Έντρομοι οι κάτοικοι απόψε στον Άι Γιώργη από συμπλοκή αλλοδαπών (όχι του hot spot): Θέλουμε αστυνόμευση…

22
3282
Êáèþò ï Þëéïò ðëçóéÜæåé óôçí äýóç ôïõ, ôï óêïôÜäé ðÝöôåé óôçí êáôåóôñáìÝíç áðü ôçí ìåãÜëç ðõñêáãéÜ ôçò 23çò Éïõëßïõ óôçí ðåñéï÷Þ ÌÜôé óôçí ÑáöÞíá.Ôï ÌÜôé êáôáóôñÜöçêå ó÷åäüí ïëïó÷åñþò êáèþò ïé öëüãåò óôï ðÝñáóìÜ ôïõò Ýêáøáí ôá ðÜíôá. Ç çëåêôñïäüôçóç êáèþò êáé ç õäñïäüôçóç äåí Ý÷åé áðïêáôáóôáèåß áêüìç êáé åëÜ÷éóôïé áðü ôïõò êôïßêïõò ôçò ðåñéï÷Þò ðáñáìÝíïõí ôçí íý÷ôá åêåß.Ïé Ýñåõíåò ôçò ðõñïóâåóôéêÞò êáé ôçò ÅÌÁÊ ãéá áãíïïýìåíïõò óõíå÷ßæïíôáé ìÝ÷ñé íá ðÝóåé ôï óêïôÜäé. Ïé ðåñéðïëßåò ôçò áóôõíïìßáò êáé ôçò ðõñïóâåóôéêÞò åßíáé óõíå÷åßò.Óå üóá óðßôéá äåí Ý÷ïõí êáåß Þ åßíáé ìéóïêáôåóôñáìÝíá, ïé êÜôïéêïé ðáñáìÝíïõí åêåß ãéáôß öïâïýíôáé ãéá ôéò ðåñéïõóßåò ôïõò,Þ åðåéäÞ äåí Ý÷ïõí áëëïý íá ðÜíå üðù ï êýñéïò ×Üñçò ìå ôá ôñßá óêõëéÜ ôïõ ðïõ ôï óðßôé ôïõ ãëýôùóå áðü ôçí öùôéÜ ìå åëÜ÷éóôåò õëßêåò æçìéÝò.Åß÷å ðïöáóßóåé ìïõ åßðå, Þ íá ãëõôþóïõí êáé ïé ôÝóóåñéò Þ íá ðåèÜíïõí ìáæß. Ôï ìáãåéñåßï ôïõ óôñáôïý äßíåé öáãçôü óå üðïéïí æçôÞóåé ( áðü ôïõò êáôïßêïõò,ìÝ÷ñé ôá ôçëåïðôéêÜ óõíåñãåßá ðïõ âñßóêïíôáé óôçí ðåñéï÷Þ êáé êáëýðôïõí ôï ñåðïñôÜæ) êáé óôï êÝíôñï ôïõ ïéêéóìïý,áëëÜ êáé óôï áíôßóêçíï ðïõ Ý÷åé óôçèåß óôçí ðáñáëßá ÁñãõñÞ ÁêôÞ. Óôçí êáöåôÝñéá ÌÉÁÏÕ óôçí ïäü Ðïóåéäþíïò 20, ïé éäéïêôÞôåò Ðáýëïò ËÜððïò êáé ×áñÜ ÁëéöÝñç,Ýóôçóáí êÝíôñï óõëëïãÞò åéäþí ðñþôçò áíÜãêçò êáé ôá äéáíÝìïõí ìÝ÷ñé áñãÜ ôï âñÜäõ óå üðïéïí Ý÷åé áíÜãêç.ÓõíåñãÜæïíôáé ìå ôïõò ãéáôñïýò ôïõ Êüóìïõ êáé ôïõò äßíïõí ôá öÜñìáêá ðïõ óõãêåíôñþíïíôáé åêåß.ÐáñÜëëçëá ðåñßðïõ 60 åèåëïíôÝò ðïõ Ý÷ïõí åêåß ôçí âÜóç ôïõò ðñïóöÝñïõí óôïõò ðõñüðëçêôïõò êáôïßêïõò ôçò ðåñéï÷Þò üðïéá âïÞèåéá ôïõò æçôçèåß. Óå êÜèå ãùíßá óôá ìéêñÜ óôåíÜ ôïõ ïéêéóìïý âëÝðåéò íåñü êáé îçñÜ ôñïöÞ ãéá ôá áäÝóðïôá,áðü ïìÜäåò åèåëïíôþí ðïõ âñßóêïíôáé åêåß ãéá ôçí ðåñßèáëøÞ ôïõò. Öåýãïíôáò áðü åêåß áñãÜ ôï âñÜäõ,ôá ìÜôéá ìïõ êáé ç øõ÷Þ ìïõ Þôáí êáôÜìáõñá.Äåí õðÞñ÷áí ëüãéá ðáñçãïñßáò íá ðù óå üóïõò ìßëçóá ìáæß ôïõò.Ìüíï äýíáìç êáé êïõñÜãéï,ÐÝìðôç 26 Éïõëßïõ 2018 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Έντρομοι μας τηλεφώνησαν κάτοικοι από τον Άι Γιώργη Πυλίου απόψε για να μας καταγγείλουν ότι έγινε για άλλη μια βραδιά (τρίτη συνεχόμενη) μια φοβερή συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών (όχι από το hot spot, αλλά κάποιων που διαμένουν σε διαμερίσματα στην περιοχή) που από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα.

