Δημοτικό Συμβούλιο Κω: Συνεδριάζει την Τετάρτη 11πμ με τηλεδιάσκεψη (24 θέματα)

0
241

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη, 27 Μαϊου, στις 11 το πρωϊ, με τηλεδιάσκεψη, όπως προβλέπεται στο αρθρ. 10 παρ. 1 της 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ-55 Α/11-3-2020) “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων & Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19)”, η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α’).

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

 • Εναρμόνιση των χρήσεων γης της υπό θεσμοθέτησης πολεοδομικής μελέτης βιοτεχνικού πάρκου (βιοτεχνική ζώνη) Δήμου Κω με τις χρήσεις γης του Π.Δ. 59/21-06-2018 (ΦΕΚ 114Α/21-6-2018). (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
 • Λήψη απόφασης για την απευθείας και χωρίς δημοπρασία μίσθωση ακινήτων, για τη στέγαση σχολικών μονάδων. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ Σχολικών Επιτροπών κ. Μήτρου Εμμανουήλ).
 • Έγκριση σύναψης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κω για το έργο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σε ανοικτά γήπεδα μπάσκετ Δήμου Κω», προϋπολογισμού 170.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση σχεδίου, εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή αυτής και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.  (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος  κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Αποδοχή της ΚΥΑ για την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού και παραλίας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
 • Έγκριση Α’ Τριμηνίας Έκθεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων οικον. έτους 2020 Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 05/2019 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Απομάκρυνση στοιχείων αμιάντου από τον χώρο του παλαιού Οινοποιείου.” (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου Δήμου Κω», στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019»” του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 05/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Δικαίου.” (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 28/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση στίβου και ηλεκτροφωτισμού στο νέο στάδιο Ανταγόρας». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 35/2020 μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση – διευθέτηση ανοικτού καναλιού ομβρίων οδού Ασκληπιού (επικαιροποίηση μελέτης Α.Μ. 36/2012), (Α.Μ. 35/2020)”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος  κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κω για το έργο: «Προμήθεια χλοοτάπητα γηπέδου Ζηπαρίου», προϋπολογισμού 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση σχεδίου, εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή αυτής και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κω για το έργο: «Αποκατάσταση στίβου και ηλεκτροφωτισμός στο νέο στάδιο Ανταγόρας» προϋπολογισμού 400.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ, έγκριση σχεδίου, εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή αυτής και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση ανάθεσης μελέτης σε ιδιώτη μελετητή με θέμα: «Οριστική μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγίσματος (ΕΕΣ) ΧΥΤΑ Κω». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Έγκριση χορήγησης 7ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Διακοπή εργασιών του  έργου: “Εφαρμογή ρυμοτομικού στην περιοχή του 1ου  Γυμνασίου Κω, (Α.Μ. 6/2018 )”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος  κα. Κασσιώτη Γεωργία).
 • Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρησης ακινήτου επί της οδού Θεοφράστου στο Λύκειο Ελληνίδων παρ. Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
 • Έγκριση αιτήματος κ. Τσαγκάρη Νεκτάριου περί μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης δημοτικού ακινήτου στη δημοτική κοινότητα Κεφάλου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
 • Μετατροπή υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος γηπέδου σε υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού, ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Κατασκευαστική – Τουριστική Εμπορική Επιχείρηση Ανώνυμη Εταιρεία» και με τον διακριτικό τίτλο: «Ε.Κ.Τ.Ε.Μ. Α.Ε.». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
 • Καθορισμός της αξίας τμημάτων προερχόμενα από την μετατροπή της υποχρέωσης παραχώρησης γηπέδων εγκαταστάσεων εκ του ακινήτου με ΚΜ 350Α γαιών Κεφάλου, ιδιοκτησίας “IKOS ARIA A.E. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
 • Γνωμοδότηση επί του αιτήματος των αδελφών Χατζηγεωργίου κληρονόμων Σταματίου Χατζηγεωργίου περί παραίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από τμήμα της Τ.Δ. 212 (ΚΜ 949) αγροκτήματος Κεφάλου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
 • Έκφραση γνώμης για την εκποίηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τμήματος του Τ.Δ. 909 εκτάσεως 1.490,00 τ.μ. (το οποίο προέρχεται από την Κ.Μ. 169 Γαιών Αντιμάχειας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
 • Ορισμός Δεκτικών Κωδικών Προϋπολογισμού για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής ΔΕΗ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
 • Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 341/2019 απόφασης του Δ/Σ περί ορισμού Μελών στο Δ/Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ως προς τη διάρκεια της θητείας των μελών του διοικητικού της συμβουλίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
 • Αντικατάσταση μελών της επιτροπής του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ Ι) για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους άπορους (TEBA/FEAD), κατόπιν αιτήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, λόγω φόρτου εργασιών των στελεχών της Δ/νσης που συμμετέχουν σ’ αυτήν. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

 

Γραφείο Τύπου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.