Ακυρώθηκε στο σύνολό του ο διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση Led της Περιφέρειας

0
138

Mε την υπ’ αρίθμ. 127/2018 απόφαση του 4ου Κλιμακίου της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών, που εκδόθηκε προχθές, ακυρώθηκε στο σύνολό της η αριθμ. 10456/19.12.2017 Διακήρυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που εκδόθηκε στο πλαίσιο του δημόσιου, ανοικτού, ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο Οδικού Φωτισμού της Νήσου Ρόδου με την Προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED».
Η Αρχή εξέτασε συγκεκριμένα την από 15.01.2018 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε», κατά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την έκανε εν μέρει δεκτή.
Η προσφεύγουσα εταιρεία αιτήθηκε να ακυρωθούν όροι της αριθμ. 10456/19.12.2017 διακήρυξης και του συνόλου των συμβατικών τευχών της, εκδοθέντων στο πλαίσιο του δημόσιου, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το ως άνω έργο, προϋπολογισμού €3.657.773,00 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, διάρκειας 8 μηνών ή 240 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας με κοστολόγηση του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4412/2016, (Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 51075,1).
Η εταιρεία επικαλέστηκε την πρόθεση συνεργασίας της με τον οικονομικό φορέα του Ε.Ο.Χ με την επωνυμία 3«GENERAL ELECTRIC HUNGARY KFT» και τον διακριτικό τίτλο «GE LIGHTING», για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό και υποστήριξε ότι καθίσταται πρακτικά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής, η συμμετοχή της, λόγω των τιθέμενων – ειδικά για τις συμμετέχουσες ενώσεις οικονομικών φορέων και δη επί ποινή αποκλεισμού – μη αντικειμενικών, υπερβολικών και απόλυτα δεσμευτικών απαιτήσεων συμμετοχής της επίμαχης διακήρυξης και των παραρτημάτων της.
Στο διατακτικό της 59σέλιδης απόφασης της Αρχής επισημαίνονται τα εξής:
«Επειδή, η αρχή της αναλογικότητας αποτελεί βασική αρχή του ενωσιακού δικαίου, σύμφωνα με την οποία τα μέτρα που λαμβάνονται σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο προς την επίτευξη ενός σκοπού, δεν πρέπει να βαίνουν πέραν του αναγκαίου για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Κάθε επιλεγόμενο μέτρο πρέπει να είναι συγχρόνως αναγκαίο και πρόσφορο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Συνεπώς, στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να εφαρμόζουν κριτήρια επιλογής τα οποία είναι αναλογικά προς τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε διαδικασίας.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, το οποίο ενσωμάτωσε στην εθνική έννομη τάξη το άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, θα πρέπει τα κριτήρια επιλογής της διακήρυξης να εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και επιπλέον να μην θέτουν αδικαιολόγητα εμπόδια στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού, υπό την έννοια ότι οφείλουν να αποφεύγουν διατάξεις που οδηγούν σε τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού μέσω απαιτήσεων που ευνοούν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα.
