Δήμος Κω: Πρόσκληση ρύθμισης οφειλών – Αναλυτικά η ρύθμιση 100 δόσεων

1
466

Να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το Δήμο, το αργότερο μέχρι την ερχόμενη Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου, οπότε λήγει η σχετική προθεσμία, και να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους, όπως τους δίνει το δικαίωμα η νομοθεσία, καλεί τους πολίτες ο Δήμος Κω.

Οι πολίτες, μπορούν να προσέλθουν στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου και με αίτησή τους να ρυθμίσουν τυχόν οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι τις 17 Ιουλίου 2019.

Αναλυτικά η ρύθμιση 100 δόσεων περιλαμβάνει:

Α) Απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό 100% εφόσον οι οφειλές εξοφληθούν εφάπαξ,

Β) Απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό 80% εφόσον οι οφειλές εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις,

Γ) Απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό 70% εφόσον οι οφειλές εξοφληθούν σε είκοσι πέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις,

Δ) Απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό 60% εφόσον οι οφειλές εξοφληθούν σε σαράντα εννιά (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις,

Ε) Απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό 50% εφόσον οι οφειλές εξοφληθούν σε πενήντα (50) έως εκατό (100) δόσεις,

Επισημαίνεται πως στο ίδιο πλαίσιο ο νόμος προβλέπει ότι μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή

β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών

γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί γι’ αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα του Γραφείου Εσόδων: 2242360459, 2242360460 & 2242360465.

Γραφείο Τύπου