο υπαγωγής της.
Πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας επιλήφθηκε αιτήσεως ξενοδοχειακής εταιρείας για την αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 111016/30.10.2015 αποφάσεως του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με την οποία ανακλήθηκε η  από 2.7.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί υπαγωγής της στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (Α 261) και, περαιτέρω, διατάχθηκε, η ολική επιστροφή εντόκως της καταβληθείσας στην αιτούσα επιχορήγησης, συνολικού ύψους 14.709.633,27 ευρώ (12.702.937+2.006.696,27 τόκοι), λόγω λήψης από αυτήν και καταχώρισης στα βιβλία της 54 μερικώς εικονικών και 3 εικονικών στο σύνολό τους τιμολογίων, με αξία εικονικότητας 9.061.241 ευρώ, τα οποία είχαν ληφθεί υπόψη από τη Διοίκηση κατά την τελική αποτίμηση του κόστους της επενδύσεως, οδηγώντας σε εσφαλμένο υπολογισμό της επιδοτήσεως.
Πιο συγκεκριμένα με την  από 2.7.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγωγή της ξενοδοχειακής εταιρείας στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, με σκοπό την ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων στην Κω, συνολικής δαπάνης 24.700.000 ευρώ (άρθρο 1), η δε εγκριθείσα, με την εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, επιχορήγηση ανήλθε στο ποσό των 12.350.000 ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 50% της επενδυτικής δαπάνης.
Με την υπ’ αριθμ. 1418/15.1.2010 Τελική Έκθεση, το Κεντρικό Όργανο Ελέγχου (ΚΟΕ), κατόπιν διενέργειας αυτοψίας στις εγκαταστάσεις της, πιστοποίησε την υλοποίηση της επένδυσης εμπρόθεσμα στις 29.11.2009 και την έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης υπαγωγής.
Ωστόσο, κατά τα διαλαμβανόμενα στην εν λόγω έκθεση «λόγω της φύσεως του ελέγχου δεν έγινε διασταύρωση των επιδειχθέντων φορολογικών στοιχείων (παραστατικά επένδυσης) κατά τα οριζόμενα στον ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992). Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται μόνο από τις αρμόδιες προς τούτο φορολογικές αρχές.
Ακολούθως, με την από 8.12.2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση-οριστικοποίηση και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης υπαγωγής και, περαιτέρω, το συνολικό οριστικοποιούμενο κόστος της επένδυσης προσδιορίστηκε στο ποσό των 25.405.875 ευρώ, εκ των οποίων το ύψος της επιχορήγησης καθορίσθηκε στο ύψος των 12.702.937 ευρώ, ενώ ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η 29.11.2009.
Στη συνέχεια, στις 11.3.2010 διενεργήθηκε έλεγχος στις εγκαταστάσεις της από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), κατά τον οποίο, σύμφωνα με την από 31.1.2011 Οριστική Έκθεση Ελέγχου, διαπιστώθηκε η λήψη και καταχώριση 54 μερικώς εικονικών ως προς την αξία φορολογικών στοιχείων, με καθαρή αξία εικονικότητας 9.061.241,72 ευρώ, και 3 εικονικών στο σύνολό τους φορολογικών στοιχείων, συνολικής καθαρής αξίας 214.799,72 ευρώ (συνολικά καθαρή αξία εικονικών συναλλαγών 9.276.040,72 ευρώ).
Με τις υπ’ αριθμ. 38 και 39/2011 αποφάσεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κω, επιβλήθηκαν στην αιτούσα για τις ως άνω παραβάσεις της λήψης και καταχώρισης εικονικών φορολογικών στοιχείων πρόστιμα με βάση τις διατάξεις του ν. 2523/1997, ύψους 28.496.970 ευρώ και 429.599,44 ευρώ αντίστοιχα, τα οποία κατόπιν συμβιβασμού της με τη Δ.Ο.Υ. Ρόδου, περιορίστηκαν σε 296.858,49 και 72.469,27 ευρώ αντίστοιχα.
Ενόψει των ανωτέρω, της επιβλήθηκε, η κύρωση της ολικής επιστροφής εντόκως της καταβληθείσας επιχορήγησης, συνολικού ύψους 12.702.937 ευρώ.
Με την αίτησή της η ξενοδοχειακή εταιρεία προέβαλε ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξεως θα της προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη, καθόσον η ίδια αδυνατεί να επιστρέψει εντόκως το συνολικό ποσό της χορηγηθείσας σε αυτήν ενίσχυσης, ανερχόμενο σε 14.709.633,27 ευρώ και, επίσης, θα έχει ως συνέπεια την απόλυτη αδυναμία της να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις της έναντι των πιστωτών της.
Και τούτο διότι, κατά τους ισχυρισμούς της, από τους ισολογισμούς της των χρήσεων 2011 έως 2014 προκύπτει ότι [οι χρήσεις] αυτές είναι ζημιογόνες, ενώ παράλληλα έχει οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο από άλλες αιτίες ύψους 6.766.610 ευρώ και προς άλλους πιστωτές 1.031.039 ευρώ (τον Δεκέμβριο του 2015).
Περαιτέρω, ισχυρίζεται ότι απασχολεί προσωπικό 205 ατόμων, για τη μισθοδοσία του οποίου καταβάλλει μηνιαίως 191.680 ευρώ και 90.450 ευρώ ως ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ, και ότι έχει συνάψει δύο δανειακές συμβάσεις με την Τράπεζα Πειραιώς, συνολικού ποσού 23.329.751,26 ευρώ, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί.
Επίσης, ισχυρίζεται ότι αναμένεται πτώση των εσόδων της κατά το έτος 2016, λόγω της προσφυγικής κρίσης, και ότι οι τραπεζικοί της λογαριασμοί είναι δεσμευμένοι κατά ποσοστό 100%, ότι έχει εγγραφεί υποθήκη σε ακίνητό της υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για ποσό 6.663.562,14 ευρώ και ότι στερείται παντελώς ρευστότητας για να καλύψει τις υποχρεώσεις της προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Αφού μελετήθηκαν τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ εκρινε ότι η υλοποίηση της απόφασης θα της επιφέρει δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη, αναγόμενη στην ικανότητά της να ανταποκριθεί στις εν γένει οικονομικές της υποχρεώσεις και, κατά συνέπεια, στην οικονομική σταθερότητά της.
Κατόπιν τούτων έκρινε ότι πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση της και να ανασταλεί μερικώς η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξεως, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσας αίτησης ακύρωσης, κατά το μέρος που με αυτήν διατάσσεται η επιστροφή στο Δημόσιο της καταβληθείσας επιδοτήσεως με τους αντίστοιχους τόκους, όχι, όμως, εν όλω, αλλά κατά το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ εκ του υπολειπομένου προς είσπραξη ποσού των 12.419.031,42 ευρώ

