Προσλήψεις 1.218 ατόμων σε δήμους | 68 ΙΔΟΧ στον Δήμο Κω (Αμήν και πότε…)

1
1805

Σε προσλήψεις 1.218 ατόμων θα προχωρήσουν δήμοι της χώρας το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Πρόκειται τόσο για μόνιμες θέσεις εργασίας, όσο και σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Οι θέσεις αφορούν όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (ΥΕ, ΔΕ,ΤΕ, ΠΕ). Ορισμένες από τις προκηρύξεις των θέσεων βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ άλλες αναμένεται να ξεκινήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ειδικότερα:

Προσλήψεις 524 ατόμων σε μόνιμες θέσεις σε δήμους

Εντός του Μαϊου αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 524 ατόμων σε μόνιμες θέσεις εργασίας στις ανταποδοτικές υπηρεσίας δήμων.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για 468 προσλήψεις σε δήμους και ΝΠΔΔ και 56 σε δήμους, με βάση τα συμπληρωματικά αιτήματα που είχαν στείλει όσοι δεν είχαν προλάβει την προκήρυξη 3Κ/2018.

Ήδη με απόφαση του υφυπουργού Εργασία Νάσου Ηλιόπουλου που δημοσιεύει κατανέμονται 36 από τις 524 θέσεις προστατευόμενων προσώπων (του ν. 2643/1998) που προκηρύσσονται μέσω ΟΑΕΔ.

Οι θέσεις που θα ζητηθούν είναι:

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

• Η επιλογή του προσωπικού θα γίνει με σειρά προτεραιότητας (μόρια), όπως και στην 3Κ/2018
• Θα προβλέπεται ειδική εμπειρία (17 μόρια ανά μήνα) για όλες τις κατηγορίες και βαθμίδες εκπαίδευσης (τόσο για τις θέσεις με εμπειρία, όσο και για αυτές χωρίς εμπειρία)
• Ο συντριπτικά μεγαλύτερος αριθμός θέσεων θα διατεθεί στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
• Το ΑΣΕΠ θα χρησιμοποιήσει για την υποβολή των (ηλεκτρονικών) αιτήσεων την ίδια ακριβώς πλατφόρμα που είχε χρησιμοποιήσει για την 3Κ/2018
• Βασικό κριτήριο επιλογής για νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές θα είναι η εντοπιότητα
Στην νέα διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν και υποψήφιοι που περιμένουν τα οριστικά αποτελέσματα της 3Κ/2018.

Πρόσληψη 137 ατόμων στις κατασκηνώσεις του δήμου Αθηναίων

Στην πρόσληψη 137 ατόμων για τις παιδικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα πρόκειται να προχωρήσει ο δήμος Αθηναίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έντυπη αίτηση (που διανέμεται στο δημοτικό κατάστημα της οδού Λιοσίων 22, 2ος όροφος, Τμήμα Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης και Αρχείου όπου και θα την καταθέσουν) από τις 30/04/2018 έως και 15/05/2018.
Η αποζημίωση για την εθελοντική κοινωνική, εκπαιδευτική και ψυχαγωγική προσφορά των ως άνω στελεχών θα καθοριστεί για κάθε κατασκηνωτική περίοδο με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Θέσεις

100 ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ – ΟΜΑΔΑΡΧΙΣΣΕΣ ηλικίας 18 (συμπληρωμένο ημερολογιακά το 18ο έτος) έως 30 ετών
18 ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ – ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΙΣΣΕΣ ηλικίας 18 (συμπληρωμένο ημερολογιακά το 18ο έτος) έως 30 ετών
12 ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ηλικίας 18 (συμπληρωμένο ημερολογιακά το 18ο έτος) έως 30 ετών
4 ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ηλικίας 25-45 ετών)
2 ΒΟΗΘΟΙ ΑΡΧΗΓΟI ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ηλικίας 25-45 ετών)
1 ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ηλικίας άνω των 30 ετών) 1

Προσλήψεις 347 συμβασιούχων σε δήμους της χώρας

Τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α’ βαθμού, ενέκρινε ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών.

Η κατανομή των προσλήψεων:

prosli211

78 προσλήψεις στο ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά εβδομήντα οκτώ (78) ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονία.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ! ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310508800). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες — Διαγωνισμών Φορέων Ορ.Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr)

Οι θέσεις

1 ΠΕ ΧΗΜΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
9 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
7 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
1 ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
4 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
3 ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
3 ΔΕ ΖΥΓΙΣΤΩΝ
14 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
10 ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ.

Πρόσληψη 12 ατόμων στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου

H ΔΕΥΑ Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 14 ατόμων, προς κάλυψη των αρδευτικών αναγκών.

Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ/νση: Κων/νου Χατζηγεωργίου 2, τηλ: 2810529388) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι Παπαδάκη Μαρία και Σκανδαλάκη Άρτεμη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από την επομένη της δημοσίευσης της στον τοπικό τύπο και συγκεκριμένα από τις 26/04/2018 έως και τις 02/05/2018.

 

Πρόσληψη 40 υδρονομέων στο δήμο Θάσου

O δήμος Θάσου ανακοινώνει την πρόσληψη 40 υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, να είναι από 23 μέχρι 60 ετών και να γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση.

Υποβολή Αιτήσεων στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Θάσου. Τηλ. Επικοινωνίας (2593350140)

 

 

Δήμος Χερσονήσου: Πρόσληψη 12 ατόμων

Ο Δήμος Χερσονήσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Χερσονήσου, που εδρεύει στις Γούρνες του Ν. Ηρακλείου και συγκεκριμένα:
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας (Απορριμματοφόρα)

Αριθμός Θέσεων: 12 άτομα

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χερσονήσου, Γούρνες Ν. Ηρακλείου (Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών) Τ.Κ. 70014, Λιμ. Χερσονήσου, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Σπανάκη Έλμας και κας Σαρρή Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 2813404663 και 2813404628 αντίστοιχα).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 2 Μαΐου 2018

Πρόσληψη 15 ατόμων στο δήμο Νότιου Πηλίου

συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων, προς κάλυψη των έκτακτων αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Προσλήψεις 21 υδρονομέων 

Ο Δήµαρχος Μινώα Πεδιάδας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 02/05/2017 έως και την 08/05/2017 στο Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού του Δήµου Μινώα Πεδιάδας, τις ώρες από 08.00 έως 14.00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προσλήψεις 12 ατόμων στο Δ. Αριστοτέλη

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 12 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υποκαταστηµάτων της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ.

ΠΕ Μηχανικών επιστήµης υλικών

∆Ε Υπάλληλος Υποδοχής

ΥΕ Εργάτης/τρια Καθαριότητας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δ. Ηγουμενίστας: Πρόσληψη 20 ατόμων

O δήμος Ηγουμενίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με 5  ημερομίσθια κατ’ατομο το μήνα Μάιο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 28-04-2018 μέχρι 07-05-2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