Όπως μας ενημέρωσαν, έντρομοι είδαν άνδρες και γυναίκες να οπλίζονται με τσεκούρια, σιδηρολοστούς, πέτρες, ξύλα και άλλα αντικείμενα και να επιτίθενται μεταξύ τους με φωνές και κραυγές.

Οι κάτοικοι κλειδαμπαρώθηκαν στα σπίτια τους και ειδοποίησαν την αστυνομία, αλλά στο μισάωρο μέχρι να έρθει επάνω, όπως μας είπαν καρδιοχτύπησαν.

Μάλιστα και τα ίδια τα μικρά παιδιά των οικογενειών αυτών βλέποντας τους μεγάλους να χτυπιούνται με τόση αγριότητα μεταξύ τους φοβήθηκαν και χτυπούσαν τις πόρτες των περιοίκων να τους ανοίξουν για να προστατευθούν.

Απίστευτες καταστάσεις δηλ. με κοινή επωδό των κατοίκων της περιοχής την ενίσχυση της αστυνόμευσης πριν μας προλάβουν τα γεγονότα… (ειδοποίησαν επίσης τις τοπικές αρχές, ενώ σκοπεύουν να ενημερώσουν και τον εισαγγελέα).

22 ΣΧΟΛΙΑ

  • ΕΙΝΑΙ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΧΑΒΑΛΕ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΝΕ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΟΙ ΑΓΑΠΗΤΙΚΟΙ ΣΑΣ ΛΑΘΡΟΕΠΟΙΚΟΙ..ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΥ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ..ΧΑΧΑΧΑ

   • Πουθενάδες είστε. Μια ζωή στη φάπα σας έχουμε μεγάλε. Κουμάντο κάνουν οι αλλοδαποί στο πυλί γιατί είστε κότες!

    • βλεπω καμαρωνεις που κανουν κουμαντο οι αλλοδαποι ε? θελει η τατανα να κρυφτει και η χαρα δεν την αφηνει…αντε βρε να να αποκτησεις και γαμπρο μπατζανακι και οτι αλλο θες αλλοδαπο χαχαχαχα

 1. Μια χαρά και λίγα σας κάνουν,, δώστε και άλλα σπίτια σε αλλοδαπούς εφόσον σας αρέσει το χρήμα από την ζωή σας πιο πολύ.
  300€ στον Έλληνα και 220€ στον αλλοδαπό
  Αυτοί είσαστε. Σας ευχόμαστε και χειρότερα.

