Εργαζόμενοι ΟΤΑ: Προς υπογραφή η νέα ΣΣΕ-Τι αλλάζει για αορίστου χρόνου, συμβασιούχους

0
185

Εμπλοκή με την υπογραφή της ΣΣΕ αποκαλύπτει με ανακοίνωσή της η ΠΟΠ-ΟΤΑ, επιβεβαιώνοντας το προηγούμενο ρεπορτάζ της aftodioikisi.gr.

Πρώτη ενημέρωση: 14.20:

Την Συλλογική ΣΥΜΒΑΣΗ Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) υπέγραψαν, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής 3/8 η Μαρία Μαυραγάνη, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών εργαζομένων στους δήμους (ΠΟΠ-ΟΤΑ και ΠΟΕ-ΟΤΑ).

Με την ΣΣΕ, το τελικό κείμενο της οποίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί καθώς υπάρχει θέμα με ένα από τα παραρτήματά του,  επεκτείνεται στους ΙΔΑΧ (αορίστου χρόνου) και ΙΔΟΧ (συμβασιούχους) η Ειδική Συλλογική ΣΥΜΒΑΣΗ Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) που είχε υπογραφεί ακριβώς πριν ένα χρόνο και είχε δημοσιευθεί σε ΦΕΚ λίγες εβδομάδες αργότερα. 

 

Δηλαδή:

-Επεκτείνεται η μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας από 40 σε 32 ώρες και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων (αναλυτικά οι κατηγορίες παρακάτω).

-Αυξάνεται κατά πέντε ημέρες ετησίως η κανονική άδεια κατηγοριών εργαζομένων, όταν συμπληρώνουν ένα έτος απασχόλησης- πραγματικής προϋπηρεσίας (αναλυτικά οι κατηγορίες παρακάτω).

– Μετά την συμπλήρωση τριών ετών απασχόλησης χορηγείται τρεις ημέρες επιπλέον κανονική άδεια το χρόνο σε κατηγορίες εργαζομένων (αναλυτικά οι κατηγορίες παρακάτω).

-Παράλληλα στις ειδικότητες: Χειριστές κομπρεσέρ, χείριστες γεωργικών ελκυστήρων, απασχολούμενοι στην περισυλλογή ζώων, Μάγειροι, Επόπτες αποχέτευσης και ψεκαστές και απολυμαντές χώρων α) επέρχεται μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας από 40 σε 32 ώρες, β) μετά την συμπλήρωση τριών ετών απασχόλησης χορηγείται τρεις ημέρες επιπλέον κανονική άδεια το χρόνο

Οι ΙΔΟΧ (συμβασιούχοι): α) θα μπορούν να παίρνουν άδεια ασθένειας τέκνου τεσσάρων ημερών ετησίως β) θα μπορούν να παίρνουν επιπλέον δύο ημέρες άδειας το χρόνο με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (σημ. Η aftodioikisi.gr παρότι έχει στην κατοχή τηςτο σχετικό έγγραφο της ΣΣΕ, σεβόμενοι τους αναγνώστες της, δεν το δημοσιεύει, καθώς δεν ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί αναφορικά με ένα από τα παραρτήματα. Αντ΄αυτού δημοσιεύει το βασικό κείμενο με τις απαραίτητες σημειώσεις). 

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.»

Στην Αθήνα σήμερα, Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018 οι υπογεγραμμένοι:

α. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, δυνάμει της με αριθ. Πρωτ.:οικ.25679/5-6-2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,

β. ΦΡΑΓΚΙΑ ΜΑΡΙΑ, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκπρόσωπος του Δημοσίου δυνάμει της με αριθμ. πρωτ:οικ./59287/ΔΕΠ/2-8-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,

γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΚΑΣ, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης [Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.]

και ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης [Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.], νομίμως εξουσιοδοτημένοι δυνάμει της με αριθμ. πρωτ.: 888/2-7-2018 εξουσιοδότηση της διοίκησης της παραπάνω συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας [Σ.Σ.Ε.], η οποία έχει ως κατωτέρω:

Άρθρο 1:

 1. Στις διατάξεις της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας [Σ.Σ.Ε.] υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων που απασχολείται στους Δήμους, στους Συνδέσμους, στα Ιδρύματα και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και Οργανισμούς που εξαρτώνται ή επιχορηγούνται από τους Δήμους, με συμβάσεις εργασίας Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα Μέλη των Σωματείων, που ανήκουν μόνο στην δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης [Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.], όπως αυτό προκύπτει από τα μητρώα των αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Για την εφαρμογή της παρούσας Σ.Σ.Ε. απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του Σωματείου, ότι οι εργαζόμενοι είναι Μέλη του καθώς και βεβαίωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., ότι το Σωματείο είναι Μέλος της. Η ισχύς των βεβαιώσεων είναι ετήσια και ανανεώνεται κατ’ έτος υποχρεωτικά.
 2. Για την προσχώρηση και επέκταση εφαρμογής της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας [Σ.Σ.Ε.] από άλλη συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1876/1990.