 

17 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Αν τι ψάξει πιο βαθιά το σδοε θα βρει τουλάχιστον είκοσι σαν και αυτούς . Τα λεφτά πίσω λαμογια

  • Την πλήρωσε ένας γιατί υπήρξε ο κλασικός ΡΟΥΦΙΑΝΟΣ, όμως δεκάδες άλλοι που πλήρωναν τους ελεγκτές του υπουργείου...

   Δεν υπάρχει ούτε μία μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα που να μην πλήρωσε τους ελεγκτές του υπουργείου και να μην πήρε εύκολα παραδάκι. Κάπως έτσι έγιναν ξενοδόχοι αρκετοί χωρίς οικονομική επιφάνεια. Την πλήρωσε μια στις δεκάδες μετά από καταγγελία εκβιαστή που έσκασε κανόνι και που με την συνδρομή της πεθεράς του έδωσαν οικονομικά στοιχεία στο ΣΔΟΕ.

   • Σε όλους αυτους θέλει καταγγελία μεγάλε… με τις δικες μας πλάτες κάνουν τα λούσα τους τα λαμόγια…..

 2. Και τοκογλύφοι και λαμόγια που κάνουν ζωάρα με τα λεφτά του κοσμάκη. Ας πληρώσουν .. Εδώ ουσιαστικά πήραν χρήματα ενώ δεν έπρεπε που τα πληρώνουμε τώρα όλοι μας .

