ΤΕΛΩΝΕΙΟ Κω: Δημοπρασία για τα παρακάτω οχήματα (ΠΙΝΑΚΑΣ-τιμές)

2
4003

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Στις 25-07-2018 ημέρα Tετάρτη και ώρα 11:00 πμ θα γίνει στο τελωνειακό κατάστημα Κω προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για να πουληθούν τα πιο κάτω οχήματα για κυκλοφορία ή διάλυση, που βρίσκονται στην αποθήκη του Τελωνείου με τιμή εκκίνησης αυτήν που αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη.

Η επίσκεψη των αυτοκινήτων επιτρέπεται για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη δημοπρασία ,δηλαδή από 19-02-2018 έως 24-07-2018 και  ώρες από 11:30πμ-13:30 μμ.

Η συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στη διαδικασία της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωσή του επί των όρων πώλησης που ισχύουν. Δήλωση αγνοίας αυτών δεν αποτελεί άλλοθι και δεν γίνεται δεκτή.

Ανακοίνωση στους ενδιαφερομένους, στο εξής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις Παρατάσεων διακανονισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους νέους όρους πώλησης τροχοφόρων οχημάτων (Φ.Ε.Κ. 3420Β/25-10-2016)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1: Στις τιμές εκποίησης των αυτοκινήτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούν ΦΠΑ 24%.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2: Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες αυτοκινήτων για κυκλοφορία είναι 300 ευρώ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3: Τα πιο κάτω αυτοκίνητα είναι μεταχειρισμένα, με ζημίες, φθορές και ελλείψεις και χρειάζονται επισκευές πριν κυκλοφορήσουν. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα εξετάσουν, μαζί με τους τεχνικούς της επιλογής τους, πριν λάβουν μέρος στη δημοπρασία, προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών ώστε να διαμορφώνουν ανάλογα και τις προσφορές τους. Βάσει των όρων πώλησης , ακυρώσεις αγοραπωλησιών δεν γίνονται δεκτές. Επίσης οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γνώση και των όρων πώλησης πριν λάβουν μέρος στη δημοπρασία για να αποφεύγονται οι όποιες εκ των υστέρων υπαναχωρήσεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4: Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και να δηλώνουν στην επιτροπή τον ΑΦΜ, την αρμόδια ΔΟΥ και την ιδιότητά τους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5:Από 11-10-2013 ,καταργείται η υποχρέωση τήρησής του, κατά τα προβλεπόμενα στο ν.δ.1146/1972 (ΦΕΚ 64/Α΄) , βιβλιαρίου μεταβολών και κυριότητας για τα φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλιόγραμμων.

Σε ότι αφορά τη μεταβίβαση, αυτή θα διενεργείται με σχετική πράξη επί του τίτλου κυριότητας , που σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, θεωρείται , για τα άνευ αριθμού κυκλοφορίας οχήματα , κατά περίπτωση , το πιστοποιητικό ταξινόμησης οχημάτων ή το πιστοποιητικό μεταβιβαστικό κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος που εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, ενώ για τα έχοντα αριθμό κυκλοφορίας , η άδεια κυκλοφορίας αυτών.

Προκειμένου για φορτηγά αυτοκίνητα άνω των 4 τόνων και για τα λεωφορεία δεν εκδίδεται πιστοποιητικό κυριότητας αλλά απαιτείται η σύνταξη συμβολαίου από συμβολαιογράφο, υποδεικνυόμενο από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο και η έκδοση του σχετικού βιβλιαρίου μεταβολών κατοχής και κυριότητας σύμφωνα με το αρθρο 18 των ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ (ΦΕΚ 3420 Β΄/25-10-2016) και τα έξοδα βαρύνουν τον αγοραστή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 6: Ειδικά για τα λεωφορεία προς κυκλοφορία για οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης ή μετασκευή του οχήματος , οι κάτοχοι υποχρεούνται να έλθουν πρώτα σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Συγκοινωνιών και να  εξασφαλίσουν την έγκριση της μετατροπής. Η Δ.Δ.Δ.Υ. ουδεμία ευθύνη φέρει αν γίνει μετατροπή χωρίς να ζητηθεί η έγκριση εκ των προτέρων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 7 : Ο εμπορικός τύπος του αυτοκινήτου καθώς και το έτος κατασκευής προσδιορίζονται από τις εξωτερικές ενδείξεις αυτού .Έτσι τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένδειξη η οποία ενδέχεται να  απέχει πραγματικότητας.

Η Διεύθυνση μας για τα στοιχεία αυτά όπως και τα κρυμμένα ελαττώματα ουδεμία ευθύνη φέρει.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 8 :Μετά το πέρας της πλειοδοσίας κάθε οχήματος , καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει προκαταβολή υπολογιζόμενη σε ποσοστό 20% της τιμής πλειοδοσίας σύμφωνα με το αρθρο 8 των ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ(ΦΕΚ 3420 Β΄/25-10-2016).

ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ Σ’ΑΥΤΗΝ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ)

Σύμφωνα με την αριθμ. 17793/1326/31-5-96 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών  (ΦΕΚ Β 442/96) ορίζονται τα παρακάτω για την ταξινόμηση των οχημάτων προς κυκλοφορία:

Βενζινοκίνητα οχήματα , ανεξάρτητα από το μικτό βάρος και πετρελαιοκίνητα οχήματα μικτού βάρους μέχρι και 4000 κιλά που εκποιούνται από την ΔΔΔΥ μετά την 5-3-1993 και εφόσον η προηγούμενη χώρα κυκλοφορίας των ήταν χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(ΕΟΧ) μπορούν να ταξινομηθούν με την προϋπόθεση ότι κατά τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο   από το αρμόδιο περιφερειακό ΚΤΕΟ του ΥΠ. Μ.Ε. θα διαπιστωθεί ότι οι εκπομπές καυσαερίων είναι μέσα στα αποδεκτά πλαίσια που τίθενται κάθε φορά με σχετικές προς τούτο αποφάσεις. Για όλα τα παρακάτω οχήματα  η προηγούμενη χώρα κυκλοφορίας τους ήταν χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

-Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) με το προεδρικό διάταγμα υπ’αριθμ. 116/5-3-2004 (ΦΕΚ 81Α/2004) καθορίζονται οι διαδικασίες για την ανακύκλωση και ανάκτηση των οχημάτων τέλους κύκλου  ζωής(ΟΤΚΖ). Θεσπίζεται η υποχρέωση δημιουργίας ατομικών ή συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ από τους οικονομικούς παράγοντες και τίθεται ο στόχος της επαναχρησιμοποίησης  και αξιοποίησης  του Ο.Τ.Κ.Ζ.

-Με βάση τα ανωτέρω, επιτρέπεται η συμμετοχή στη δημοπρασία ΜΟΝΟΝ για όσους έχουν υπογράψει σύμβαση με την ΕΔΟΕ και κατά συνέπεια είναι αδειοδοτημένοι από το σύστημα για την διαχείριση των Ο.Τ.Κ.Ζ.

-Οποιαδήποτε άλλη προσφορά αντίθετη με τα παραπάνω δεν θα γίνεται δεκτή.

-Επίσης οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την αποκομιδή των υλικών θα λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή τυχόν επικίνδυνων αερίων.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:

Τα δημοπρατούμενα οχήματα είναι στο σύνολό τους : Δεκαέξι (16)

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΩ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΖΗΤΗΤΩΝ

1. ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

 

A/A

Π.Α.,Π.Ε.,

Αιτ. Δηλ.

Είδος

Προέλευση

Μάρκα

Αριθμ. Πλαισίου

Έτος 1ης κυκλ/ρίας

Κυβ.

Α΄ τιμή

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

1.

Πρωτ. Εγκατ.

3/2018

Ι.Χ.Ε.

ΒΕΛΓΙΟ

CITROEN C3

VF7FCBHZB27243461

2005

1.398

2.000,00

2.

Πρωτ. Αζητ.

36/18

Ι.Χ.Ε.

ΓΑΛΛΙΑ

CITROEN ZALH

VF7ZALH0006LH4400

1993

998

300,00

3.

Πρωτ. Aζητ.

37/2018

Ι.Χ.Ε.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

VOLKSWAGEN

GOLF

WVWZZZ1EZSK009758

1994

1.595

1.500,00

4.

Πρωτ. Εγκατ.

2/2018

I.X.E.

ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

RENAULT MEGANE SCENIC

VF1JA0FL520395306

1999

1.598

700,00

5.

Αίτηση Δηλωτ.

11/2018

Ι.Χ.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

ΚIA MOTORS SPORTAGE

KNEJA563515096761

2002

1.998

2.500,00

6.

Αίτηση Δηλωτ.

35/2017

I.X.Φ.

ανοικτό

ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟΥΟΤΑ ΗΙLUX

JT131YN8509965924

1991

M.B.

2.395

400,00

7.

Πρωτ. Αζητ. 109/2017

Ι.Χ.Ε.

ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΝΙSSAN PATHFINDER

JN1TAZR50U0001830

1998

3.274

500,00

8.

Αίτηση Δηλωτ.

30/2017

Ι.Χ.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

MINI COOPER

WMWRE31060TD17661

2008

1.598

5.000,00

9.

Aίτηση. Δηλωτ. 1/2018

Ι.Χ.Φ. VAN

ΕΛΛΑΔΑ

VOLKSWAGEN

TRANSPORTER

WV2ZZZ70ZPH060563

2001

Μ.Β. 2.800

2.000,00

10.

Αίτηση Δηλωτ. 31/2017

Ι.Χ.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

RENAULT MEGANE SCENIC

VF1JA0D0526538177

2002

500,00

11.

Aίτηση Δηλωτ. 9/2018

Ι.Χ.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

OPEL ASTRA

W0L0TGF48W5257821

1998

1.400

1.500,00

12.

Αίτηση Δηλωτ. 29/2017

Ι.Χ.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

PEUGEOT 406

VF38BBFZE80584664

1998

1.580

700,00

13.

Πρωτ. Αζητητ. 33/2018

Ι.Χ.Ε.

ΑΓΓΛΙΑΣ

SKODA OCTAVIA

TMBDN41U722642220

2002

1.896

300,00

ΔΕΞΙ ΤΙΜΟΝΙ

14.

Αίτηση Δηλωτ. 10/2018

Ι.Χ.Φ. VAN

ΕΛΛΑΔΑ

VOLKSWAGEN

WV2ZZZ70ZTH012532

1996

300,00

15.

Πρωτ. Εγκατ. 1/2018

Ι.Χ.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

HONDA CRV

JHLRD1740WC245160

1999

1.973

800,00

16.

Πρωτ. Αζητ. 110/2017

ΜΟΤΟ

ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

BMW

0176590K100LM

980

250,00

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ

 

2 ΣΧΟΛΙΑ

    • Βρε βλακακο ξερεις τι αυτοκινητα αυτα;Απο ποιους ανθρωπους τα πηραν;Αντε για υπνο που κανεις και σχολια βλακα.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.