ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ Εορτή Αγίου Σπυρίδωνα με κ. Ναθαναήλ στο Ζηπάρι | Παραβολή μεγάλου δείπνου

4
2489

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ & BINTEO

Χαρίκλεια Χριστοφή

Τη μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος του Επισκόπου Τριμυθούντος Κύπρου του Θαυματουργού, τιμά σήμερα, 12 Δεκεμβρίου, Κυριακή των Αγίων Προπατόρων (παραβολή μεγάλου δείπνου) η Εκκλησία μας και ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στο Όρθρο και προεξήρχε της Θείας λειτουργίας στον εορτάζοντα ΙΝ του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ζηπάρι, με συλλειτουργούς τον π. Ιωάννη Κουτάντο και τον Διάκονο π. Περικλή Πουλέντση.

Έψαλλε χορός ιεροψαλτών υπό τον πρωτοψάλτη κ. Τρύφωνα Καβαθά: κ. Εμμανουήλ Πόγιας, κ. Γιάννης Κουζούκας και κ. Γιάννης Χατζαντώνης.

Ο Άγιος Σπυρίδων γεννήθηκε το 270 μ.Χ.

στο τώρα κατεχόμενο χωριό Άσσια (Άσκια) της Κύπρου (και όχι στην Τριμυθούντα – σημερινή Τρεμετουσιά – όπως γράφουν πολλοί) από οικογένεια βοσκών, που ήταν κάπως εύπορη. Αν και μορφώθηκε αρκετά δεν άλλαξε επάγγελμα.

Συνέχισε και αυτός να είναι βοσκός.

Σαν χαρακτήρας, ο Άγιος, ήταν απλός, αγαθός, γεμάτος αγάπη για τον πλησίον του.
Τις Κυριακές και τις γιορτές, συχνά έπαιρνε τους βοσκούς και τους οδηγούσε στους ιερούς ναούς, και κατόπιν τους εξηγούσε την ευαγγελική ή την αποστολική περικοπή. Ο Θεός τον ευλόγησε να γίνεται συχνά προστάτης χήρων και ορφανών.

Νυμφεύθηκε ευσεβή σύζυγο και απέκτησε μια κόρη, την Ειρήνη. Γρήγορα, όμως, η σύζυγός του πέθανε. Για να επουλώσει το τραύμα του ο Σπυρίδων αφοσιώθηκε ακόμα περισσότερο στη διδαχή του θείου λόγου.

Μετά από πολλές πιέσεις, χειροτονήθηκε ιερέας. Και πράγματι, υπήρξε αληθινός ιερέας του Ευαγγελίου, έτσι όπως τον θέλει ο θείος Παύλος: «Ανεπίληπτον, νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν, τέκνα έχοντα εν υποταγή μετά πάσης σεμνότητας» (Α’ προς Τιμόθεον γ’ 2-7). Δηλαδή ακατηγόρητο, προσεκτικό, εγκρατή, σεμνό, φιλόξενο, διδακτικό, και να έχει παιδιά που να υποτάσσονται με κάθε σεμνότητα. Έτσι και ο Σπυρίδων, τόσο σωστός υπήρξε σαν ιερέας, ώστε όταν χήρεψε η επισκοπή Τριμυθούντος στην Κύπρο, δια βοής λαός και κλήρος τον εξέλεξαν επίσκοπο.

Από τη θέση αυτή ο Σπυρίδων προχώρησε τόσο πού στην αρετή, ώστε τον αξίωσε ο Θεός να κάνει πολλά θαύματα.

Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Άγιος Σπυρίδων με το κύρος της αγίας και ηθικής ζωής του στην Α’ Οικουμενική σύνοδο, που έγινε στη Νίκαια της Βιθυνίας (Μικρά Ασία) και στην οποία συμμετείχε, κατατρόπωσε τους Αρειανούς και αναδείχτηκε από τους λαμπρούς υπερασπιστές της Ορθόδοξης πίστης. Μάλιστα, όπως αναφέρει η παράδοση, αφού μίλησε για λίγο, κατόπιν έκανε το σημείο του Σταυρού και με το αριστερό χέρι, που κρατούσε ένα κεραμίδι, εις τύπον της Αγίας Τριάδος είπε: «Εις τό όνομα τού Πατρός» και έκανε να φανεί προς τα επάνω απ’ το κεραμίδι φωτιά, δια της οποίας είχε ψηθεί αυτό. Όταν δε είπε: «Καί τού Υιού», έρρευσε κάτω νερό, δια του οποίου ζυμώθηκε το χώμα του κεραμιδιού. Και όταν πρόσθεσε: «Καί τού Αγίου Πνεύματος» έδειξε μέσα στη χούφτα του μόνο το χώμα που απέμεινε.

Ο Άγιος Σπυρίδων κοιμήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 350 μ.Χ.

