Δημήτρης Βαγγέλης: Ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ (Οι βασικές αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος στην τοπική αυτοδιοίκηση)

5
473

Ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ*

Οι βασικές αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Έχοντας μπει στην τελική ευθεία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, είναι απαραίτητο να τονισθούν οι μεταβολές που αναδιατάσσουν το έως σήμερα ,γνωστό, <<καλλικρατικό >> τοπίο με τα ακραία Δημαρχοκεντρικά και συνεπώς προσωποκεντρικά χαρακτηριστικά.

Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να διαμορφώσουν μια ,,νέα τάξη πραγμάτων,, όχι μόνο σε επίπεδο οργανωτικής ,διοικητικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ,αλλά και σε επίπεδο πολιτικής στρατηγικής και συμπεριφοράς από πλευράς των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ και των πολιτών,τόσο πριν όσο και μετά τις εκλογές.

Στο πλαίσιο αυτό ,επιχειρείται στην παρακάτω ανάλυση, να δοθεί η δυνατότητα στα αιρετά στελέχη και κυρίως στους πολίτες ,να αποκτήσουν μια όσο το δυνατόν πιο πλήρη άποψη για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων που θα καθορίσουν το αυτοδιοικητικό γίγνεσθαι το επόμενο διάστημα.

-Εκλογικό σύστημα απλής αναλογικής.

Απλό παράδειγμα ,ας υποθέσουμε ότι τα έγκυρα ψηφοδέλτια στο Δήμο είναι 18000 διαιρούμε με το 33 (αριθμός δημοτικών συμβούλων) και προκύπτει το μέτρο ,545 .

Ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων κάθε παράταξης προκύπτει ο αριθμός των συμβούλων

Κάθε παράταξης .Η κατανομή όλων γίνεται από τον πρώτο γύρο των εκλογών ,σε πιθανό δευτερο γύρο εκλέγεται μόνο ο Δήμαρχος από τις δύο πρώτες παρατάξεις, τυχόν αδιάθετες έδρες κατανέμονται με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα.

-Ορισμός αντιδημάρχων από όλες τις δημοτικές παρατάξεις με έγκριση του ορισμού από την πλειοψηφία των συμβούλων της παράταξης στην οποία ανήκει ο οριζόμενος αντιδήμαρχος.

-Ενταξη δημοτικών συμβούλων σ,άλλη παράταξη απ, αυτήν που εκλέχτηκαν .

Δημοτικός σύμβουλος που ανεξαρτητοποιείται ή διαγράφεται από την παράταξη που εκλέχτηκε μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη με απλή διαδικασία και με προυπόθεση να εγκρίνουν τα 2/3 τουλάχιστον των συμβούλων της παράταξης στην οποία προσχωρεί (Παράταξη με 3 μέλη και άνω) και από όλα τα μέλη με λιγότερα από 3 μέλη.ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΆΡΧΟΥΣΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΝΑ ΣΥΝΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ.

-Επιχειρείται η ενίσχυση των (Φ.Ο.Δ.Σ.Α) φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων με τη θέσπιση νέων κανόνων λειτουργίας σε πλήρη εναρμόνιση με το κοινοτικό και συνταγματικό περιβαλλοντικό κεκτημένο .

Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται αναλυτικά μέχρι τεταρτοψήφιου κωδικού αριθμού εσόδων και δαπανών και αναπτύξεων αυτού, επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί εναλλακτικών προτάσεων. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται . Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας.

Άρθρο 183

Συμμετοχή Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού σε νομικά πρόσωπα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή την αξιοποίηση δημόσιων αγαθών.

-Άρθρο 91

Συγκρότηση διοικήσεων νομικών προσώπων των δήμων

το σύνολο των μελών ορίζεται, με ψηφοφορία, από το δημοτικό συμβούλιο

Η ΔΕΥΑΚ

διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο ως Πρόεδρο, έναν (1) ακόμη αιρετό εκπρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του δημάρχου και πέντε (5) έως εννέα(9) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του δήμου, που ορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Πλέον των αιρετών εκπροσώπων του δήμου, ένα (1) μέλος ως εκπρόσω-

πος των εργαζομένων στην επιχείρηση, και ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής.

Κοινότητες.

-Διαχωρισμός κατάρτισης συνδυασμών για εκλογή Δημάρχου-Δ.Σ και προέδρων-συμβουλίων κοινότητας .Δηλαδή ενώ με τον <<ΚΑΛΛΙΚΡΆΤΗ >> κάθε συνδυασμός έπρεπε να περιλαμβάνει στη δήλωση κατάρτισής του τον υποψήφιο Δήμαρχο το ΔΣ και τα όργανα των κοινοτήτων με τον <<ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ>> η δήλωση κατάρτισης του δημοτικού συνδυασμού δεν περιλαμβάνει τους προέδρους και συμβούλους των κοινοτήτων. Ξεχωριστά ψηφοδέλτια ξεχωριστές καλπες.

