Ν. Μυλωνάς για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα το Προαναχωρησιακό: Ουσιαστικά ικανοποιήθηκε το αίτημα ειδικής συζήτησης και ίσως δεν θα έπρεπε να υπάρχει συνέχεια

21
2149

Σχετικά με το αίτημα σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου με αίτημα πολιτών.

Οι σημερινές νέες επιστολές για την σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω με θεμα συζήτησης την κατασκευή το προαναχωρησιακου κέντρου μεταναστών-προσφύγων Κω, έρχονται μετά την ειδική ενημερωτική σύσκεψη που έγινε με πρωτοβουλία του ίδιου του κ. Δημάρχου πριν 3 μέρες.

Ουσιαστικά κατά την γνώμη μας, ικανοποιήθηκε το αίτημα ειδικής συζήτησης του θέματος και ίσως δεν θα έπρεπε να υπαρχει συνέχεια. Μπροστά όμως στην επιμονή συνδημοτών μας κρίνουμε χρήσιμο να θυμηθούμε τι προβλέπει ο νομοθέτης και η πρακτική της πολιτικής μας ζωής.

 1. Η νομοθεσία δεν προβλέπει διαδικασία σύγκλησης δημοτικού συμβουλίου με αίτημα συλλόγων ή δημοτών.

 2. Προβλέπεται η συζήτηση θέματος προ ημερησίας διατάξεως στις μηνιαίες τακτικές συγκλίσεις του δημοτικού συμβουλίου με ενυπόγραφο αίτημα 20 δημοτών. Παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα των δημοτικών συμβούλων να θέτουν θεμα προς συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητείται εφ όσον με ψηφοφορία εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των συμβούλων. (άρθρο 67 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87).

 3. Η Τακτική σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου γίνεται μια φορά τον μήνα με πρόσκληση του προεδρείου του σώματος και όποτε το ζητήσουν ο Δήμαρχος, η οικονομική, η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας.

 4. Προβλέπεται επί πλέον διαδικασία έκτακτης σύγκλησης (Κατεπείγουσα συνεδρίαση (άρθρο 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010) για την οποία υπαρχει εξειδικευμένη υπουργική απόφαση που καθορίζει τις λεπτομέρειες. Στην απόφαση δεν αναφέρονται διαδικασίες αποδοχής αιτημάτων φορέων και πολιτών για κατεπείγουσα συνεδρίαση ενώ διατυπώνεται με σαφήνεια ότι χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί! Αρκεί η απλή απουσία του Δημάρχου για να καταστεί η κατεπείγουσα συνεδρίαση ΑΚΥΡΗ! Το δημοκρατικό δημοτικό μας σύστημα είναι δημαρχοκεντρικο και ο νόμος δεν επιτρέπει την διαρχία, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί για παράδειγμα με την ερήμων του Δημάρχου λειτουργία του Δημ. Συμβ ή με την άρνηση του προεδρείου να σεβαστεί τις προβλέψεις του νόμου!

 5. Είναι απαράγραπτο δημοκρατικό δικαίωμα των δημοτών να ζητάτε την σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου για την συζήτηση τοπικού ζητήματος. Πρέπει όμως να κινηθούμε θεσμικά! Ο τρόπος ικανοποίησης του αιτήματος είναι η δεύτερη τακτική σύγκληση του ΔΣ με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 που προαναφέραμε και προς τα εκεί πρέπει να κινηθούν οι αιτούντες.

Επισυνάπτουμε την σχετική νομοθεσία.

