Αστική εταιρεία «Ιπποκράτης»: Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού -2- Θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

0
947

: “Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού -2- Θέσεων με σχέση εργασίας

              Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών”.

 

Έχοντας υπ’ όψη:

 

  • Τo άρθρο 206 του Ν. 4820/2021, 2) Το άρθρο 36 του Ν.4675/2021 και 3) Την

υπ΄ αρ. 111/08-09-2021 συνεδρίαση του Δ.Σ. (Θ.Η.Δ.: 3o) της Αστικής Εταιρείας “Iπποκράτης”/Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, ανακοινώνουμε την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ειδικότητας Κοινωνιολόγου (ΠΕ) για κάλυψη περιοδικών αναγκών.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 

  • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Κοινωνιολογίας (Π.Ε.).
  • Καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής.
  • Γνώση χρήσης Η/Υ.

 

Επιθυμητά προσόντα:

 

1) Διδακτορικό δίπλωμα.

2) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

3) Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικούς χώρους εργασίας, στο Δημόσιο ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ ή σε προγράμματα Δήμων ή στον Ιδιωτικό τομέα.

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 

Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν:

 

1) Βιογραφικό σημείωμα.

2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης.

3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης.

4) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας.

5) Επικυρωμένο πιστοποιητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση γνώσης χρήσης Η/Υ.

6) Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, ως εξής:

  • Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
  • Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής.
  • Είτε με όμοια βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σε συνδυασμό πάντοτε και με το κύριο βιβλιάριο ασφάλισης, αν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας.

 

Απαιτείται η κατάθεση ψηφιακού Πιστοποιητικού Εμβολιασμού ή Νόσησης Κορωνοϊού COVID-19.

 

Πληροφορίες σχετικές με την προκήρυξη παρέχονται από την Γραμματεία της Αστικής Εταιρείας “Ιπποκράτης”, κα Πέγκυ Μήλα, στον αρ. σταθ. τηλέφωνου: +302242024728, από Δευτέρα έως και την  Παρασκευή, από 9:00 π.μ έως  13:00 μ.μ.

 

Οι Αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές έως και την δεκάτη (10η) ημέρα από της έκδοσης της παρούσας.

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας

“Ιπποκράτης”

Διονυσία Τελλή-Τσιμισίρη

Δημοτική Σύμβουλος Kω

 

 

……………………………………

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