Ν. Μυλωνάς: Ο Δημοτικός ισολογισμός–απολογισμός 2016 αποδεικνύει την ανάγκη των ουσιαστικών αλλαγών στην τοπική πολιτική

13
333

Ο Δημοτικός ισολογισμός–απολογισμός 2016 αποδεικνύει την ανάγκη των ουσιαστικών αλλαγών στην τοπική πολιτική.

Α. Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο συζητήθηκε ο ισολογισμός – απολογισμός 2016 της δημοτικής αρχής. Αν είχαμε πραγματικά κατανοήσει την δυσκολία της οικονομικής περιόδου και την αδυναμία του Δήμου να υπηρετήσει την τοπική αναπτυξιακή διαδικασία τότε η παρουσίαση του θέματος από την πλειοψηφία θα ήταν διαφορετική. Αντί να χρησιμοποιηθεί ως απολογιστικό φύλλο που φανερώνει την επιτυχία της διαχείρισης της (χωρίς και αυτό να αποκλείεται) θα το παρουσίαζε ως ντοκουμέντο που μας δείχνει αδυναμίες και τροχοδρομεί σε πολιτικές αλλαγής, παρουσιάζοντας 2-3 νεωτερισμούς για να ξεφύγουμε από την κατά κοινή παραδοχή βαλτωμένη κατάσταση. Από την άλλη πλευρά οι παρατάξεις της μειοψηφίας δεν θα αρκούνταν στην παραδοσιακή λογική καταγγελίας της ανικανότητας της δημοτικής αρχής άλλα θα έκανα συγκεκριμένη κριτική σε βασικούς άξονες του απολογισμού και θα προέβαλλαν τα δικά της συμπεράσματα και τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν σε επίπεδο διαχείρισης και πολιτικών στόχων ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Το υποβαθμισμένο τοπίο προσέγγισης του προϋπολογισμού συμπληρώνει όμως και η απουσία κάθε άλλης δημόσιας κριτικής παρέμβασης από φορείς και παράγοντες της κοινωνίας αλλά και την τοπική δημοσιογραφία η οποία ως επί το πλείστον αρκείται στην αναπαραγωγή ετοίμων ειδήσεων που προσφέρουν οι μηχανισμοί εξουσίας και τα περί αυτών φυσικά πρόσωπα.

Β. Επιμένοντας στην αξία της δημόσιας κριτικής, παρουσιάζουμε σε ένα συνοπτικό πίνακα τον προϋπολογισμό-απολογισμό 2016 και ένα συμπληρωματικό σε συγκριτικό πίνακα που παρουσιάζει την εξέλιξη του προϋπολογισμού από το 2011 μέχρι τον ισολογισμό του 2016 με βάσει τους οποίους ο οποιεσδήποτε μπορεί να βοηθηθεί έχοντας συνολική εποπτεία και βγάζοντας λογιστικά συμπεράσματα που θα βοηθήσουν στην διατύπωση πολιτικών μέτρων. Αυτό έλειπε από την εισήγηση! Πρέπει ο τρόπος παρουσίασης των βασικών ντοκουμέντων ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ να βελτιωθεί (ακόμη περισσότερο) και να γίνει σεβαστό αυτό που ενώ ο νομοθέτης επιβάλλει: αποκλειστική συνεδρίαση! Συστηματικά κακώς ακολουθεί 2η συνεδρίαση μειώνοντας την σημασία του ντοκουμέντου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Κωδικοί Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός 2016

Απολογισμός 2016

% Υλοποίηση ετήσια

0

Τακτικά Έσοδα

16.799.735,92

17.278.740,59

102,85%

1 (πλην 13)

Έκτακτα Έσοδα ( πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις )

932.348,74

860.665,15

92,31%

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

348.400,00

445.264,42

127,80%

31

Εισπράξεις από Δάνεια

321

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα Έσοδα κατά τα παρελθ. έτη ΤΑΚΤΙΚΑ

22.386.437,86

924.168,94

4,13%

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου , Ασφ. Φορέων και Τρίτων .