Ευαγγέλιο: Παραβολή του μεγάλου δείπνου

Ο δέ Ιησούς διά νά διδάξη, ποίας αρετάς πρέπει νά έχη κανείς διά νά συμμετάσχη εις τήν αιωνίαν ευφροσύνην τής βασιλείας τού Θεού, είπε πρός αυτόν Κάποιος άνθρωπος έκαμε βραδυνόν συμπόσιον μεγάλο καί εκάλεσε πολλούς. Η χαρά καί απόλαυσις δηλαδή τής αιωνίου βασιλείας παραβάλεται πρός δείπνον μεγαλοπρεπές, πού ετοίμασεν ο Θεός καί εις τό οποίον εκάλεσε εις τάς αρχάς όχι όλους, αλλά πολλούς, τουτέστι τούς Ιουδαίους.

17 Καί κατά τήν ώραν τού δείπνου έστειλε τόν δούλον του, δηλαδή τούς εις εκάστην εποχήν απεσταλμένους τού Θεού, τότε δέ, ότε ελέγετο η παραβολή, έστειλε τόν Βαπτιστή πρώτον καί τόν Υιόν του έπειτα, ο οποίος έλαβε διά τής ενανθρωπήσεως μορφήν δούλου. Τόν έστειλε δέ διά νά είπη εις τούς προσκαλεσμένους Ελάτε, καί μή αναβάλλετε, διότι είναι πλέον όλα έτοιμα. 18 Καί ήρχισαν οι προσκαλεσμένοι από μιάς γνώμης, σάν νά ήσαν προσυνεννοημένοι, νά δικαιολογούν τήν απουσίαν των από τό δείπνον. Ο πρώτος είπεν Ηγόρασα κάποιο χωράφι καί έχω ανάγκην νά βγώ έξω καί νά τό ίδω σέ παρακαλώ θεώρησέ με δικαιολογημένον καί απηλλαγμένον τής υποχρεώσεως νά έλθω.

19 Καί άλλός είπεν Ηγόρασα πέντε ζευγάρια βώδια καί πηγαίνω νά τά δοκιμάσω. Σέ παρακαλώ συγχώρησε τήν δικιολογημένην απουσίαν μου. 20 Καί άλλος είπεν Επήρα εις γάμον γυναίκα καί δ΄ αυτό δεν ημπορώ νά έλθω. Δηλαδή οι προσκεκλημένοι όλοι απερροφήθησαν από τάς βιοτικάς καί σαρκικάς μερίμνας καί ηδιαφόρησαν εις τήν πρόσκλησιν τού Θεού, ο οποίος τούς εκάλει νά γίνουν συμμέτοχοι καί κληρονόμοι τής βασιλείας του. 21 Καί αφού ήλθεν ο δούλος εκείνος, διηγήθη εις τόν κύριόν του τά όσα είπον εις αυτόν οι προσκαλεσμένοι. Τότε ο οικοκύρης εθύμωσε καί είπεν εις τόν δούλον του Έβγα γρήγορα εις τάς πλατείας καί τά στενά τής πόλεως καί φέρε εδώ μέσα τούς πτωχούς, τούς σακάτηδες καί χωλούς καί τυφλούς, πού θά εύρης εκεί. Κάλεσε δηλαδή τούς περιφρονημένους μεταξύ τών Ισραηλιτών, αφού οι επίσημοι άρχοντες τού Ισραήλ αρνούνται νά δεχθούν τήν σωτηρίαν, πού τούς προσφέρει ο Μεσσίας.

22 Καί ύστερα από ολίγον είπεν ο δούλος Κύριε, έγινεν όπως διέταξες καί υπάρχει ακόμη τόπος αδειανός εις τό σπίτι διά νά προσκληθούν καί άλλοι. 23 Καί είπεν ο Κύριος πρός τόν δούλον Έβγα έξω από τήν πόλιν εις τούς δρόμους καί εις τούς φράκτας τών κτημάτων, όπου συνήθως μαζεύονται οι περιπλανώμενοι, οι οποίοι δέν έχουν σπίτι καί μόνιμον κατοικίαν, καί επειδή αυτοί θά διστάζουν εκ συστολής νά λάβουν μέρος εις τό δείπνον μου, παρακίνησε τούς επιμόνως νά έμβουν εδώ, διά νά γεμίση τό σπίτι μου. Προσκάλεσε δηλαδή καί τούς εθνικούς νά λάβουν μέρος εις τά αγαθά τής βασιλείας τού Μεσσίου. 24 Διότι σάς βεβαιώ, ότι κανένας από τούς ανθρώπους εκείνους τούς προσκαλεσμένους, όχι μόνον δέν θά παρακαθήση αλλά ουδέ κάν θά γευθή τό δείπνον μου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΒ/ 14 – 14

14 Διότι πολλοί είναι οι καλεσμένοι εις τήν βασιλείαν τού Θεού, ολίγοι όμως είναι εκλεκτοί, πού έχουν τάς αρετάς, καί θά κληρονομήσουν τήν βασιλείαν αυτήν.

4 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, Παπαγιάννη υγεία να σε χαιρόμαστε , όπως λέει ένας κοινός μας φίλος ο καλύτερος παπάς είναι στο Ζηπάρι

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.