Έρχονται προσλήψεις: Ίδρυση Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων «Ε.ΜΟ.Δ.Ε.» (Δασοκομάντος)

0
4923

Την ίδρυση Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων «Ε.ΜΟ.Δ.Ε.» (Δασοκομάντος) σε 16 μέρη σε όλη την Ελλάδα, ανάμεσα τους και στον Έβρο με έδρα την Αλεξανδρούπολη, περιλαμβάνει τροπολογία που κατατέθηκε χθες βράδυ στην Βουλή.

Η τροπολογία κατατέθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση της Πολιτικής Προστασίας και είναι σημαντικό ότι η 7η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) ως ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος αποφασίστηκε από την Κυβέρνηση να έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη και όχι την Κομοτηνή όπου είναι και η Περιφερειακή Διοίκηση ΑΜΘ. Προφανώς σε αυτό έπαιξαν ρόλο και οι καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού.
Το σημαντικό επίσης είναι, ότι όπως ανακοίνωσε ο βουλευτής Έβρου Χρήστος Δερμεντζόπουλος δημοσιοποιώντας την τροπολογία αυτή, για την κάλυψη της ανάγκης στελέχωσης των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων αυξάνονται οι οργανικές θέσεις και θα προκηρυχθούν νέες θέσεις με το καινούργιο έτος. Θα γίνου7ν δηλαδή προσλήψεις και για το νονό Έβρου για 7 χρόνια αρχικά και στη συνέχεια όσοι προσληφθούν θα μπορούν να μονιμοποιηθούν. Όπως αναφέρεται στην τροπολογία:
Συστήνεται ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού Γενικών Καθηκόντων «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων», οι οποίοι καταλαμβάνουν πεντακόσιες (500) νέες, Επί θητεία, οργανικές Θέσεις, εκ των οποίων, τετρακόσιες σαράντα (440) ειδικότητας πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού, και εξήντα (60) ειδικότητας πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού, πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, γνωστικό αντικείμενο Δασολογίας Δασοπονίας τίτλου ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης αναγνωρισμένου από Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροψόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας,
Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατόχου αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων
Δασολόγου από ΑΤΕ ΕΝ.

Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων προσλαμβάνονται εργασίας δημοσίου δικαίου θητεία διάρκειας (7) ετών, οποία περιλαμβάνεται και χρόνος εκπαίδευσης, Έλληνες πολίτες, σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), οι οποίοι έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου.

Κριτήρια μοριοδότησης πρόσληψης αποτελούν, ιδίως, α) εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ως εφέδρων αξιωματικών Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων Προεδρική Φρουρά, β) κατοχή πτυχίου Υποβρύχιου Καταστροφέα πτυχίου Σχολής Αλεξιπτωτιστών των Ενόπλων Δυνάμεων, γ) αριθμός των αντιπυρικών περιόδων των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, δ) τα εθελοντισμού Πυροσβεστικό Σώμα, ε) κατοχή πτυχίου των πανεπιστημιακών τμημάτων Δασολογίας Δασοπονίας, στ) προϋπηρεσία ως δασεργάτης και ζ) κατοχή επαγγελματικής άδειας οδήγησης.
5. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υπερβεί εικοστό όγδοο (28ο) ηλικίας τους κατά 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής. Ειδικώς οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης και οι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, γνωστικό αντικείμενο Δασολογίας Δασοπονίας τίτλου ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης αναγνωρισμένου από ΔΟΑΤΑΠ ΑΤΕΕΝ κατόχου αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων Δασολόγου από ΑΤΕΕΝ, πρέπει να έχουν υπερβεί τριακοστό Τρίτο (33ο) ηλικίας τους. Για υπολογισμό ηλικίας των υποψηψίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
Επιπλέον κριτήρια μοριοδότησης, αριθμός των μορίων ανά κριτήριο, τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα, τρόπος διαπίστωσής τους, διαδικασία πρόσληψης, οι προϋποθέσεις μονιμοποίησης, διαδικασία απόλυσής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι αθλητικές και ψυχοτεχνικές
δοκιμασίες, οι υγειονομικές εξετάσεις των υποψηφίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια,
καθορίζονται προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται πρόταση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι προσληφθέντες υποβάλλονται κατάλληλη εκπαίδευση. απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται τόπος, χρόνος και παρεχόμενης εκπαίδευσης.
6. Οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων προάγονται βαθμολογικά κατά διάρκεια επταετούς θητείας τους. Κατά χρονικό διάστημα αυτό, αξιολογούνται για τα ουσιαστικά τους προσόντα και συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας σύμφωνα τις διατάξεις που ισχύουν για αξιολόγηση προσόντων των Πυροσβεστών.
7. Με την συμπλήρωση επταετούς θητείας, οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων δύνανται, αίτησή τους, οποία υποβάλλεται τρεις (3) τουλάχιστον πριν από συμπλήρωση επταετίας, εφόσον έχουν αξιολογηθεί όλες τις εκθέσεις ικανότητας γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «αποδεκτή) (Βαθμολογία στα επιμέρους βασικά προσόντα: τρία [3]) και κριθούν ικανοί από Κατώτερο Συμβούλιο Πυροσβεστικού Σώματος, να μονιμοποιηθούν, καταλαμβάνοντας μόνιμες οργανικές Θέσεις κατηγορίας και ειδικότητας για οποία προσλήφθηκαν, οι ειδικότητας πυροσβεστικού Τεχνικού προσωπικού, Θέσεις «Πυρονόμων Αρχιπυροσβεστών Υπαρχιτιυροσβεστών Πυροσβεστών», οι ειδικότητας πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού, εισάγονται Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας και κατόπιν ευδόκιμης αποψοίτησής τους, τους απονέμεται βαθμός του Ανθυποπυραγού Γενικών Καθηκόντων.
Το μισθολογικό καθεστώς των Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων εμπίπτει κατηγορία Δ του άρθρου 124 του ν. 4472/2017 (Α 74). Για τις δαπάνες μετακίνησης των Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό και στους Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων που υπηρετούν στις Ε.ΜΟ.Δ.Ε., χορηγείται μηνιαίο επίδομα παρ. 1 του άρθρου υπό στοιχεία 8002/1/520-γ’/15.3.2018 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β 1021).
Αποστολή της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.)  είναι:
-Η συνδρομή στην εκτέλεση έργων δασοπροστασίας έναντι κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς,
 υποστήριξη κατά τη διενέργεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, μέσω εξειδικευμένων πεζοπόρων και αερομεταφερόμενων τμημάτων και χρήσης ειδικών μηχανοκίνητων μέσων και μηχανημάτων έργου,
 συνδρομή στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές και
 συνδρομή σε αστικά συμβάντα έπειτα από κατάλληλη εκπαίδευση.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