5.041.761,70

3.768.167,97

74,74%

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους

5.669.761,21

5.669.761,21

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

10.675.463,33

2.728.508,38

25,56%

Σύνολο Πόρων

61.853.908,76

31.675.276,66

Κωδικοί Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός 2016

Απολογισμός 2016

% Υλοποίηση ετήσια

44.329.994,76

21.094.079,17

47,58%

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

8.960.440,00

7.850.874,33

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

3.278.534,00

4.311.252,84

63,64

Φόροι-Τέλη , Λοιπά γενικά έξοδα

807.500,00

1.082.721,00

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

259.026,00

259.026,00

66

Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών

1.357.600,00

846.988,00

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους.Λοιπά Εξοδα

2.005.434,76

1.692.530,00

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

1.586.000,00

1.313.516,00

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

26.075.460,00

3.737.171,00

Επενδύσεις

17.360.816,00

3.660.841,00

21,09%

71

Αγορές

1.160.851,00

326.743,00

73

Έργα

15.063.645,00

3.126.720,00

74

Μελέτες

1.071.310,00

207.378,00

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

65.010,00

652

Τοκοχρεολύσια δάνειων επενδύσεων

9111

Αποθεματικό

0,00

Σύνολο εξόδων και πληρωμών

61.690.810,76

24.754.920,17

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

Κωδικοί Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2013

Προϋπολογισμός 2014

Προϋπολογισμός 2016

Απολογισμός 2016

% Υλοποίηση ετήσια

0

Τακτικά Έσοδα

19.969.704,33

20.200.234,01

15.778.428,32

16.799.735,92

17.278.740,59

102,85%

1 (πλην 13)

Έκτακτα Έσοδα ( πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις )

3.853.695,55

600.300,00

631.801,80

932.348,74

860.665,15

92,31%

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

3.938.474,65

2.326.000,00

1.825.286,44

348.400,00

445.264,42

127,80%

31

Εισπράξεις από Δάνεια

0,00

321

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα Έσοδα κατά τα παρελθ. έτη ΤΑΚΤΙΚΑ

2.150.200,00

17.847.450,28

16.899.659,57

22.386.437,86

924.168,94

4,13%

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου , Ασφ. Φορέων και Τρίτων .

6.052.511,24

6.015.990,30

6.689.586,49

5.041.761,70

3.768.167,97

74,74%

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους

4.800.000,00

3.708.340,25

3.000.000,00

5.669.761,21

5.669.761,21

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

16.378.987,83

24.939.653,77

23.991.937,26

10.675.463,33

2.728.508,38

25,56%

Σύνολο Πόρων

57.143.573,60

75.637.968.61

68816699.88

61.853.908,76

31.675.276,66

Κωδικοί Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2013

Προϋπολογισμός 2014

Προϋπολογισμός 2016

Απολογισμός 2016

% Υλοποίηση ετήσια

22.933.096,16

47491363,82

42.587.830.31

44.329.994,76

21.094.079,17

47,58%

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

9.859.450,00

8.930.906,86

9.603.520,00

8.960.440,00

7.850.874,33

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

3.424.342,00

3.346.800,00

3.023.200,00

3.278.534,00

4.311.252,84

63,64

Φόροι-Τέλη , Λοιπά γενικά έξοδα

743.450,00

701.550,00

296.150,00

807.500,00

1.082.721,00

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

259.026,69

259.026,69

259.026,69

259.026,00

259.026,00

66

Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών

2.363.850,00

3.181.550,00

2.540.550,00

1.357.600,00

846.988,00

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους.Λοιπά Εξοδα

6.282.977,47

5.897.380,79

3.315.831,00

2.005.434,76

1.692.530,00

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

2.713.000,00

2.245.000,00

2.030.000,00

1.586.000,00

1.313.516,00

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

5.376.472,82

22.929.149,48

21.919.552,62

26.075.460,00

3.737.171,00

Επενδύσεις

25.950.424,69

28.010238.46

25766427.52

17.360.816,00

3.660.841,00

21,09%

71

Αγορές

2.541.113,64

2.826.905,20

909.373,68

1.160.851,00

326.743,00

73

Έργα

19.320.065,69

22.761.339,83

23.421.708,41

15.063.645,00

3.126.720,00

74

Μελέτες

3.249.818,47

2.127.897,43

1.330.337,43

1.071.310,00

207.378,00

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

839.426,89

13 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Ο ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ.ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΟΡΟΜΠΗΧΤΗΣ

