Ο Δήμαρχος και οι 10 Δημοτικοί σύμβουλοι – εκπρόσωποι του Δήμου Κω στην ΠΕΔ

0
920

Με το Δήμαρχο Θεοδόση Νικηταρά που συμμετέχει αυτοδίκαια και 10 Δημοτικούς Συμβούλους, όπως εκλέχτηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα εκπροσωπηθεί ο Δήμος Κω στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, που συγκαλείται το ερχόμενο Σάββατο 9 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Η ΓΣ της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου αποτελείται από 125 μέλη : α) από τους 34 δημάρχους των Δήμων Νοτίου Αιγαίου και β) από 91 δημοτικούς συμβούλους, εκπροσώπους των Δήμων.

Ενδεικτικά, για το Δήμο Κω ο αριθμός των εκπροσώπων – δημοτικών συμβούλων, λαμβανομένου υπόψη ότι ο μόνιμος πληθυσμός της Κω είναι σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011, 33.388 κάτοικοι, καθορίζεται σε 11 μέλη (ο δήμαρχος + 10 εκπρόσωποι – δημοτικοί σύμβουλοι).

Πρόκειται για τους:

 1. Ζαχαρό Κωνσταντίνο,

 2. Καλλούδη Ιωάννη,

 3. Καμπουράκη Σταμάτιο,

 4. Χατζηχριστοφή Παναγιώτη,

 5. Χρυσόπουλο Αλέξανδρο,

 6. Κιάρη Μηνά,

 7. Κυρίτση Γεώργιο,

 8. Σιφάκη Ηλία,

 9. Χατζηκαλύμνιο Μιχαήλ, του Ευαγγέλου,

 10. Φραγκούλη Ιωάννη, του Μιχαήλ.

Γραφείο Τύπου

Απόφαση Νο 385

Που έχει καταχωρηθεί στο 17ο Πρακτικό της από 24-10-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως:

Σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 24878/18-10-2019 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους & τον Δήμαρχο αυθημερόν σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 163 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), καθώς και τις διατάξεις των αρθρ. 65, 67, 68 και 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκαν με τα αρθρ. 74, 77 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 133/19-07-2018) και που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Κω, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρθρ. 284 του ιδίου ως άνω Κώδικα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Στυλιανή Σούλη υπάλληλος του Δήμου Κω, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των αρθρ. 96 & 97 του ιδίου κώδικα.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, όπου διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) Δημοτικών Συμβούλων, ήσαν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλλούδης Ιωάννης

 1. Μήτρου Εμμανουήλ,
 1. Παρισίδη Σμαραγδή

ο οποίος εκκλήθηκε νόμιμα &

 1. Αβρίθης Παναγιώτης

αιτιολογημένα δεν προσήλθε

 1. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος

 1. Μουζουράκης Θεόφιλος
 1. Τσιμισίρη – Τελλή Διονυσία

 1. Σαΐτης Ιωσήφ,
 1. Ζερβός Νικόλαος

οι οποίοι εκκλήθηκαν νόμιμα &

 1. Βλάχου Σεβαστή

αναιτιολόγητα δεν προσήλθαν.

 1. Φραγκούλης Ιωάννης

 1. Κασσιώτη Γεωργία

 1. Καμπουράκης Σταμάτιος

 1. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης

 1. Κανταρζή Σταματία

 1. Ζαχαρός Κωνσταντίνος

 1. Γερασκλής Δαυίδ

 1. Πης Σταμάτιος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

 1. Μανιάς Βασίλειος

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 1. Μαραγκός Σεβαστιανός

 1. Σουρασής Κων/νος, Κως
 1. Πη Βασιλεία

 1. Σιφάκης Ηλίας

 1. Ζερβός Εμμανουήλ

 1. Ρούφα Ιωάννα

 1. Κάννη Καλλιόπη

 1. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη

 1. Κρητικός Αντώνιος

 1. Χόνδρος Κωνσταντίνος

 1. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ

 1. Μακρή Κυριακή

 1. Πασσανικολάκης Γεώργιος

 1. Κιάρης Μηνάς

 1. Κυρίτσης Γεώργιος

 1. …………………………………………………

 1. …………………………………………………

 1. …………………………………………………

18ο ΠΡΟΤΑΘΕΝ ΘΕΜΑ: “ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.”