 

Άρθρο 2:

 1. Οι διατάξεις των άρθρων 54 έως και 60 και 65 έως και 67 του Ν.3584/2007 [Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α’-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 143/28-6-2007] «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου πρώτου, παράγραφος Γ΄, υποπαράγραφος Γ1, εδαφ.11 του Ν.4093/2012 σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 13, παρ.1 του Ν.4111/2013 έχουν εφαρμογή για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου [ άρθρο 177, π αρ.1 τ ου Κώδικα ό πως ισχύει]. Για δε το προσωπικό με σχέση εργασίας Ορισμένου Χρόνου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.1, 2, 3 και 5 του άρθρου 57, η παρ.6 του άρθρου 60 και το άρθρο 67 του Ν.3584/2007 όπως ισχύουν [άρθρο 177, παρ.2 όπως ισχύει].
 1. Οι διατάξεις των παρ.1, 3, 4 και 5 του άρθρου 16 του Ν.2527/1997 και του άρθρου 30, παρ.8 του Ν.3731/2008 [Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 263/23-12-2008] ισχύουν και για το προσωπικό του άρθρου 1 της παρούσας.
 1. Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο [ 2] η μερών σ ε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηθέν τέκνο δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του.
 1. Στο πλαίσιο της βελτίωσης των όρων εργασίας όσων απασχολούνται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων [Ε.Σ.Δ.Α., ΠΥΣ 49/2015], στους εργαζόμενους αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στην προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση, πράσινα σημεία και εν γένει αξιοποίηση και διάθεση Στερεών Αποβλήτων ήτοι ενδεικτικά, εργαζόμενοι στους χώρους υγειονομικής ταφής, στην ανακύκλωση, στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, στους σταθμούς μεταφόρτωσης και στις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, μετά τη συμπλήρωση ενός [1] έτους απασχόλησης χορηγείται πέντε [5] ημέρες επί πλέον κανονική άδεια το χρόνο.
 1. Στους εργαζόμενους αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο:

α. Στην αποκομιδή, συγκομιδή, επιστασία και μεταφορά απορριμμάτων ήτοι ενδεικτικά, Οδηγοί Απορριμματοφόρων, Χειριστές Μηχανημάτων Έργου και Μηχανικών Σαρώθρων, εργάτες συγκομιδής, αποκομιδής, οδοκαθαριστές, Επιστάτες και Επόπτες Καθαριότητας.

β. Στην ταφή και εκταφή νεκρών ήτοι ενδεικτικά, εργάτες που απασχολούνται με την ταφή και την εκταφή νεκρών, οι εργάτες καθαριότητας των Κοιμητηρίων καθώς και οι καθαριστές οστών.

γ. Στην Ασφαλτόστρωση ήτοι ενδεικτικά, Τεχνίτες, Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων, Χειριστές Μηχανημάτων Έργων και εργάτες που απασχολούνται με την ασφαλτόστρωση των οδών, την συντήρηση, την οδοσήμανση του Δημοτικού Οδικού Δικτύου κ.λπ. χώρων.

δ. Στην Αποχέτευση ήτοι ενδεικτικά, Τεχνίτες, Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων, Χειριστές Μηχανημάτων Έργων και Εργάτες που απασχολούνται σε κάθε είδους εργασίες κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και εποπτείας του δικτύου Αποχέτευσης και Βιολογικού καθαρισμού.

ε. Στα αφοδευτήρια, ήτοι ενδεικτικά Εργάτες, καθαρίστριες κ.λπ., που απασχολούνται στις τουαλέτες κοινοχρήστων χώρων και Δημοτικών κτιρίων.

στ. Στα συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, ήτοι ενδεικτικά, Τεχνίτες και Εργάτες που απασχολούνται με την επισκευή, συντήρηση, πλύση κ.λπ. των απορριμματοφόρων, των πλυντηρίων κάδων και των υπολοίπων οχημάτων καθώς και με την επισκευή, συντήρηση και το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων.

ζ. Σε οικοδομικές εργασίες, ήτοι ενδεικτικά, Μαραγκοί, Ξυλουργοί, Κτίστες, Κονιαστές, Υδροχρωματιστές, Ελαιοχρωματιστές, Μαρμαρογλύπτες, Σιδεράδες, Πλακoστρωτές γενικά, Υδραυλικοί γενικά, Ηλεκτρολόγοι στην συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων των Ο.Τ.Α., τοποθετητές γυψοσανίδων, μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι κόπτες και τοποθετητές πλακιδίων, οι εργάτες και τεχνίτες στην ρίψη του Μπετόν-Αρμέ καθώς και οι χειριστές κομπρεσέρ.