  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΤΕΛΙΚΑ 50% !!! .ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ?ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ!!
  ΚΑΙ ΜΕΤΑ?ΣΤΗΝ ΠΟΥΓΚΑ ΤΟΥ…!ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΗΤΑΝ ΤΟ 2016 5.000.000 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 2018 ΘΑ ΕΙΝΑΙ 7.500.000 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ. ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 50% ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΕΙ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ.ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΕ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΟΙΜΠΛΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΝΤ ΕΓΙΝΕΣ.ΜΟΝΟ Η ΠΟΥΓΚΑ.ΜΟΝΟ Η ΜΑΣΑ.ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟ!!!!ΑΓΑΛΜΑΤΑ!!ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ!!ΠΛΑΤΕΙΕΣ!!εργα απερχομενου τρενακια, πλατειες ,αγαλματα , συντριβανια,χωραφια σε συγγενη προεδρου,ακταιον, 2 φορες δημαρχος αρκετη ζημια εκανες στο νησι.ο απερχομενος ρημαξε το νησι.εκλεισε τον εφτ,εδιωξε την RYANAIR ,εδιωξε τα κρουαζιεροπλοια ,εριξε φορους στις επιχειρησεις νοικοκυρια,ΠΟΥΛΗΣΕ ΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ ΝΗΣΙ.Ο ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΒΑΛΕ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΤΟ INCLUSIVE.

 2. Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΜΑΔΟΥΡΟ: ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ!

  Στη χώρα-πρότυπο του τσιπροκαμμένου λεχριταριού και του παγκόσμιου μαρξιστικού αληταριού, την Βενεζουέλα, χιλιάδες πολίτες κρατώντας τα λιγοστά υπάρχοντα τους εγκαταλείπουν τη χώρα τους και καταφεύγουν στη γειτονική Κολομβία προτού η κυβέρνηση της Μπογκοτά εφαρμόσει τους πιο αυστηρούς ελέγχους στα σύνορά της.Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Χουάν Μανουέλ Σάντος, δήλωσε ότι τα σύνορα θα ανοίγουν μόνο σε όσους πολίτες της Βενεζουέλας διαθέτουν ειδική συνοριακή κάρτα και σε όσους διαθέτουν διαβατήριο.Οι πολίτες της Βενεζουέλας σπεύδουν στην Κολομβία είτε για την αναζήτηση προσωρινής εργασίας, είτε για την αγορά βασικών αγαθών που έχουν εξαντληθεί στη χώρα του Νικολάς Μαδούρο.Αυτός είναι ο σοσιαλιστικός παράδεισος που ονειρεύονται οι εγχώριοι λεχρίτες, αλλά δεν θα τους αφήσουμε να μας κάνουν τα ίδια!

 3. ΟΛΗ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ Η… ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

  Δεν πρόλαβε να καταδικαστεί από την ελληνική δικαιοσύνη σε ένα χρόνο φυλάκιση για συκοφαντική δυσφήμιση της τρίτης πολιτικής δύναμης της χώρας ο νυν δημοσιογράφος και πρώην εκπρόσωπος του αλήστου πολιτικής μνήμης μνημονιακού μορφώματος ΔΗΜΑΡ, Παπαδόπουλος, κι έπεσαν απάνω όλες οι… δημοκρατικές δυνάμεις, ζητώντας την… αθώωσή του. Εννοώντας προφανώς, από… «λαϊκό δικαστήριο» κουκουλοφόρων των Εξαρχείων.Θυμίζουμε, ότι ο λεγάμενος είχε αποκαλέσει τους εθνικούς αγωνιστές της Χρυσής Αυγής «ανθρώπους του κοινού ποινικού δικαίου, ανθρώπους της νύχτας και κουμπουροφόρους».Ιδού οι σχετικές καταγέλαστες ανακοινώσεις των ορφανών των Τσαουσέσκου και Στάλιν, τα οποία παραδίδουμε στη χλεύη σας:ΣΥΡΙΖΑ: Προσβάλλει το κοινό περί δικαίου αίσθημα η καταδίκη του Ανδρέα Παπαδόπουλου.Η καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου με ποινή φυλάκισης ενός έτους εναντίον του πρώην εκπροσώπου Τύπου της Δημοκρατικής Αριστεράς, δημοσιογράφου Ανδρέα Παπαδόπουλου, η οποία προήλθε κατόπιν μήνυσης που είχε υποβάλει η Χρυσή Αυγή για συκοφαντική δυσφήμιση, προσβάλλει το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