Ν. Μυλωνάς

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ

ΣΤΟ Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρο 67 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87) ρυθμίζεται η διαδικασία σύγκλησης του δημοτικού συμβουλίου προκειμένου αυτό να συνεδριάζει και να αποφασίζει για θέματα αρμοδιότητάς του. Επειδή, ωστόσο, συχνά ανακύπτουν διάφορα ερωτήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τη λήψη αποφάσεων για κατεπείγοντα θέματα, κρίνουμε σκόπιμο η έκδοση της εγκυκλίου απο το υπουργείο Εσωτερικών

 1. Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση

Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει κατά κανόνα ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του στην οποία αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση για συνεδρίαση δημοσιεύεται αυθημερόν στην ιστοσελίδα του δήμου και επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους δημοτικούς συμβούλους τρείς τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Οι ημέρες αυτές λογίζονται ως ημερολογιακές, χωρίς να συνυπολογίζεται η ημέρα της επίδοσης και η ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση μπορεί να είναι γραπτή, μπορεί όμως να γίνει και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο κατ’ επιλογή του δημοτικού συμβούλου (π.χ. τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας), εφόσον αυτό καταγράφεται σε ειδικό βιβλίο που φέρει τη χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση. Αν δεν ορίζεται πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση ή αντίκλητος (στην περίπτωση που δημοτικός σύμβουλος δεν κατοικεί στη διοικητική περιφέρεια του δήμου), αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήμου. Σε περίπτωση που πέρα των συνήθων ζητημάτων ανακύψουν κατεπείγοντα ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν από το δημοτικό συμβούλιο και να ληφθεί σχετική απόφαση, υπάρχει η δυνατότητα είτε συζήτησης τους εκτός ημερησίας διάταξης σε προγραμματισμένη συνεδρίαση είτε η διεξαγωγή κατεπείγουσας συνεδρίασης.

Συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης Στην περίπτωση που έχει ήδη προγραμματιστεί η επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και έχει επιδοθεί η πρόσκληση στους συμβούλους αλλά προκύψουν, κατά την αιτιολογημένη εκτίμηση, περιοριστικά, του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης κατεπείγοντα θέματα τα οποία πρέπει να τεθούν στο δημοτικό συμβούλιο, υπάρχει η δυνατότητα, μετά από πρότασή τους, αυτά να συζητηθούν εκτός ημερησίας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή το δημοτικό συμβούλιο είναι αυτό που θα αποφανθεί καταρχήν για το κατεπείγον ή όχι των θεμάτων, χωρίς συζήτηση, χωρίς δηλ. παράθεση αιτιολογίας, με απόφασή του η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Εάν κρίνει ότι τα θέματα είναι πράγματι κατεπείγοντα θα προχωρήσει στη συνέχεια στη συζήτηση τους πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη. Η σχετική απόφαση επί των εν λόγω θεμάτων λαμβάνεται και πάλι με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Το δημοτικό συμβούλιο καλείται επομένως στην περίπτωση αυτή να λάβει δύο (2) αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του: *αν ένα ή περισσότερα θέματα που εισάγονται ως κατεπείγοντα είναι πράγματι κατεπείγοντα, *εφόσον κρίνει ότι ένα θέμα είναι κατεπείγον, αποφασίζει επί του συγκεκριμένου θέματος ή θεμάτων. Εάν το δημοτικό συμβούλιο κρίνει ότι κάποιο θέμα δεν είναι κατεπείγον αναβάλλει τη συζήτησή του και δεν λαμβάνει απόφαση επ’ αυτού.

 1. Κατεπείγουσα συνεδρίαση (άρθρο 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010)

