Ιωάννα Ρούφα: Επιστολή στα μέλη της επιτροπής διαβούλευσης

12
929

«Με αφορμή την πρόσκληση της Επιτροπής Διαβούλευσης που δεν έλαβα».

Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης  Δήμου Κω,

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης είναι ένα σημαντικό θεσμοθετημένο όργανο το οποίο στην παρούσα δύσκολη και ιδιότυπη περίοδο δίνει βήμα στους κοινωνικούς εταίρους, στους φορείς, στο δημότη.

Δύναται δε να σφυρηλατήσει την ενότητα, να επικαιροποιήσει  τους πολιτικούς στόχους , να ιεραρχήσει τις ανάγκες, να προωθήσει λύσεις από τη βάση του κοινωνικού σώματος.

Η δημοτική αρχή μετά τον ευτελισμό του δημοτικού συμβουλίου αποψιλώνει και τη μοναδική συλλογική έκφραση των πολιτών ακόμα και όταν ο νόμος μιλά για υποχρεωτική συνεδρίαση πριν από την έγκριση  τεχνικού προγράμματος και  προϋπολογισμού από το δημοτικό συμβούλιο.

-Η έκφραση γνώμης για το  για το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα (ΠΕΕ) και για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2022 όπως ορθά αναφερόταν στην αρχική πρόσκληση που απέστειλε ο παραιτηθείς πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κύριος Καλούδης και που τελικώς ακυρώθηκε, μετετράπη τεχνηέντως(;) και λανθασμένα σε απλή ενημέρωση… στη δεύτερη πρόσκληση που απεστάλη στα μέλη της επιτροπής.

Σύμφωνα με την απόφαση του δ/σ Κω στην επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου 25 φορείς (συμπεριλαμβανόμενου του Προέδρου του Δ.Σ.) και 8 πολίτες. Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που δεν προταθούν 25 κατ’ ελάχιστον μέλη (χωρίς να περιλαμβάνονται οι δημότες), τότε δεν συγκροτείται η επιτροπή. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.67/23624/14.04.2020)

-Σύμφωνα επίσης με την απόφαση 331/2014 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Διαβούλευσης  (άρθρα 4,5) που ψηφίστηκε με πρωτοβουλία  του Νίκου Μυλωνά και μετά από διαβούλευση με τις δημοτικές παρατάξεις αλλά και
σύμφωνα με  το άρθρο 78 του Νόμου 4555/2018 όπως αντικατέστησε το άρθρο 76 του ν. 3852/2010  η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης έχει απαρτία όταν τα παρόντα είναι περισσότερα από τα απόντα μέλη της.  Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Η παραπάνω προϋπόθεση του νόμου τηρήθηκε μέχρι και πρότινος από όλες τις δημοτικές αρχές στις περιπτώσεις μη απαρτίας.

Στην τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης το σώμα δεν είχε την απαραίτητη εκ του νόμου απαρτία παρά την διαπίστωσή της…

Για την ενημέρωσή σας  επισυνάπτω τον κανονισμό λειτουργίας της ΕΔ Δήμου Κω καθώς και τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

 Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι οι οριζόμενοι, από τον ειδικό κατάλογο, πολίτες σύμφωνα πάντα με το άρθρο 78/4555/2018, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της επιτροπής.

Τέλος, εκ του νόμου, η επιτροπή γνωμοδοτεί – διατυπώνει γνώμη, δεν ενημερώνετε απλά όπως η δημοτική αρχή με την παράτυπη δεύτερη πρόσκληση περί ενημέρωσης της επέβαλε… και όπως θα διαπιστώσετε στη σχετική νομοθεσία που σας αποστέλλω.

Αγαπητά μέλη της Επιτροπής η παρούσα επιστολή αποδεικνύει για ακόμα μια φορά το σεβασμό μας στον πολίτη, στην συλλογικότητα, στους θεσμούς, στο ρόλο της ίδιας της επιτροπής.

Η ευθύνη για τη νομιμότητα και κυρίως για το κύρος και το ρόλο τόσο της Επιτροπής  όσο και των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου που θα ακολουθήσουν ανήκει αποκλειστικά στη δημοτική αρχή.

Με τιμή

Ρούφα Ιωάννα

Δημοτική σύμβουλος Κω

 

 • https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9F%CE%9C5%CE%A9%CE%9B%CE%95-%CE%9D%CE%95%CE%A4?inline=true 

  Καθεστώς από 01.09.2019

  Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. (παρ.1 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18)

   

  Σημειώνεται ότι η αναφερόμενη προθεσμία δεν είναι αποκλειστική, αλλά έχει τον χαρακτήρα της έντονης υπόδειξης προς τη Διοίκηση για την ταχύτερη δυνατή εφαρμογή των διατάξεων περί συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.67/23624/14.04.2020)

   

  Δηµοτική Επιτροπή Διαβούλευσης µπορεί να συγκροτείται σε δήµους µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 5.000 κατοίκων µε απόφαση η οποία λαµβάνεται πλέον µε απλή πλειοψηφία των µελών του δηµοτικού συµβουλίου. (Αιτιολογική Έκθεση Ν.4555/18)