O Πρόεδρος πήρε το λόγο και αφού έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 649/14-10-2019 (εισερχ.: 24396/14-10-2019) σχετικό έγγραφο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, στη συνέχεια εισηγούμενος το θέμα, επεσήμανε τα εξής:

Με βάση τις διατάξεις του ΠΔ 75/2011, όπως έχουν τροποποιηθεί πρόσφατα με τις διατάξεις του ΠΔ 94/2019 (ΦΕΚ Α’ 157/11-10-2019), η εκλογή των εκπροσώπων των Δήμων στη ΓΣ της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου θα γίνει το αργότερο μέχρι τις 31-10-2019, (αρθρ. 3 παρ. 2 ΠΔ 94/2019).

Δικαίωμα κατάρτισης συνδυασμών έχουν όλοι οι συνδυασμοί που έλαβαν μέρος στις δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν τουλάχιστον μία έδρα στο δημοτικό συμβούλιο.

Συνδυασμοί που έχουν συμπράξει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 ν. 4623/2019 μπορούν να καταρτίσουν κοινό συνδυασμό.

Η Γενική Συνέλευση των ΠΕΔ αποτελείται : α) από τους δημάρχους και β) από τους εκπροσώπους των Δήμων της οικείας Περιφέρειας.

Η ΓΣ της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου αποτελείται : α) από τους δημάρχους των Δήμων Νοτίου Αιγαίου, ήτοι από 34 δημάρχους και β) από εκπροσώπους των Δήμων (δημοτικών συμβούλων), ο αριθμός των οποίων καθορίζεται με βάση τις διατάξεις του αρθρ. 4 παρ. 2 και 3 του ΠΔ 75/2011 (πληθυσμιακό κριτήριο με βάση το μόνιμο πληθυσμό της τελευταίας απογραφής πληθυσμού του έτους 2011).

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια η ΓΣ της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου αποτελείται από 125 μέλη (34 δημάρχους + 91 εκπροσώπους – δημοτικούς συμβούλους).

Ενδεικτικά, για το Δήμο Κω ο αριθμός των εκπροσώπων – δημοτικών συμβούλων λαμβανομένου υπόψη ότι ο μόνιμος πληθυσμός της Κω είναι (σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του έτους 2011 – ΦΕΚ Β’ 698/20-3-2014), 33.388 κάτοικοι, καθορίζεται σε 11 μέλη (1 δήμαρχος + 10 εκπροσώπους – δημοτικούς συμβούλους).

Η εκλογή των εκπροσώπων των δημοτικών συμβούλων γίνεται με βάση τις διατάξεις του αρθρ. 9 του ΠΔ 75/2011, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθρ. 3 του ΠΔ 94/2019.

Η εκλογή αυτή γίνεται κατά συνδυασμούς, μη επιτρεπομένων των μεμονωμένων υποψηφιοτήτων. Οι δηλώσεις κατάρτισης των συνδυασμών κατατίθενται μέχρι δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.

Σε κάθε δημοτικό σύμβουλο δίδονται όλα τα ψηφοδέλτια και ο σύμβουλος εκφράζει την προτίμησή του με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου.

Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με το συνολικό αριθμό των εκπροσώπων του δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ.

Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής αριθμητικής πράξης (αρθρ. 3 παρ. 6 του πδ 94/2019).

Για το Δήμος μας (εφόσον όλες οι παρατάξεις που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο έχουν καταρτίσει συνδυασμούς και τους έχουν καταθέσει με γραπτή δήλωσή τους στην υπηρεσία και αφού ψηφιστεί ο κάθε συνδυασμός από όλα τα μέλη της παράταξής του και με δεδομένο ότι όλα τα ψηφοδέλτια θα είναι έγκυρα), θα έχουμε τα εξής αποτελέσματα:

Α) Συνδυασμός “ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ” (πλειοψηφία) 15: 29 Χ 10 = 5,17.

Β) Συνδυασμός “ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΣ 2023” (μειοψηφία) 11: 29 Χ10 = 3,79.

Γ) Συνδυασμός “ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ” (μειοψηφία)

2: 29 Χ 10 = 0,69 και:

Δ) Συνδυασμός “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ” (μειοψηφία) 1: 29 Χ 10 = 0,34.

Σύνολο: 9,99.

Παρατηρούμε λοιπόν στην περίπτωση αυτή δεν θα υπάρξουν αδιάθετες έδρες. Έτσι, η τελική κατανομή των εδρών διαμορφώνεται ως ακολούθως: Α’ Συνδυασμός 5, Β’ Συνδυασμός 4 και Γ’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 1.

