Αστική Εταιρεία «Ιπποκράτης»: Ειδικό τεύχος αφιερωμένο στο Σύνταγμα Δωδεκανησίων – Του Γ. Καραβίτη

0
92

Κως, 17/05/2022

 

Χριστός Ἀνέστη!

 

Ἡ Ἀστική Ἑταιρεία “Ἱπποκράτης” εξέδωσε προσφάτως εἰδικόν τεῦχος ἀφιερωμένον  εἰς τό ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ (Σ.Δ.).

 

Τό (Σ.Δ.) δέν ἦτο ἁπλῶς μία μάχιμος στρατιωτική μονάδα, μέ σημαντικό ρόλο εἰς τάς πολεμικάς ἐπιχειρήσεως 1940-1941, ἀλλά ἀπετέλεσε κορυφαίαν πρᾶξιν πατριωτισμοῦ τῶν Δωδεκανησίων.

 

Συνεκροτήθη ὑπό ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Δωδεκανήσιων πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἔφεραν τήν Ἰταλικήν  ὑπηκοότηταν, λόγω τῆς Ἰταλικῆς κατοχῆς τῶν Δωδεκανήσων.

 

Οἱ ἐθέλοντες αψήφησαν τό γεγονός αὑτό καί ἐπολέμησαν ὡς Ἕλληνες, ἀγνοοῦντες τις ἐπιπτώσεις (πλῆθος στρατιωτῶν, μετά τήν κατάκτησιν τῆς Ἑλλάδος, κατεδικάσθησαν εἰς ἰσόβιαν κάθειρξιν καί ἐκρατήθησαν εἰς Ἰταλικάς φυλακάς, αἱ δέ οικογένειές τῶν ἦτο ὅμηροι τῶν Ἰταλῶν κατακτητῶν) διότι κατίσχυσεν τό αἴσθημα τῆς φιλοπατρίας  καί ἡ ζῶσα Ἑλληνική Ἰδιοπροσωπίαν.

 

Ἡ γνῶσις τῆς Ἱστορίας, ἡ πολιτισμική μνήμη καί ἡ εἰκονογραφία τῆς ζωῆς, ἀποτελοῦν συστατικά στοιχεῖα τῆς ταυτότητος, ἄνευ τῆς ὁποίας ὁ ἄνθρωπος δέν συγκροτεῖται εἰς ὑπόστασιν (Πρόσωπο).

 

Ἀποτελεῖ δέ κοινόν τόπον ὅτι ὁ πολιτισμός διαμορφώνει καί νοηματοδοτεῖ τήν ἀνθρωπίνην συμπεριφοράν κατά τρόπον συμβολικόν, συνθήκη ἀπαιτητή ἐκ τοῦ τρόπου κατασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου.

 

Δία τούς λόγους αὑτούς καί διά τήν ἱκανοποίησιν τῶν καταστατικῶν σκοπῶν τῆς Ἀστικῆς Ἑταιρείας  “Ἱπποκράτης”, τό εἰδικόν αὑτό τεῦχος διενεμήθη εἰς τούς μαθητάς ὅλων τῶν Γυμνασίων τῆς περιοχῆς εὐθύνης μας (δηλ. Κῶ, Νίσυρον, Κάλυμνον, Λέρον, Λειψούς, Πάτμον, Ἀγαθονήσιον καί Ἀστυπάλαιας.

 

Από την Γραμματεία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 4 – ΚΩΣ – Τ.Κ. 85300

ΤΗΛ: 2242 0 24728 – ΤΗΛ. & FAX: 2242 0 24793

e-mail:kentroprolipsis.kos@gmail.com

e-mail: [email protected]

ιστοσελίδα: www.kpippokratiskos.gr

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