Ο Πρόεδρος Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη κοινότητα

Εκτός αυτού, επιχειρείται μια σημαντική παρέμβαση τόνωσης της λειτουργίας των κοινοτήτων, με την μεταφορά αρμοδιοτήτων σε συνδυασμό με τον επιμερισμό ποσοστού από τους αναπτυξιακούς ΚΑΠ, για την εκτέλεση μικρών εργασιών που μπορεί να απαιτηθούν σε μια κοινότητα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΚΙΣΗ.

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει πλαφόν εισόδου στο Δημοτικό Συμβούλιο μπορούν 34 πολίτες(πάντα 40% γυναίκες) να κάνουν ψηφοδέλτιο για το Δήμο και να εκπροσωπηθούν στο Δ.Σ με περίπου 550-600 έγκυρα ψηφοδέλτια. Για δε τις κοινότητες με 7 (πλήν Καρδάμαινας 5) και στην πόλη 11. Με βάση τις δυνατότητες που περιγράφηκαν παραπάνω, καθώς και πολλές άλλες , για τις κοινότητες ,πολίτες μπορούν να πάρουν μικρές έστω αρμοδιότητες στα χέρια τους για το χωριό τους και να έχουν λόγο και ψήφο στο Δ.Σ . Τα κοινοτικά συμβούλια μπορούν να έχουν αυτονομία και να πάψουν να αποτελούν το μακρύ χέρι και ψηφοθηρικούς μηχανισμούς του εκάστοτε Δημάρχου.

Η σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων ,ο τρόπος στελέχωσής τους ,η ψήφιση των προϋπολογισμών και του ΠΕΕ ,παίρνουν πιο συλλογική μορφή.

Το Δημαρχοκεντρικό σύστημα παραμένει ισχυρό σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες.

Ο νέος Νόμος προβλέπει ουσιαστικά τη μεγαλύτερη πρόσδεση της αυτοδιοίκησης με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, τη συμβολή τους στην διαμόρφωση «φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος», μέσα από παραχωρήσεις δημοτικής περιουσίας και γης, στους επιχειρηματικούς ομίλους. Ενισχύει την ανταποδοτικότητα υπηρεσιών , προβλέπει την επιχειρηματικότητα των ίδιων των Ο.Τ.Α., με την συμμετοχή τους σε σχήματα όπως η Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Η Μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς την τοπική αυτοδιοίκηση στη διάρκεια των μνημονίων  μεταφράζεται σε μεγαλύτερη οικονομική συμμετοχή των δημοτών και εμπορευματοποίηση των λαϊκών αναγκών για τις παροχές των δήμων.

Η αυτοδιοίκηση ελέγχεται ακόμα πιο στενά και μέσω της νομοθέτησης σειράς οργάνων ελέγχου, όπως ο «επόπτης ΟΤΑ», η «αυτοτελής υπηρεσία εποπτείας ΟΤΑ», το «συμβούλιο εποπτών», η «επιτροπή συντονισμού και ελέγχου εποπτείας ΟΤΑ»

Με βάση όλα τα παραπάνω τα πολιτικά χαρακτηριστικά και τα προγράμματα των παρατάξεων , καθώς και η σύνθεση του νέου Δ.Σ και των τοπικών συμβουλίων θα αμβλύνουν ή θα επιτείνουν τις κατ, ουσίαν συνεχιζόμενες ισχυρές μνημονιακές πιέσεις.

 

 

 

*είναι ιδρυτικό μέλος και εκλεγμένο μέλος του πρώτου Δ.Σ του Ελληνικού Δικτύου φίλοι της φύσης.Ενεργό μέλος του Δ.Σ του αγροτικού συλλόγου ΚωΠρώην Δ. Σύμβουλος με τη Σ.Ελπίδας.

 

5 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Καλό λοιπόν θα είναι οι μελλοντικοί σύμβουλοι να ξεκαθαρίσουν από τώρα τις θέσεις τους γιατί από τα λεγόμενα τους είναι σαν να περιμένουν αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή ενώ στην πραγματικότητα δύο ή και τρεις παρατάξεις θα πρέπει να συνεργαστούν.

  2. Απλά τα έχετε διαλύσει όλα εσείς οι κομπλεξικοι αριστεροί.Αντε να κρύφτηκε να ξαναφτιάξουμε τη χώρα μας

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.