Επειδή περαιτέρω, από το στοιχείο ή από τα στοιχεία που επιλέγει η αναθέτουσα αρχή, για να αποδειχθεί το ελάχιστο επίπεδο καταλληλότητας, πρέπει να μπορεί αντικειμενικά να προκύπτει η σχετική ικανότητα του οικονομικού φορέα και το κατώτατο όριο που θα καθοριστεί από αυτήν, θα πρέπει επίσης να είναι προσαρμοσμένο στη σημασία της οικείας σύμβασης, υπό την έννοια ότι θα αποτελεί αντικειμενική ένδειξη ως προς την ύπαρξη της ικανότητας και της αξιοπιστίας για την άρτια εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης, χωρίς ωστόσο να βαίνει πέραν αυτού που είναι αναγκαίο προς τον σκοπό αυτόν. Επιπροσθέτως, η θέσπιση δυσανάλογων απαιτήσεων τεχνικής ικανότητας εκ μέρους των αναθετουσών αρχών, που συνεπάγεται παρατεταμένη δέσμευση των οικονομικών φορέων απέναντι σε αυτές, περιορίζουν/παρεμποδίζουν την ελεύθερη συμμετοχή των Μ.Μ.Ε στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων.
Επειδή γενικά, η πρόβλεψη συμμετοχής ενώσεων εταιρειών στους διαγωνισμούς για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, αποσκοπεί στη δημιουργία συνεργιών προς όφελος της οικονομίας του έργου. Στην εξεταζόμενη διαγωνιστική διαδικασία, δια της οποίας αναζητείται ανάδοχος για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση του φωτιστικού εξοπλισμού, η περίπτωση αναδείξεως μιας ένωσης εταιριών ως αναδόχου της δημοπρατούμενης σύμβασης, θα επέφερε σημαντικά οφέλη στην οικονομία της πιλοτικής αυτής επένδυσης.
Επειδή, ο τομέας του οδοφωτισμού αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, καθόσον μεγάλο μέρος του δικτύου ηλεκτροφωτισμού περιλαμβάνει φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες παλιάς τεχνολογίας, με συνέπεια, η εξασφάλιση της αντικατάστασης του συνόλου των ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων, η κάλυψη των δαπανών συντήρησης του δικτύου και ο έλεγχος και η ομαλή λειτουργία του, να αποτελεί προτεραιότητα για τους ΟΤΑ («πιλοτικές επενδύσεις»). Επειδή, με βάση τα προεκτεθέντα, προφανείς λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν την παροχή των προκηρυχθέντων προμηθειών. Λόγοι, όμως, δημοσίου συμφέροντος επιτάσσουν εξίσου την τήρηση της νομιμότητας, κατά τη διαδικασία των διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ώστε να γίνεται η ανάθεση σε νομίμως επιλεγέντα ανάδοχο (ΣτΕ ΕΑ 840/2008). Συνεπώς, σταθμίζοντας το δημόσιο συμφέρον και υπό τις δύο εκτεθείσες πτυχές του, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή.
Επειδή τέλος, ενόψει των αρχών της ίσης μεταχείρισης των προμηθευτών και της διαφάνειας των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δημόσιας προμήθειας, σε περίπτωση ακύρωσης μίας ή περισσότερων διατάξεων της Διακήρυξης που ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις παραδεκτού των προσφορών ή τα κριτήρια υπολογισμού της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, όπως στην υπό κρίση Διακήρυξη, πρέπει να ακυρωθεί η Διακήρυξη στο σύνολό της (βλ. ΣτΕ 1135/2010· ΣτΕ ΕΑ 1089/2009- ΣτΕ 2951-52/2004· ΔΕΕ, Απόφαση της 4.12.2003, Υπόθεση C-448/2001, ENVAG Wienstrom GmbH κ.λ.π, σκέψεις 92-95). Συνεπώς, καθόσον είναι άκυροι οι όροι 2.2.1 παρ. 1 και 2., 2.2.4.1. σε συνδυασμό με 2.2,9.2. υπό στοιχείο Β.2. πρώτη παράγραφος, 2.2.4.2. σε συνδυασμό με 2.2.9.2. υπό στοιχείο Β.2. τελευταία παράγραφος, 2.2.6. στοιχεία α) και β) (και αντίστοιχα άρθρο 5 υπό στοιχείο Β.4. α) και β) του Παραρτήματος Ε’), σε συνδυασμό με 2.2.9.2. υπό στοιχείο Β.4. α) και β), 2.2.7. σε συνδυασμό με το άρθρο 2.2.9.2. υπό στοιχείο Β.5. καθ’ ό μέρος αφορά σε όλα τα μέλη των ενώσεων οικονομικών φορέων, 2.2.9.2. υπό στοιχείο Β.7 της επίμαχης Διακήρυξης που ρυθμίζουν τα κριτήρια και τα μέσα απόδειξης της άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας, της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η προσβαλλόμενη Διακήρυξη του ανωτέρω Διαγωνισμού πρέπει να ακυρωθεί στο σύνολό της.
Επειδή, κατ’ ακολουθίαν η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή».

 Πηγή: dimokratiki.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.