Σύνολο: 10 έδρες.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κηρύσσοντας την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας ανακοίνωσε τους υποψήφιους εκπροσώπους των συνδυασμών, στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. σύμφωνα με τις από 24-10-2019 σχετικές γραπτές δηλώσεις που κατατέθηκαν πριν την έναρξη της συνεδρίασης:

Α) Συνδυασμός “ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ” (πλειοψηφία), υποψήφιοι εκπρόσωποι κατ’ αλφαβητική σειρά είναι οι εξής:

 • Ζαχαρός Κωνσταντίνος του Νικολάου

 • Καλλούδης Ιωάννης του Μιχαήλ

 • Καμπουράκης Σταμάτιος του Αντωνίου

 • Χατζηχριστοφής Παναγιώτης του Μιχαήλ

 • Χρυσόπουλος Αλέξανδρος του Ηλία.

Β) Συνδυασμός “ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΣ 2023” (μειοψηφία), υποψήφιοι εκπρόσωποι κατ’ αλφαβητική σειρά είναι οι εξής:

 • Κιάρης Μηνάς του Γεωργίου

 • Κυρίτσης Γεώργιος του Ιωάννη

 • Σιφάκης Ηλίας του Δημητρίου

 • Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ του Ευαγγέλου.

Γ) Συνδυασμός “ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ” (μειοψηφία), υποψήφιος εκπρόσωπος :

 • Φραγκούλης Ιωάννης του Μιχαήλ.

Δ) Συνδυασμός “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ” (μειοψηφία), υποψήφια εκπρόσωπος :

 • Μακρή Κυριακή του Νικολάου.

Στη συνέχεια Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή των δέκα (10) εκπροσώπων στη Γ.Σ της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου (όπως αναλυτικά έχει περιγραφεί) και όρισε για το σκοπό αυτό τους δημοτικούς συμβούλους κα. Βλάχου Σεβαστή και κ. Αβρίθη Παναγιώτη, ως ψηφολέκτες.

– ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ –

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας και αφού διαπιστώθηκε ότι ψήφισαν είκοσι εννέα (29) παριστάμενοι δημοτικοί σύμβουλοι, ο Πρόεδρος με τους ορισθέντες ψηφοσυλλέκτες προχώρησαν στην αποσφράγιση των είκοσι εννέα (29) φακέλων.

Ακολούθησε στη συνέχεια καταμέτρηση των ψηφοδελτίων. Από την καταμέτρηση βρέθηκαν είκοσι εννέα (29) έγκυρα ψηφοδέλτια.

Στη συνέχεια άρχισε η διαλογή των ψήφων. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε ότι:

Από τον Α’ Συνδυασμό “ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ” (πλειοψηφία):

 • Ο υποψήφιος κ. Ζαχαρός Κωνσταντίνος του Νικολάου, έλαβε δεκαπέντε (15) ψήφους.

 • Ο υποψήφιος κ. Καλλούδης Ιωάννης του Μιχαήλ, έλαβε δεκαπέντε (15) ψήφους.

 • Ο υποψήφιος κ. Καμπουράκης Σταμάτιος του Αντωνίου, έλαβε δεκαπέντε (15) ψήφους.

 • Ο υποψήφιος κ. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης του Μιχαήλ, έλαβε δεκαπέντε (15) ψήφους.

 • Ο υποψήφιος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος του Ηλία, έλαβε δεκαπέντε (15) ψήφους.

Από τον Β’ Συνδυασμό “ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΣ 2023” (μειοψηφία):

 • Ο υποψήφιος κ. Κιάρης Μηνάς του Γεωργίου, έλαβε ένδεκα (11) ψήφους.

 • Ο υποψήφιος κ. Κυρίτσης Γεώργιος του Ιωάννη, έλαβε ένδεκα (11) ψήφους.

 • Ο υποψήφιος κ. Σιφάκης Ηλίας του Δημητρίου, έλαβε ένδεκα (11) ψήφους.

 • Ο υποψήφιος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ του Ευαγγέλου, έλαβε ένδεκα (11) ψήφους.

Από τον Γ’ Συνδυασμό “ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ” (μειοψηφία):

 • Ο υποψήφιος κ. Φραγκούλης Ιωάννης του Μιχαήλ, έλαβε δύο (2) ψήφους.

