Ἀστική Ἑταιρεία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»-Κέντρο Πρόληψης Κω: Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ

0
726

Ἀγαπητοί μου,

ἀπό τριετίας ἡ Ἀστική Ἑταιρεία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»/ Κέντρο Προλήψεως καί Προαγωγῆς τῆς Ψυχοκοινωνικῆς Ὑγείας συνεργαζομένη μετά τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου καί τοῦ Διεθνοῦς Ἱπποκρατείου Ἱδρύματος προωθεῖ τήν ἐπανάκτησιν τῆς ἐννοίας «ΕΣΤΙΑ» (οἰκογενειακές τελετουργίες, οἰκογενειακή τράπεζα, οἰκιακή οἰκονομία). Τό ἐγχείρημα αὐτό ἐφαρμόζεται εἰς τό  5ο Δημοτικό Σχολείο πόλεως Κῶ.

Σκοπός τοῦ προγράμματος εἶναι ἡ ἐπαναφορά καί ἀποκατάστασις τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς.

Μέ τό ἐπικρατοῦν πολιτιστικό ὑπόδειγμα, τίς ἐπικρατούσες πολιτικές, τήν ἡμιμόρφωσιν τῶν πολλῶν, τήν προβολή τῆς ἰδιωτικῆς αὐθεντικότητος καί τῶν ἀτομικῶν ἀσημάντων ἰδιοτροπιῶν, πλήττονται καί ἀποδυναμώνονται θεσμοί καί ἀξιακά πρότυπα.

Το Κέντρο Προλήψεως καί Προαγωγῆς τῆς Ψυχοκοινωνικῆς Ὑγείας καλεῖται, ὑπό τίς παρούσες συγκυρίες, νά λειτουργήσῃ ὡς ἄλλοθι ἔναντι κακοβούλων ἐπιλογῶν, ὀφείλει ὅμως νά ἐκφέρη λόγον ἐπαναδιατυπώσεως τοῦ τρόπου τοῦ βίου, ἐπαναπροσδιορισμοῦ τῶν σχέσεων καί ἀποκαταστάσεως ἀξιακῶν προτύπων, προκειμένου νά εἶναι συνεπές ὡς πρός τήν φύσιν του καί τήν ἀποστολήν του.

Νά ἐκφράζη τήν ἀνθρωπολογίαν τοῦ ὑποκειμένου, νά ἐνδιαφέρεται διά τήν ἐσχατολογίαν τοῦ ἀνθρώπου καί νά ὑποστηρίζῃ τήν ἀνάδειξιν τοῦ ΠΡΟΣΩΠΟΥ.

Ἐπί τοῦ προκειμένου καθίσταται γνωστή ἡ συμπερίληψις τοῦ προγράμματος εἰς τά Εὐρωπαϊκά Προγράμματα  FOODSHIFT 2030 καί In Nature: learning activities, innovation in schools inspired by nature solutions.

Ἐπί τῆ εὐκαιρία ἐκφράζω θερμές εὐχαριστίες πρός ὅλους τούς συντελεστές καί συνεργάτες.

Ἑπόμενο βῆμα ἡ ἐπικαιροποίησις καί ἐπαναπροσδιορισμός τοῦ περιεχομένου τοῦ προγράμματος ἐπί τῆ βάσει τῆς σχετικῆς ἐμπειρίας καί τῆς διατυπωθείσης στοχοθεσίας.

Δρ Δημήτριος Κ Γερούκαλης

Ἐπιστημονικός Διευθυντής

πηγή: KOS TV ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΩ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