Δεκτές οι αιτήσεις για μετατροπή των αδειών των οχημάτων δημοσίας χρήσης

0
197

Δεκτές οι αιτήσεις για μετατροπή των αδειών των οχημάτων δημοσίας χρήσης

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καλεί τους κατόχους οχημάτων δημοσίας χρήσης που επιθυμούν να μετατρέψουν τις άδειες τους να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 στα γραφεία της.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεύθυνση Μεταφορών και υπογράφει ο αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Θεμέλαρος αναφέρει τα εξής:

«Καλείται ο κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου με έδρα στην Π.Ε. Δωδεκανήσου, σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ή το αντίστροφο να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την Τετάρτη 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021. 1

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να μετατρέψουν υφιστάμενη σε άλλου τύπου πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

Α. Φυσικά πρόσωπα ( άρθρο 107 του ν.4070/12 ). 

 1. Να έχουν την υπηκοότητα κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100,  περίπτωση α του ν.4070/12.
 2. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 3. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.

Β. Νομικά πρόσωπα ( άρθρο 108 του ν.4070/12 ). 

 1. Να έχουν έδρα εντός κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α του ν.4070/12. Ως τέτοια νοούνται για την ΑΕ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, οι ομόρρυθμοι εταίροι.
 3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
 4. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του  συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους   περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι για την μετατροπή υφιστάμενης σε άλλου τύπου πρέπει να καταθέσουν στην υπηρεσία μας – Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Δωδεκανήσου – αίτηση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την πρώτη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ήτοι μετά την 16-03- 2021). 

(Έντυπο αίτησης χορηγείται από τις υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου και βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  www.pnai.gov.gr όπως και η παρούσα πρόσκληση).

Α. Φυσικά πρόσωπα  

 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.
 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100  περίπτωση α του ν.4070/12.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

 1. Φορολογική ενημερότητα.
 2. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης.»

 

 

Το Γραφείο Τύπου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