Από τον Δ’ Συνδυασμό “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ” (μειοψηφία):

 • Η υποψήφια κα. Μακρή Κυριακή του Νικολάου, έλαβε έναν (1) ψήφο.

Συνεπώς, τις δέκα (10) έδρες των εκπροσώπων του Δήμου Κω στη ΓΣ της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι:

 • Ζαχαρός Κωνσταντίνος του Νικολάου, που έλαβε δεκαπέντε (15) ψήφους

 • Καλλούδης Ιωάννης του Μιχαήλ, που έλαβε δεκαπέντε (15) ψήφους

 • Καμπουράκης Σταμάτιος του Αντωνίου, που έλαβε δεκαπέντε (15) ψήφους

 • Χατζηχριστοφής Παναγιώτης του Μιχαήλ, που έλαβε δεκαπέντε (15) ψήφους

 • Χρυσόπουλος Αλέξανδρος του Ηλία, που έλαβε δεκαπέντε (15) ψήφους

 • Κιάρης Μηνάς του Γεωργίου, που έλαβε ένδεκα (11) ψήφους

 • Κυρίτσης Γεώργιος του Ιωάννη, που έλαβε ένδεκα (11) ψήφους

 • Σιφάκης Ηλίας του Δημητρίου, που έλαβε ένδεκα (11) ψήφους

 • Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ του Ευαγγέλου, που έλαβε ένδεκα (11) ψήφους και:

 • Φραγκούλης Ιωάννης του Μιχαήλ, που έλαβε δύο (2) ψήφους.

Κλείνοντας τη διαδικασία αυτή ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και αφού κήρυξε την περαίωση της ως άνω εκλογικής διαδικασίας, κάλεσε στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο να επικυρώσει την εκλογή.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά το πέρας της ανωτέρω εκλογικής διαδικασίας, της συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη του:

 1. Τις διατάξεις του αρθρ. 65 του Ν. 3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/07-06-2010) της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του αρθρ. 72 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α’ 133/19-07-2018), και ειδικότερα τις διατάξεις του αρθρ. 103 παρ. 2 ν. 3852/2010.

 2. Τις διατάξεις του ΠΔ 75/2011, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του ΠΔ 94/2019 (ΦΕΚ Α’ 157/11-10-2019).

 3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 649/14-10-2019 (εισερχ.: 24396/14-10-2019) σχετικό έγγραφο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου,

 4. Τις σχετικές συνημμένες γραπτές δηλώσεις περί κατάρτισης συνδυασμών και υποψηφιοτήτων.

 5. Την εισήγηση του Προέδρου.

 6. Τις παρατηρήσεις των παρισταμένων Μελών του.

 7. Τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας που διενεργήθηκε κατά την ερμηνεία των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως περιγράφεται ανωτέρω1.

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ

Την κατά το ιστορικό της παρούσας ενεργηθείσα μυστική ψηφοφορία για την εκλογή των δέκα (10) εκπροσώπων του Δήμου Κω στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, κατά την οποία εξελέγησαν (κατά αλφαβητική σειρά εκλογής) οι:

 1. Ζαχαρός Κωνσταντίνος του Νικολάου, που έλαβε δεκαπέντε (15) ψήφους

 2. Καλλούδης Ιωάννης του Μιχαήλ, που έλαβε δεκαπέντε (15) ψήφους

 3. Καμπουράκης Σταμάτιος του Αντωνίου, που έλαβε δεκαπέντε (15) ψήφους

 4. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης του Μιχαήλ, που έλαβε δεκαπέντε (15) ψήφους

 5. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος του Ηλία, που έλαβε δεκαπέντε (15) ψήφους

 6. Κιάρης Μηνάς του Γεωργίου, που έλαβε ένδεκα (11) ψήφους

 7. Κυρίτσης Γεώργιος του Ιωάννη, που έλαβε ένδεκα (11) ψήφους

 8. Σιφάκης Ηλίας του Δημητρίου, που έλαβε ένδεκα (11) ψήφους

 9. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ του Ευαγγέλου, που έλαβε ένδεκα (11) ψήφους και:

 10. Φραγκούλης Ιωάννης του Μιχαήλ, που έλαβε δύο (2) ψήφους.

Για τη διαδικασία της εκλογής και με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ο Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος του Αντωνίου, συμμετέχει αυτοδίκαια στην Γενική Συνέλευση της

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.