 2. Το 60% στο Πυλί ξέρετε ότι πλέον είναι αλλοδαποί;;; Και για αυτό φταίνε οι ίδιοι που τώρα κάνουν παράπονα. Το ξέρατε αλλά δεν σας ένοιαζε, τώρα μην παραπονιέστε, φάτε τα.

 3. ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΧΩΡΙΟ ΕΒΑΛΕ ΠΛΑΤΕΣ ΣΤΟ ΧΟΤ ΣΠΟΤ ΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ , ΜΑΣ «ΦΟΡΤΩΣΑΝ» ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΑΦΗΣΕΙ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.. ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΗ ΧΩΡΑ ΘΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΑΠΛΑ ΘΑ ΚΟΙΤΟΥΝ! ΘΕΛΟΥΜΕ ΦΥΛΑΞΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΙΣΧΥΡΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ Κ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΑΣ ΗΣΥΧΟ! ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΟ Κ ΕΞΕΦΤΕΛΙΣΤΙΚΟ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΗΡΕΜΟ Κ ΦΙΛΗΣΥΧΟ! ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΦΑΝΕ!

 4. Συνεχίστε να τους δίνεται δουλειά. Σε λίγο ούτε έξω από τα σπίτια μας δεν θα βγαίνουμε.

 5. ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ΕΒΑΛΕ ΠΛΑΤΕΣ ΣΤΟ ΧΟΤ ΣΠΟΤ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΟ «ΦΟΡΤΩΣΑΝ» ΜΕ ΤΟ ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ ..ΑΝΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΜΕΝΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΑΥΤΟΙ ΜΑΣ ΠΑΡΑΜΕΛΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΑΗΔΙΑΣ! ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΗ ΧΩΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ Κ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΕΙΤΕ ΚΑΝΕΙΣ!ΦΥΛΑΞΗ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΑΜΕ ΗΣΥΧΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ! ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ! ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΟ ΠΥΛΙ ΜΕ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΗΝΕΤΕ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ! ΑΣ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΕΝΩΜΕΝΟ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ!

 6. 1 ήταν η δεύτερη μέρα που έγινε το σκηνικό
  2 κανένας δεν κλειδώθηκε στο σπίτι του όλοι ήταν έξω και βλέπανε τι γινόταν !!!

 7. Αυτοί οι αστυνομικοι που περνουν δευτερο μισθό.. τι κάνουν;όλη μέρα καφέδες καί βόλτα με τα Ναβάρα

 8. Αφού τους νικοιαζετε τα σπίτια καλά σάς κάνουν.αντε και με το καλό να τους κάνετε καί γαμπρούς σάς

 9. Και δουλειά δώστε τους, και τα σπίτια σας νοικιάστε τα σ’ αυτούς…όλα για τα φράγκα, το μοναδικό σας πιστεύω.
  Μετά μην κλαίγεστε όμως…όποιος πάει με το «μαμωνά» καίγεται στην κόλαση

 10. ΟΤΑΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΣΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΥΛΙΩΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΞΕΡΑΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ ΤΗΝ ΚΩ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΟΙΟ ΠΟΛΛΛΟΥΣ ΠΙΘΗΚΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΒΛΕΠΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ . ΟΡΓΑΝΩΘΗΤΕ ΚΑΙ ΔΙΩΞΤΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΟΥΤΡΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ .

 11. καλα κανουν δωστε σπιτια να μεινουν για να παρετε λεφτα και δωστε τους και δουλεια και μετα θα πανε και με τις κορες σας τις γυναικες σας θα χτυπανε τα παιδια σας θα σας κλεψουν τα υπαρχωντα σας και μετα θα βγειτε να κανετε παραπονα. μην νοικιαζετε σπιτι σε τετοιους ανθρωπους. προσοχη μεγαλη. φυλατε τα νωτα σας προσοχη στα παιδια σας.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.