η. Εργαζόμενοι, που απασχολούνται ως ψεκαστές και απολυμαντές χώρων.

θ. Στην Ύδρευση ήτοι ενδεικτικά, Τεχνίτες και Εργάτες που απασχολούνται στην κατασκευή, συντήρηση και επισκευή του δικτύου ύδρευσης.

ι. υδραυλικοί γενικά,

κ. Στις εργασίες πρασίνου γενικά ήτοι ενδεικτικά, εργάτες πράσινου και οι Δενδροκηπουροί-Δενδροκόμοι, Κηπουροί-Ανθοκόμοι που απασχολούνται γενικά στην κατασκευή και συντήρηση των χώρων πρασίνου καθώς και οι χειριστές γεωργικών ελκυστήρων.

λ. Στις εργασίες συντήρησης του εναέριου Δημοτικού Ηλεκτρικού Δικτύου Φωτισμού ήτοι ενδεικτικά, εναερίτες ηλεκτρολόγοι.

μ. Ψυκτικοί.

ν. Στα Δημοτικά Σφαγεία ήτοι ενδεικτικά, σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών.

ξ. Οι Οδηγοί Ανοιχτών Φορτηγών και Βαρέων Φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων καθώς και οι οδηγοί των Λεωφορείων.

ο. Οι τοποθετητές κεραμικών σκεπών ήτοι ενδεικτικά, εργάτες και τεχνίτες που απασχολούνται στην τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση των κεραμικών σκεπών.

π. Οι εργαζόμενοι, που απασχολούνται με την περισυλλογή και μεταφορά αδέσποτων ζώων.

ρ. Οι μάγειρες σε κουζίνες μαζικής εστίασης.

μετά την συμπλήρωση τριών [3] ετών απασχόλησης χορηγείται επιπλέον κανονική άδεια τριών [3] ημερών το χρόνο.

 1. Η εβδομαδιαία απασχόληση των εργαζομένων των προηγούμενων περιπτώσεων 4 και 5 ορίζεται σε τριάντα δύο [32] ώρες χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεων τους από την αιτία αυτή.
 1. Οι Ο.Τ.Α. που απασχολούν εργαζόμενες είτε με πλήρη, είτε με μερική απασχόληση αναλαμβάνουν την υποχρέωση κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων εργασίας να αποφεύγουν την απασχόληση των εγκύων σε νυχτερινή βάρδια. Σε οποιαδήποτε στιγμή εγκυμοσύνης και εφόσον η έγκυος το ζητήσει για λόγους υγείας, θα πρέπει να μετακινείται σε θέση ημερήσιας απασχόλησης.
 1. Η διάταξη του άρθρου 61 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει για τη διάρκεια των αναρρωτικών αδειών των μονίμων υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. εφαρμόζεται ανάλογα και στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού. Οι άδειες στο προσωπικό αυτό χορηγούνται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής , σύμφωνα μ ε τα οριζόμενα στα άρθρα 62, παρ.2 έως 4 και 63 του Ν.3584/2007 όπως ισχύουν [Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων]. Οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού χορηγούνται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 62 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει [ Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων – άρθρο 174, παρ.2].
 1. Ειδικά, για τους εργαζόμενους Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δύο [2] ημέρες βραχυχρόνιας αναρρωτικής αδείας εκ των προβλεπόμενων στην εργατική νομοθεσία χορηγούνται μόνο με την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης εκ μέρους του εργαζόμενου, οι οποίες δεν δύνανται να χορηγούνται διαδοχικά.
 1. Η διάταξη του άρθρου 31 του Ν.4440/2016 σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 95 του Ν.4483/2017 αναφορικά με τις άδειες ασθένειας τέκνου εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση των Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου υπαλλήλων.

 

Άρθρο 3:

Κατασκηνώσεις

Στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που έχει παιδιά ηλικίας από έξι [6] ετών και μέχρι δέκα τεσσάρων [14] ετών, ο οικείος Ο.Τ.Α., εφόσον δεν διαθέτει Κατασκηνώσεις, υποχρεωτικά φροντίζει για την αποστολή των παιδιών σε Κατασκηνώσεις, τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις αποφάσεις και τον Κανονισμό Παροχών του π. Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η δαπάνη θα βαρύνει κατά 50% τον οικείο Ο.Τ.Α. και κατά 50% τον εργαζόμενο.

 

Άρθρο 4:

Συνδικαλιστικές Άδειες

Στην παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας [Σ.Σ.Ε.] προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής το συνημμένο Παράρτημα [Ι], που αφορά τις συνδικαλιστικές άδειες στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού. Ευνοϊκότερες με Νόμο ρυθμίσεις παραμένουν σε ισχύ.