 3. Δεν κατάλαβα γιατί δέχθηκαν την προσφυγή της εταιρίας, καταχράστηκε χρήμα να το επιστρέψει αλλιώς να τους πάρουν το ξενοδοχείο

 4. της π….. γίνεται.το γράφουν κάποιοι χρόνια ότι υπάρχει διεφθαρμένη τοπική ελεγκτική μηχανή,και λογιστές κ υπάλληλοι δημοσίου επίορκοι,αν ήταν καμιά γριουλα κ χρωστάμε ενφια θα της έκοβαν τη σύνταξη.αριστερα κολυβα κ σαπιλα που έφερε τη χώρα σε πτώχευση.

  • Ποια αριστερα κολυβα ρε ηλιθιο γκαου χρυσο αυγο. Ουτε τις ημερομηνιες δεν ξερεις να διαβασεις!!!!!!!Τα αφεντικα σου ητανε στην Κυβερνηση τοτε ….Αει να χαθητε ηλιθια γκαου που δεν μπορειτε να διαβασετε ουτε τους αριθμους…

   • Ρε πανίβλακα ιδεολήπτη,θεωρητικέ της τσέπης , λαλακα εσύ κατάλαβες ότι με το να γράψω τα ‘κόλυβα’,εννοώ ότι όλοι ψηφίσαμε για να ελέγξει αυτά τα πράγματα και ουσιαστικά τρώμε τα δικά μας κόλλυβα??Ηλίθια πως κατηγορείς κάποιον που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ 3 χρυσή αυγή?Στο κάτω κάτω δεν είστε κόμμα πολιτικό πια,είστε εγκληματική οργάνωση.Η Ασφάλεια ψάχνει τρομοκράτες,αλλά είναι όλοι στην Κυβέρνηση.Κοίτα γύρω σου και υπολόγισε σκαμνιά και αν έχεις αντιρρήσεις ,μάθε ότι σε όλα τα All Inclussives και φέτος και πέρσι έρχονταν ορκωτοί λογιστές,ΣΔΟΕ,ελεγκτές του Υπουργείου Οικονομικών και έτρωγαν και έπιναν για να υπογράψουν.Μπορεί να δουλεύουν σαν σκλάβοι πολλοί συμπατριώτες μας εκεί,αλλά στραβοί δεν είναι.Στο σκαμνί.Σύντομα θα μιλήσουμε.Όσο για τα αφεντικά,μόνο οι εγκληματικές οργανώσεις σαν και τη δικιά σας που και εγώ επαναλαμβάνω ότι ψήφισα,έχουν …Όχι μόνο δεν διαβάζεις ,αλλά αποπροσανατολείς κιόλας…Κάτι είπα για την τοπικής κλίμακας διαφθορά..αμφιβάλεις?Βλάκα …Βελουχιώτικο κατάλοιπο….άλλον εμφύλιο δεν θα προλάβετε να κάνετε,γιατί ακόμα και οι ψηφοφόροι σας εγκατέληψαν.ΛΑΛΑΚΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 5. Οι έντιμοι στην Ελλάδα είναι οι παραγκονισμένοι ενός βρώμικου συστήματος.

 6. Τα περισσότερα ξενοδοχεια ετσι λειτουργούν ! Γεμίζουν τις προσωπικές καταθέσεις στο εξωτερικό και πληρώνουμε εμεις ! Αλλα δεν γινεται τιποτα ! Η χωρα της διαφθοράς !

 7. Με τους εργαζόμενους δεν στέκι, δώστε το ξενοδοχείο να πάρετε τα σ λεφτά που καταχράστηκαν και ο καινούριος ιδιοκτήτης θα πάρει το πρωσοπικο, οι πριμοδοτήσεις είναι ΚΡΑΤΗΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ δηλαδή χρήματα του έλληνα φορολογούμενου δεν κατάλαβα γιατί θα τους κάνουμε και εκπτώσεις στα χρωστούμενα, οι υπόλοιποι είμαστε μλκες δηλαδή ;

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.