   

  Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. (παρ.1 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18)

   

  Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
  α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
  β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
  γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
  δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
  ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
  στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
  ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
  η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
  θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και
  ι) δημότες. (παρ.1 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18)

   

  Η απαρίθμηση είναι ενδεικτική, από το οποίο συνάγεται ότι για τη νόμιμη συγκρότησή της δεν είναι απαραίτητος ο ορισμός εκπροσώπων από κάθε αναφερόμενο φορέα/σύλλογο ή αναφερόμενη ένωση. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.67/23624/14.04.2020)

   

  Για τη συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης των ανωτέρω φορέων/οργανώσεων/συλλόγων, οι οποίοι υφίστανται και δρουν στον δήμο, ο Δήμαρχος απευθύνει πρόσκληση περί ορισμού εκπροσώπων τους ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) εντός οριζόμενης προθεσμίας. Για λόγους δε ευρείας δημοσιότητας η πρόσκληση μπορεί να αναρτάται και στην ιστοσελίδα του δήμου, αποτελώντας τεκμήριο γνώσης των ενδιαφερομένων για την υποβολή των προτάσεων τους. Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που δεν προταθούν 25 κατ’ ελάχιστον μέλη (χωρίς να περιλαμβάνονται οι δημότες), τότε δεν συγκροτείται η επιτροπή. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.67/23624/14.04.2020)

   

  Οι δημότες ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. (παρ.1 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18)

   

  Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη συγκρότηση της επιτροπής, ο δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου. (παρ.1 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18)

   

  Σε περίπτωση δε που δεν εγγραφεί κανένας δημότης στον ανωτέρω κατάλογο, η επιτροπή συγκροτείται αποτελούμενη από τους κατ’ ελάχιστον 25 εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.67/23624/14.04.2020)

   

  Καινοτομία αποτελεί η συμμετοχή δημοτών, μετά από κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. (Αιτιολογική Έκθεση Ν.4555/18)

   

   

  Σε περίπτωση που ορισμένος φορέας (ως φορείς νοούνται το δημοτικό συμβούλιο, οι δημοτικές παρατάξεις, οι σύλλογοι, τα σωματεία, οι οργανώσεις κ.ά.) δεν υποδείξει εκπρόσωπο στο συλλογικό όργανο, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από το όργανο που το συγκροτεί, αυτό συγκροτείται νομίμως, εφόσον έχει εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η υπόδειξή του και τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. (άρθρο 13 παρ. 1 του ν.2690/1999 (Α’ 45) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.67/23624/14.04.2020)

   

  Περαιτέρω, επισημαίνεται η υποχρέωση των φορέων περί πλήρωσης της προϋπόθεσης της παρ.1 β’ του άρθρου 6 του ν.2839/2000, όπως ισχύει, ήτοι της τήρησης της προβλεπόμενης κατά φύλο ποσόστωσης κατά τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης. Ο αριθμός των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον τα μέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1). Συγκρότηση συλλογικού οργάνου χωρίς την τήρηση της ανωτέρω προϋπόθεσης θεωρείται μη νόμιμη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις συλλογικών οργάνων των οποίων τα μέλη εν μέρει ή στο σύνολό τους ορίζονται ως εκ της θέσεως αυτών (ex officio) ή προέρχονται από εκλογή. (άρθρο 16 παρ.1 του ν.4604/2019 (Α΄50) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.67/23624/14.04.2020)

   

  Οι αποφάσεις συγκρότησης των ως άνω συλλογικών οργάνων, ήτοι οι διοικητικές πράξεις με τις οποίες καθορίζονται τα φυσικά πρόσωπα τα οποία θα απαρτίσουν τα εν λόγω συλλογικά όργανα της διοίκησης, είναι πράξεις ατομικές και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 του ν.3852/2010, όπως ισχύει. Συγκρότηση είναι ο καθορισμός, με ατομική πράξη, όλων των μελών του οργάνου, δηλαδή η  αναφορά των ονομάτων των οριζόμενων μελών. Οι αποφάσεις συγκρότησης, επομένως, είναι πράξεις ατομικού περιεχομένου (ΣτΕ 4242/2015, 2938/2012) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.67/23624/14.04.2020)

   

  Οποιοσδήποτε, ωστόσο, έχει έννομο συμφέρον δύναται να υποβάλει ειδική διοικητική προσφυγή κατά αυτών, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 227 του ν.3852/2010, όπως ισχύει. Επισημαίνεται δε ότι ως ατομικού χαρακτήρα πράξεις δημοσιεύονται στο οικείο δημοτικό κατάστημα καθώς και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Δι@γεια». (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.67/23624/14.04.2020)

   

  Αφενός τα μέλη του συλλογικού οργάνου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, για λόγο σχετικό με τη λειτουργία του και την εκτέλεση του έργου που τους έχει ανατεθεί, μετά από απόφαση του φορέα που τους όρισε ή ψήφισε (ή με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο υπέδειξε), αφετέρου τα μέλη των οργάνων διατηρούν το δικαίωμα περί παραίτησης από την ιδιότητα τους ως μέλη, η οποία υποβάλλεται στον φορέα που με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο τα υπέδειξε και γίνεται αποδεκτή από αυτόν. Με την ίδια διαδικασία ορίζεται νέο μέλος στη θέση του αποχωρήσαντος για το υπόλοιπο της θητείας του.  (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.67/23624/14.04.2020)

