Παράταση ζωής μέχρι τον Ιανουάριο του 2022 για τα Κτηματολόγια Ρόδου – Κω και Λέρου

0
749
Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 24η Δεκεμβρίου 2019 παρατείνεται η προθεσμία κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων.
Για την έκδοση της πράξεως ελήφθη υπόψιν, όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο, η εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να παραταθεί η προθεσμία κατάργησης όλων των Υποθηκοφυλακείων (άμισθων και έμμισθων) της χώρας, των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου καθώς και των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά, που λήγει στις 17.01.2020.
Ουσιαστικά με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου δίνεται παράταση ζωής στο Κτηματολόγιο της Ρόδου μέχρι την 17η Ιανουαρίου του 2022.
Αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής:
Παράταση ισχύος της προθεσμίας κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων και των
Κτηματολογικών Γραφείων
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018 (Α” 5) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την, σύμφωνα με την παράγραφο 5, κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων και των θέσεων, εκδίδονται σταδιακά εντός σαράντα οκτώ (48) μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από τις 17.1.2018, αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ του Φορέα, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή».
Στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 η φράση «Εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος» αντικαθίσταται από τη φράση «Εντός σαράντα οκτώ (48) μηνών από τις 17.1.2018».
Στις παρ. 3 και 6 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 η φράση «με την πάροδο είκοσι τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου» αντικαθίσταται από τη φράση «με την πάροδο σαράντα οκτώ μηνών από τις 17.1.2018». Άρθρο τέταρτο Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2019»
Θυμίζουμε ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου», με τον οποίο καταργείται, μεταξύ άλλων και το Κτηματολόγιο Ρόδου, γράφηκε στο «πόδι» αφού παρά τις καθησυχαστικές ανακοινώσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, περί αποφυγής του ενδεχομένου κτηματογράφησης διαπιστώνεται ότι για την εφαρμογή του απαιτούνται νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την θεραπεία αστοχιών που καθιστούν τον κτηματολογικό κανονισμό Δωδεκανήσου ανεφάρμοστο.
Οι εκπρόσωποι συγκεκριμένα της «Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ» διαβεβαίωσαν από την Ρόδο ότι σε ποσοστό 90% (περίπου 6 εκατ. πράξεις) έχει ψηφιοποιηθεί το αρχείο του Κτηματολογίου Ρόδου, Κω και Λέρου, χωρίς να αξιοποιείται αυτό το υλικό.
Πηγές του Κτηματολογίου Ρόδου δήλωσαν ωστόσο σε συντάκτη της «δημοκρατικής» ότι όχι μόνο δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο στο ποσοστό που ανακοινώθηκε αλλά πιθανολογούν σφόδρα ότι το υλικό που σαρώθηκε και βρίσκεται σε κεντρικό server δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα των κτηματολογικών βιβλίων!
Οι εκπρόσωποι της «Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ» δεσμεύθηκαν ότι θα υπάρξει μία ομαλή μετάβαση από το προηγούμενο στο νέο καθεστώς και οπωσδήποτε δεν θα αποτελέσει ένα νέο φορέα που θα λειτουργήσει από μηδενική βάση. Αντίθετα, αυτός ο νέος φορέας θα αποτελέσει την συνέχεια-εξέλιξη του Κτηματολογίου της Ρόδου που συστάθηκε και λειτουργεί από την εποχή της Ιταλοκρατίας.
Για να συμβεί όμως αυτό απαιτείται, να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες από την ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί προκειμένου να υπάρξει ένα νέο νομοθέτημα για να διορθώσει αστοχίες αυτού που ψηφίστηκε με διαδικασίες express χωρίς να ληφθούν υπόψιν σοβαρές επισημάνσεις του πρώην Κτηματολογικού Δικαστή κ. Αναστάσιου Κατσαφυλλούδη.
Πιο συγεκριμένα από τον συνδυασμό των διατάξεων των παρ. 2, 5, 7, 8 του άρθρου 1 και του άρθρου 41, ο Ν. 4512/2018 αγνοεί παντελώς και αδικαιολογήτως την ύπαρξη του ιδιαιτέρου και διακριτού νομοθετικού καθεστώτος δημοσιότητος των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, με ό,τι τούτο συνεπάγεται για την ασφάλεια των εμπραγμάτων συναλλαγών. Ειδικότερα, ενώ καταργούνται μαζί με τα Υποθηκοφυλακεία της Χώρας και τα (εντασσόμενα με τον τρόπο αυτό στο νέο ν.π.δ.δ.) Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου εντός είκοσι τεσσάρων μηνών από την δημοσίευση του οικείου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το υπό ίδρυση ν.π.δ.δ. του «Ελληνικού Κτηματολογίου» θα είναι αρμόδιος (μόνο, κατά την διατύπωση του Ν. 4512/2018) για την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος του κτηματολογίου, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του υπάρχοντος Εθνικού Κτηματολογίου, και για την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών σύμφωνα με το Κ.Δ. 19/1941 (όπως ισχύει) στις περιοχές που δεν έχει επεκταθεί η λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου και έως την ολοκλήρωση της κτηματογραφήσεως του συνόλου της Χώρας, όχι δε (ρητώς, τουλάχιστον) και για την τήρηση του προπαρατεθέντος συστήματος του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, καταλείποντας εν προκειμένω κενό δικαίου ως προς την εφαρμοστέα νομοθεσία και δημιουργώντας απροσδιόριστους κινδύνους στον μελλοντικό ερμηνευτή και εφαρμοστή του εμπραγμάτου δικαίου στις εν λόγω νήσους.
Ακόμη, ο Ν. 4512/2018, στο ίδιο πλαίσιο της αγνοήσεως του ιδιαιτέρου νομοθετικού καθεστώτος, δεν αναφέρεται στην διατήρηση ή μη της (αρχικής) θεμελιώδους και ακαταμάχητης καταγραφής (από την εποχή της Ιταλικής Διοικήσεως) των εμπραγμάτων δικαιωμάτων υπό το νέο θεσμικό πλαίσιο ή στο ενδεχόμενο νέας κτηματογραφήσεως με την αρχήθεν δήλωση αυτών και την οριστικοποίηση τους κατά την έννοια της νομοθεσίας περί Εθνικού Κτηματολογίου, εφόσον ήθελε υποτεθεί ότι αυτή είναι η πρόθεση του νομοθέτη κατ’ άρθρο 8 περ. β’ του Ν. 4512/2018 (αναλόγως, αλλά αμφιβόλως, νοούμενο (;) ως εφαρμοζόμενο).
Επίσης, δεν προβλέπεται η ενημέρωση και ο συσχετισμός του νέου συστήματος επί τη βάσει των ήδη γενομένων μεταγραφών στους Κτηματικούς Τόμους, παράλειψη η οποία επιτείνει το εν λόγω πρόβλημα για τα εμπράγματα δικαιώματα και την δημοσιότητά τους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.