 

Άρθρο 5:

Παρακράτηση συνδικαλιστικών εισφορών

Στην παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας [Σ.Σ.Ε.] προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής το συνημμένο Παράρτημα [ΙΙ] που αφορά την παρακράτηση των συνδικαλιστικών εισφορών στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

 

Άρθρο 6:

Ατομικά Μέσα Προστασίας

 1. Η με αριθμ. πρωτ.: 53361/2-10-2006 [Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ

1503/11-10-2006], με αριθμ.: 36586/10-7-2007 [Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β’-ΑΡΙΘΜ.

ΦΥΛΛΟΥ 1323/30-7-2007] και αριθμ.: οικ.31119/19-5-2008 [Φ.Ε.Κ.-

ΤΕΥΧΟΣ Β’-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 990/28-5-2008] κοινές Υπουργικές Αποφάσεις

έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία ισχύος τους και για το προσωπικό που

υπηρετεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου και για τις ειδικότητές και θέσεις

εργασίας που αναφέρονται σ’ αυτή.

 1. Ο εργαζόμενος υποχρεωτικά φέρει τα Μέσα Ατομικής Προστασίας [Μ.Α.Π.]

κατά τον χρόνο της εργασίας του, προς διαφύλαξη τόσο της ατομικής όσο και της Δημόσιας υγείας.

 

Άρθρο 7:

Οι ρυθμίσεις της παρ.1 του άρθρου 22 του Ν.1836/1989 [Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ

Α’-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 79/14-3-1989] όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε

με την παρ.2 του άρθρου 22 του Ν.2556/1997 [Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α’-ΑΡΙΘΜ.

ΦΥΛΛΟΥ 270/24-12-1997] ισχύουν και για το προσωπικό των Ο.Τ.Α.

 

 

Άρθρο 8:

Αναγνώριση Προϋπηρεσίας

Για τ ο Προσωπικό, το οποίο κατατάσσεται στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με

σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις

του Ν.3320/2005, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη το σύνολο της υπηρεσίας

που παρασχέθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 164/2004 και πληρεί τις

προϋποθέσεις του άρθρου 11 αυτού συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου των 24 ή

18 μηνών, που αναφέρεται στο παραπάνω Π.Δ. Ο χρόνος υπηρεσίας, που

παρασχέθηκε μετά τη δημοσίευση του Π.Δ. 164/2004 αναγνωρίζεται για μισθολογική

εξέλιξη. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους υπαγόμενους στις διατάξεις του αρ. 16

του ν. 4491/2006 καθώς και στις όμοιες της παρ. 2 του αρ. 27 του ν. 3613/2007.

 

Άρθρο 9:

Αποζημίωση του άρθρου 204 του Ν. 3584/2007

Στην αποζημίωση που καταβάλλεται με τις διατάξεις του άρθρου 204 του

Ν.3584/2007, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών

Υπαλλήλων», στις τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται και τα επιδόματα εορτών

και αδείας και προσαυξάνουν την αποζημίωση κατά το 1/6 όπως έχει κρίνει ο

Άρειος Πάγος [1139/1974].

Η παραπάνω διάταξη ισχύει για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι την

έναρξη ισχύος του Ν.4093/2012.

 

Άρθρο 10:

Μετάταξη με εμπειρία

Το προσωπικό των Ο.Τ.Α. που υπηρετεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού

Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε ειδικότητες βοηθητικού προσωπικού μπορεί να

μετατάσσεται ύστερα από αίτησή του και γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που

συνιστώνται με την απόφαση της μετάταξης που εκδίδεται από το αρμόδιο προς

διορισμό όργανο, στις κατωτέρω ειδικότητες: Ηλεκτρολόγου, Χειριστού

Μηχανήματος Έργου, Οδηγού Αυτοκινήτου, Τεχνίτες Γενικά, Δενδροανθοκηπουρού

– Δενδροκόμου – Κηπουρού – Ανθοκόμου, Επόπτου Καθαριότητας και Μαγείρου.

Για την μετάταξη αυτή θα πρέπει να κατέχει απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης

ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή αντίστοιχη εμπειρία

τουλάχιστον δύο [2] ετών. Για τις μετατάξεις αυτές, ως χρόνος με ανώτερα τυπικά προσόντα

θεωρείται αυτός που έχει διανυθεί με την εμπειρία.

 

Άρθρο 11:

Στους μουσικούς, στο καλλιτεχνικό προσωπικό, στα μέλη ορχηστρικών μουσικών συνόλων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. (σ.σ. Το συγκεκριμένο σημείο ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί).

 

Άρθρο 12:

Ισχύς της Σ.Σ.Ε.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2018 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα. Κάθε προηγούμενη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας [Σ.Σ.Ε.] καταργείται.

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΦΡΑΓΚΙΑ ΜΑΡΙΑ

 

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΚΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.