Συνεδριάζει την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου με 43 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Κω

0
1591
Σας προσκαλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Κω στις 13 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο) με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
 1. Έγκριση δεύτερης τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών Δήμου Κω οικονομικού έτους 2022 και αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου 2022 σωρευτικά (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 2. Έγκριση τρίτης τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών Δήμου Κω οικονομικού έτους 2022 και αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου 2022 σωρευτικά (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 3. Έγκριση τέταρτης τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών Δήμου Κω οικονομικού έτους 2022 και αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων τέταρτου τριμήνου 2022 σωρευτικά (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 4. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Δημοτικού Ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού Κω (Εισηγητής: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μήτρου Εμμανουήλ).
 5. Λήψη απόφασης για την υποβολή στο Υπουργείο Εσωτερικών του σχεδίου Πολυετούς Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης από τον Δήμο Κω για τα έτη 2024-2027 (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Γεωργία Κασσιώτη).
 6. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2023 στον Δήμο Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμάτιος Καμπουράκης).
 7. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος του Δήμου Κω στον Α’ κύκλο κινητικότητας 2023 (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Γεωργία Κασσιώτη).
 8. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς κατά το έτος 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 9. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης στον Δήμο Κω έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 10. Λήψη απόφασης για τη μετατροπή της υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος γηπέδου σε υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού στον Δήμο Κω, μετά από αίτηση της εταιρείας «Ξ.Ο.Τ.Ε.Ε. Α. ΠΑΤΟΥΡΗΣ Α.Ε.» και αποδοχή του προσδιορισμού αξίας του ακινήτου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Στατική ενίσχυση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων 3ου Δημοτικού Σχολείου Κω» με Α.Μ. 16/2022 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης). 
 12. Λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αποκαταστάσεις- επιχώσεις δημοτικών οικοπέδων μετά από αρχαιολογικές τομές» με Α.Μ. 26/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Παλαιού Πυρήνα Μαστιχαρίου – β’ φαση» με Α.Μ. 26/2018 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή γέφυρας στην περιοχή “Τσουκαλαριά” Σχεδίου Πόλης Καρδάμαινας» με Α.Μ. 31/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Εφαρμογή ρυματομομικού στην περιοχή 1ου Γυμνασίου Κω» με Α.Μ. 06/2018 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών Έργου (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην πόλη της Κω (κόμβοι τράπεζας Πειραιώς – 1ου Γυμνασίου» με Α.Μ. 19/2021 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ης παράτασης εργασιών στο έργο: «Αποκατάσταση ζημιών παραλιακής οδού Καρδάμαινας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων» με Α.Μ. 09/2021 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 18. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου Δημοτικής Κοινότητας Ζηπαρίου» με Α.Μ. 29/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 19. Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 121/2022 με θέμα «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στον Δήμο Κω» με ΑΔΑ 65ΥΑΩΛΕ-ΑΨΗ, ως προς τη διάρκεια (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 20. Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 8/2023 με θέμα «Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών Δήμου Κω έτους 2023 με ΑΔΑ 6ΘΞ2ΩΛΕ-ΝΞΞ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 21. Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 9/2023 με θέμα «Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Κω έτους 2023» με ΑΔΑ 6ΓΡ4ΩΛΕ-ΖΡΜ και διόρθωση του τίτλου με την προσθήκη των λέξεων «και Παρακολούθησης» (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 22. Ενημέρωση για τον ισολογισμό του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» έτους 2021 (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 23. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των όρων της συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» με αντικείμενο «τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και παρακολούθηση της τουριστικής προβολής του Δήμου Κω» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 24. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των όρων της συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» με αντικείμενο «τη διαφήμιση του Δήμου Κω ως τουριστικός προορισμός (περιλαμβάνει την προώθηση και διαφήμιση σε σύγχρονα ψηφιακά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη συνδιαφήμιση της Κω με εταιρείες)» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 25. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των όρων της συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» με αντικείμενο «την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης επισκεπτών (Στελέχωση Info Kiosks και σημείων πληροφόρησης), στελέχωση γραφείου ενημέρωσης για ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ΜΜΕ» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 26. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των όρων της συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» με αντικείμενο «τη συμμετοχή του Δήμου Κω σε διεθνείς ευρωπαϊκές τουριστικές εκθέσεις (είτε ψηφιακά ή δια ζώσης) και για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων ή δράσεων που αφορούν δημόσιες σχέσεις» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 27. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των όρων της συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» με αντικείμενο «την προμήθεια αναμνηστικών δώρων και ρουχισμού, δράσεων εθιμοτυπίας, προμήθεια ηλεκτρονικού και άλλου εξοπλισμού για τις ανάγκες της προβολής, της προώθησης και της διαφήμισης» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 28. Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» με αντικείμενο «Βιώσιμο επιχειρηματικό σχήμα για την οικονομική εκμετάλευση και αξιοποίηση των θερμών πηγών εμπρος Θέρμης» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 29. Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» με αντικείμενο «Βιώσιμο επιχειρηματικό σχήμα για την οικονομική εκμετάλευση και αξιοποίηση των θερμών πηγών εμπρος Θέρμης» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 30. Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» με αντικείμενο «Δημιουργία ψηφιακού μητρώου αποδήμων Κώων και μητρώου Κώων επιστημόνων με διακεκριμένη δράση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 31. Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» με αντικείμενο «Δημιουργία ψηφιακού μητρώου αποδήμων Κώων και μητρώου Κώων επιστημόνων με διακεκριμένη δράση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 32.  Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» με αντικείμενο «Κυκλοφοριακή μελέτη και οδοσήμανση στη Δ.Ε. Ηρακλειδών» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 33. Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» με αντικείμενο «Κυκλοφοριακή μελέτη και οδοσήμανση στη Δ.Ε. Ηρακλειδών» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 34. Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» με αντικείμενο «Αποτύπωση Αγροτικής Οδού από το ξενοδοχείο “Αίολος” έως διαμερίσματα “Byron” και διερεύνηση της δυνατότητας κατασκευής ποδηλατόδρομου» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 35. Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» με αντικείμενο «Αποτύπωση Αγροτικής Οδού από το ξενοδοχείο “Αίολος” έως διαμερίσματα “Byron” και διερεύνηση της δυνατότητας κατασκευής ποδηλατόδρομου» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 36. Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» με αντικείμενο «Κυκλοφοριακή μελέτη και οδοσήμανση στη Δ.Ε. Δικαίου» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 37. Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» με αντικείμενο «Κυκλοφοριακή μελέτη και οδοσήμανση στη Δ.Ε. Δικαίου» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 38.  Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» με αντικείμενο «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Ε. Κω» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 39. Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» με αντικείμενο «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Ε. Κω» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 40.  Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» με αντικείμενο «Εκπόνηση στατικής μελέτης ενίσχυσης και αρχιτεκτονικής ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για το πρώην δημοτικό σχολείο της Καρδάμαινας» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 41. Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» με αντικείμενο «Εκπόνηση στατικής μελέτης ενίσχυσης και αρχιτεκτονικής ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για το πρώην δημοτικό σχολείο της Καρδάμαινας» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 42. Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» με αντικείμενο «Εκπόνηση στατικής μελέτης ενίσχυσης και αρχιτεκτονικής ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για το πρώην δημοτικό σχολείο της Κεφάλου» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 43. Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» με αντικείμενο «Εκπόνηση στατικής μελέτης ενίσχυσης και αρχιτεκτονικής ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για το πρώην δημοτικό σχολείο της Κεφάλου» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη
Σημείωση για τη μεικτή συνεδρίαση:
Η μεικτή συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ειδικότερα με φυσική παρουσία παρευρίσκονται:
(α) έως επτά (7) άτομα, είτε αυτά είναι εμβολιασμένα είτε ανεμβολίαστα, τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου, ή
(β) περισσότερα από επτά (7) άτομα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).
Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης.
Υπενθυμίζουμε ότι η αναλογία για την παρουσία των συμμετεχόντων από κάθε παράταξη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κω και τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων έχει ως εξής:
 • «Ισχυρή Κως»:  8 συμμετέχοντες (περιλαμβάνεται ο Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς)
 • «Δύναμη Αλλαγής Κως 2023»: 6 συμμετέχοντες
 • «Όραμα και Δράση»: 2 συμμετέχοντες
 • «Λαϊκή Συσπείρωση»: 1 συμμετέχουσα
 • Ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι: 1 συμμετέχων
Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέχρι την Παρασκευή 10-2-2023 και ώρα 12:00 για τον τρόπο συμμετοχής σας.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