 4. ΟΛΗ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ Η… ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

  Το μόνο που κάνουν δικαστικές αποφάσεις τέτοιου είδους, είναι να ενισχύουν τους νεοναζιστές της Χ.Α., τη στιγμή μάλιστα που η δίκη για τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη είναι η αθώωση του Ανδρέα Παπαδόπουλου.
  ΚΚΕ: Η καταδίκη του δημοσιογράφου Ανδρέα Παπαδόπουλου αποτελεί πρόκληση«Η καταδίκη του δημοσιογράφου Ανδρέα Παπαδόπουλου για συκοφαντική δυσφήμιση της ναζιστικής εγκληματικής ΧΑ, αποτελεί πρόκληση, ιδιαίτερα την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη της και τα στελέχη της είναι υπόδικοι για δολοφονίες, επιθέσεις, ξυλοδαρμούς σε βάρος εργαζομένων, νέων και μεταναστών. Η ναζιστική εγκληματική ΧΑ είναι καταδικασμένη στη συνείδηση της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού κι αυτό δεν αλλάζει με τη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση».(ΥΓ): Ξυδάκι για να το χωνέψετε κομμούνια, πως υπάρχουν και Δικαστές στην Αθήνα, που δε λογαριάζουν την τρομοκρατία σας!

 5. ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΤΕ ΤΣΑΝΤΙΡ ΜΑΧΑΛΑ ΤΟ ΝΗΣΙ.ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

 6. ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΩ ΝΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΤΙΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ…

 7. H 21η Απριλίου ήταν επανάσταση η οποία εξελίχθηκε σε νόμιμη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του ελληνικού κράτους. Μάλιστα σε διάστημα 6 ετών έκανε δύο φορές εκλογές (1968, 1973) και επιδοκιμάστηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού. Δυστυχώς έκανε το λάθος να μην εξοντώσει τους αριστερούς οι οποίοι διέλυσαν και χρεωκόπησαν την Ελλάδα. Μακάρι να ξαναγίνει χούντα αλλά να μην είναι τόσο χριστιανοί σαν τους Απριλιανούς που δεν έβλαψαν ούτε μυρμήγκι και τώρα πληρώνουμε την καλοσύνη τους. Μακάρι να ξαναγίνει χούντα, να μην κάνει εκλογές για 50 χρόνια και να εξοντώσει όλους τους αριστερούς και αναρχικούς (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ κλπ). Ας μειωθεί ο ελληνικός πληθυσμός 2.000.000 κατοίκους, δεν πειράζει αξίζει τον κόπο να ζήσουμε σε μια κοινωνία χωρίς αριστερά και χωρίς τους δημοκράτες. Μόνο έτσι θα ξαναμεγαλουργήσει αυτός ο τόπος. 1000 χρόνια Βυζαντινή Αυτοκρατορία, εποχή Μεγάλου Αλεξάνδρου κλπ ένδοξες περίοδοι που ευτυχώς δεν υπήρχε δημοκρατία και εκλογές. Αυτά κατέστρεψαν τη χώρα.

 8. Έξω οι Ναζί από το νησί
  Έξω οι φασίστες από το νησί
  Έξω οι χαζοί της χρυσής Πορδής
  Ο Νίκος παραμένει κολοτουμπας

 9. ΚΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΚΙ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑΚΙ ΤΟ ΕΓΡΑΨΕΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ Η ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΛΑΒΟ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΗΛΑΔΗ 2012,2013,2014 80 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΣΩ ΟΡΟ 27 ΕΚ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟ 2016 3,6 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ . ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ ΚΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΚΙ ΜΟΥ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ 27 ΜΕ 3,6 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑ ΣΥΓΝΩΜΗ ΣΤΟΥΣ ΚΩΟΥΣ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΑΚΙΑ ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΤΟΥΣ ΕΒΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΚΟΤΣΙΑ ΝΑ ΠΑΣ ΣΠΙΤΑΚΙ ΣΟΥ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.