Υπερ-Τειρεσίας του Δημοσίου: Ποιες οφειλές ιδιωτών θα παρακολουθούνται

0
4222

Δρομολογήθηκε η δημιουργία ειδικού μητρώου – Οφειλές 260 δισ. ευρώ μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Τα συναρμόδια υπουργεία δρομολόγησαν τη δημιουργία του «Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους», ενός είδους Υπερ – Τειρεσία, στο οποίο θα αποτυπωθούν οφειλές άνω των 260 δισ. ευρώ σε εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, ακόμη και σε εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας.

Θέλοντας να σχηματίσει πλήρη εικόνα για την κατανομή του λεγόμενου «ιδιωτικού χρέους», το Δημόσιο δρομολογεί τις διαδικασίες για να χτίσει το σχετικό ψηφιακό εργαλείο, το οποίο θα αξιοποιηθεί πολλαπλά: για την προώθηση του εξωδικαστικού συμβιβασμού, για τη στόχευση των αναγκαστικών μέτρων για τη χάραξη στοχευμένων πολιτικών είσπραξης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, ακόμη και για τον έλεγχο κατανομής επιδοτήσεων. Θα είναι η πρώτη φορά που σε μια βάση δεδομένων θα συγκεντρωθούν:

  1. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία συνολικού ύψους 106 δισ. ευρώ.
  2. Τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία έχουν ήδη ξεπεράσει τα 47 δισ. ευρώ από το τέλος του 2023 και
  3. Τα «κόκκινα» δάνεια που έχουν συσσωρευτεί σε τράπεζες και (κυρίως) εταιρείες διαχείρισης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων που ανέρχονται επίσης σε τουλάχιστον 100 δισ. ευρώ.
  4. Τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί σε δήμους, ακόμη και επιχειρήσεις

Εικόνα για τις υποχρεώσεις  ανά τομέα έχει ο κάθε αρμόδιος φορέας. Η ΑΑΔΕ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, το ΚΕΑΟ για τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, ο κάθε δήμος για τις δικές του οφειλές κ.ο.κ. Αυτό που λείπει είναι η συγκεντρωμένη πληροφορία, ώστε να αποτυπωθεί και η συνολική έκταση του προβλήματος ανά ΑΦΜ. Ακόμη και με τον «Τειρεσία», το όργανο που έχουν συστήσει οι τράπεζες για να καταγράφουν τα χρέη του κάθε συναλλασσόμενου με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στην πραγματικότητα έχουν τη μισή εικόνα, καθώς λείπουν οι οφειλές προς το Δημόσιο.

Αξιόχρεο πολιτών

Το «Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους» στην πραγματικότητα θα λειτουργήσει και ως μηχανισμός πιστοληπτικής αξιολόγησης των πολιτών, καθώς δεν θα παρακολουθεί μόνο το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών αλλά συνολικά τη συμπεριφορά.

Ιδού τι θα καταγράφεται από το σύστημα:

1. Οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι μη ληξιπρόθεσμες, καθώς και οι εξοφλημένες οφειλές.
2. Η φύση της οφειλής.
3. Οι βασικοί όροι της οφειλής, όπως το αρχικό και το τρέχον ύψος της, κατά κεφάλαιο, προσαυξήσεις και πρόστιμα, η διάρκεια αποπληρωμής, το επιτόκιο και οι τυχόν μεταβολές τους.
4. Οι εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής και η αποτίμησή τους.
5. Οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, ο χρόνος των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής.
6. Ρυθμίσεις της οφειλής.
7. Πληροφορίες για την πορεία δικαστικών διενέξεων μεταξύ οφελέτη και πιστωτών, μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν, καθώς και η πορεία της δικαστικής προσβολής τους.

Διπλή στόχευση

Ποιος είναι ο στόχος του Μητρώου με βάση την απόφαση:

  • Η εύρυθμη υποστήριξη της συγκέντρωσης και επεξεργασίας των στοιχείων του Μητρώου από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής πίστωσης, σχετικά με το υφιστάμενο χρέος, προκειμένου να προσδιοριστεί το ιδιωτικό χρέος που παραμένει μη καταγεγραμμένο και να καταγραφεί το υψηλότερο δυνατό ποσοστό του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους.
  • Η συλλογή συγκεντρωτικών συγκρίσιμων πληροφοριών από διάφορες πηγές σχετικά με το συνολικό ύψος και τη διακύμανση
    του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους, με στόχο τη συνολική αποτίμηση του ύψους, των τάσεων διακύμανσης και της κατανομής
    του ιδιωτικού χρέους μεταξύ των οφειλετών, καθώς και την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Ανωνυμοποιημένη μορφή

Οι πληροφορίες που θα συγκεντρώνονται στο μητρώο θα είναι «σε ανωνυμοποιημένη μορφή, που δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους».

Οι πιστωτές υποχρεούνται εντός 6 μηνών από την πρόσκληση του γενικού γραμματέα να συνδεθούν ηλεκτρονικά με το Μητρώο, ώστε να είναι δυνατή η παροχή προς τη Γενική Γραμματεία των στοιχείων Μητρώου που τηρούν στα αρχεία τους. Μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας υποχρεούνται επίσης να παρέχουν πρόσθετα στοιχεία, σε μορφή που δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων τους, με σκοπό την επεξεργασία τους για την εκπόνηση στατιστικών μελετών και οικονομικών αναλύσεων, σε συνάρτηση και με οικονομικούς δείκτες.

Το Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου διαλειτουργεί με τους πιστωτές και συλλέγει στοιχεία γενικών πληροφοριών και οφειλών, είτε με την άντληση σε πραγματικό χρόνο είτε με την άντληση μέσω εισροής ή εκροής κρυπτογραφημένων ή μη αρχείων, εφόσον η οφειλή εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής του παρόντος.

Οι πιστωτές υποχρεούνται να διαβιβάζουν έγκαιρα και με ακρίβεια τα στοιχεία οφειλών, περιλαμβανομένων των γενικών πληροφοριών, που τηρούνται στα αρχεία τους για τους οφειλέτες τους για το χρονικό διάστημα των τελευταίων 12 μηνών τουλάχιστον. Η παροχή των στοιχείων
λαμβάνει χώρα και επικαιροποιείται από τους πιστωτές σε εξαμηνιαία βάση. Κατά την αρχική του λειτουργία το Μητρώο θα διαλειτουργεί
και θα αντλεί στοιχεία σε ανωνυμοποιημένη μορφή από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τους χρηματοδοτικούς φορείς, το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ανεξάρτητης
Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και το σύστημα επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της «Τειρεσίας».

Εν συνεχεία θα ακολουθήσει η ένταξη πιστωτών του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (όπως ενδεικτικά δήμοι, εταιρείες παροχής ενέργειας).
Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διατηρεί τα στοιχεία Μητρώου για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την ημεροχρονολογία παροχής κάθε στοιχείου από τον αντίστοιχο πιστωτή. Πρόσβαση στα στοιχεία Μητρώου για το υφιστάμενο χρέος έχει μόνο η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

[email protected]

Πηγή: https://www.naftemporiki.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