   

   

  Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του Ν.4555/18 (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το άρθρο 78 το οποίο τροποποιεί το άρθρο 76 του Ν.3852/10) ισχύουν από τη δημοτική περίοδο που αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4555/18 (ημερ. έναρξης ισχύος 19.07.2018). (άρθρο 92 Ν.4555/18)

  Συνεπώς, ισχύουν από τη δημοτική περίοδο που ξεκινάει το Σεπτέμβριο του 2019, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του Ν.3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.4555/18.

   

  Βήματα για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

  1. Πρόσκληση του Δήμου σε φορείς, συλλόγους, οργανώσεις του Δήμου να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εντός τακτής οριζόμενης προθεσμίας

  2. Ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου

  3. Πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο, των δημοτών που ενδιαφέρονται να είναι μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη συγκρότηση της επιτροπής (το βήμα αυτό μπορεί να είναι ενιαίο με το βήμα 1 ώστε η πρόσκληση να είναι μία)

  4. Ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου

  5. Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή των δημοτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και εκδήλωση ενδιαφέροντος τοπικών φορέων που θέλουν να συμμετέχουν, ως μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

  6. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (με απλή πλειοψηφία) για συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών.

12 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Εσύ ομορφιά μου πρέπει να γίνεις εισαγγελέας. Να γίνεις αστυνόμος να τους την λες. Να μην τους αφήνεις να ανάσανουν έτσι …..έτσι. Τάξις και ηθική. ……

 2. Θα κάνει μια, έστω ΜΙΑ ..Μ..ΝΗ…ΠΡΟΤΑΣΗ..ΕΡΓΟΥ… μας έχει πρήξει στην πάρα-φιλολογία, συγγράμματα, απάνθισματα, ιστορίες για αγρίους, μυθιστόρηματα ΑΡΛΕΚΙΝ.. ΤΟΣΟ … ΌΡΑΜΑ??? Ας σταματήσει και λίγο…. Να ονειρεύεται να γίνει δήμαρχος.(ΤΟ ΜΌΝΟ ΌΡΑΜΑ ΤΗΣ… Και Ας κάνει κάτι ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ

  • Καλέ τι πρόταση έργου να κάνει τούτη,για αφηγήσεις μυθιστορημάτων καλή είναι, που και που βέβαια νομίζει ότι τα γράφει εκείνη αλλά τέλος πάντων.. αμπελοφιλλοσοφία είναι όλη η απαρτία

   • Καιτουλα… βγες στο τριοροφο μπαλκονι σου….να παρεις λιγο αερα…
    και δοκιμασε να γραψεις κατι καλυτερο…
    Εσεις ακομα εργα ΚΥΡΙΤΣΗ κανετε…
    Και αυτη θα ειναι η τιμωρια σας!!

    • ανώνυμε πίστεψε με, με κανέναν δεν είμαι μάλλον με έχεις μπερδέψει με κάποια άλλη Καίτη προφανώς οπότε τζάπα νομίζεις ότι μου την είπες. η κώς απλά θέλει σοβαρούς ανθρώπους να την διαχειριστούν οι τότε και οι τώρα στο ίδιο καζάνι βράζουν με αυτά που όλοι σας είστε α εσυ θες κυριτση αα εσυ νικηταρα αα εσυ ρουφα δεν παει ετσι για σοβαρους είπαμε όχι για αλλα κ αλλα

 3. Αγαπητή Ευλαμπια
  σού γράφω ένα γράμμα
  οι τρεις παρατάξεις τής μειοψηφίας δεν ψήφισαν την Αναπτυξιακή Εταιρεία πού είναι πλέον νόμος τού κράτους δεν ψήφισαν το Νοσοκομείο
  κανετε πλάκα στον Κωακο λαό όπως και πολλά άλλα
  και ζητάτε να σάς ακούσουν οι οργανωμένοι φορείς
  Τι κρίμα

 4. Οτι και να λες αννουλα, οτι και να γραφεις,
  ο ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ προχωρα μπροστα με σεβασμο στους πολιτες και στους πολιτικους αντιπαλους.
  Αν ταλεγες αυτα στον πρωην θα σε αποκαλουσε πολιφαδι, υπολειμμα, και ντενεκε ξεγανωτο!!!
  Αυτη ειναι η τεραστια διαφορα στο ηθος και την πολιτικη συμπεριφορα!!!

  • 😂😂😂😂😂😬…. ΗΘΟΣ;;;;;;
   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ;;;;;;
   ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ;;;;
   ΘΑ ΑΣΤΕΙΕΥΕΣΤΕ ΠΡΟΦΑΝΩΣ….
   ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ….
   Δεν το σωζετε ΚΥΡΙΟΙ ΝΥΝ…. οτι και να λετε!

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.