Όταν υπάρχουν κατεπείγουσες υποθέσεις που δικαιολογούν την άμεση σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ημερών που απαιτείται κατά κανόνα για την επίδοση της πρόσκλησης σε τακτική συνεδρίαση, η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί στους συμβούλους ακόμα και την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Ο χαρακτηρισμός και η αιτιολογία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως κατεπειγόντων επαφίεται καταρχήν στην κρίση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου ο οποίος και απευθύνει την πρόσκληση και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, όμως το δημοτικό συμβούλιο είναι και πάλι αυτό που θα αποφανθεί, κατόπιν σχετικής συζήτησης, για το κατεπείγον ή μη της πρόσκλησης στο σύνολό της. Αν το δημοτικό συμβούλιο κρίνει ότι τα θέματα που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση δεν πρέπει να συζητηθούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, η συζήτηση τους αναβάλλεται. Όπως και στην περίπτωση της συζήτησης κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης, το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει δύο αποφάσεις, με τη συνήθη, όμως, για τη λήψη αποφάσεων πλειοψηφία (απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων). *αν τα θέματα που εισάγονται για συζήτηση δικαιολογούν την κατεπείγουσα πρόσκληση – συνεδρίαση, *αν κρίνει ότι τα θέματα της πρόσκλησης είναι πράγματι κατεπείγοντα, λαμβάνει απόφαση επί των συγκεκριμένων θεμάτων. Επισήμανση ειδικότερων περιπτώσεων Όπως αναφέρθηκε ήδη, στην περίπτωση της κατεπείγουσας πρόσκλησης σε συνεδρίαση, δεν απαιτείται ειδική πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη απόφασης τόσο για το κατεπείγον ή μη της συνεδρίασης όσο και για την ουσία των εν λόγω θεμάτων. Εάν, όμως, ενώ έχει ήδη εκδοθεί κατεπείγουσα πρόσκληση, ανακύψουν έως την ώρα της συνεδρίασης και άλλα κατεπείγοντα θέματα που δεν περιλαμβάνονται σε αυτή, το συμβούλιο πρέπει να αποφανθεί για τη συζήτηση τους εκτός ημερησίας διάταξης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 7. του Ν. 3852/2010. Επίσης, αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του, όπως και στην περίπτωση της πρόσκλησης σε τακτική συνεδρίαση (άρθρο 96, παρ. 3 Ν.3463/2006). Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.

 1. Το πότε μπορούν να συγκαλούνται απο τους δήμους κατεπείγουσες συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων αλλά και πότε μπορούν να γίνεται λήψη απόφασης για κατεπείγοντα θέματα από το δημοτικό συμβούλιο ορίζει με εγκύκλιο του το Υπουργείο Εσωτερικών

Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου
1. Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

 • 2. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στις ίδιες περιπτώσεις δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων.

 • Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) στα 33μελή συμβούλια οι 11 προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5).
  Αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του.

3. Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα του προέδρου με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας, σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία του Άρθρου 234 του παρόντος.

4. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Δημοτικός σύμβουλος, που δεν κατοικεί στη διοικητική περιφέρεια του δήμου, οφείλει αμέσως μετά την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών να δηλώσει στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου τη διεύθυνση κατοικίας του και να ορίσει με την ίδια δήλωση αντίκλητο στην έδρα του δήμου, στον οποίο επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και να ορίσει με την ίδια δήλωση οποιοδήποτε, κατά την επιλογή του, πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση των ανωτέρω προσκλήσεων. Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήμου.

5. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

6. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου προσκαλείται ο δήμαρχος, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο δήμαρχος μετέχει στις συζητήσεις του συμβουλίου χωρίς ψήφο. Έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα. Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νομίμως. Στην περίπτωση όμως αυτή ο αναπληρωτής δεν στερείται του δικαιώματος της ψήφου κατά τη λήψη αποφάσεων από το συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το λόγο, εκτός του δημάρχου και του αρμόδιου αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να εγγραφούν ως ομιλητές και δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα. Με τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, επιβάλλονται πάντως αντίστοιχοι χρονικοί περιορισμοί για τις αγορεύσεις και τις συζητήσεις στο δημοτικό συμβούλιο, για τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, τους επικεφαλής των παρατάξεων, τους ειδικούς αγορητές και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.

8. Στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου προσκαλούνται οι πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ειδικά θέματα, που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες. Για τα θέματα αυτά, τα ανωτέρω πρόσωπα μετέχουν στη συζήτηση με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη πρόσκλησης, η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι άκυρη.

9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, μπορεί να εκδίδεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην παρ. 9 του άρθρου 67 η φράση: “Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης” αντικαθίσταται από τη φράση: “Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης“. (άρθρο 18 παράγραφος 10 νόμου 3870/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 138).

10. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει, εκτός της έδρας του, στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, ύστερα από απόφαση των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του.

(άρθρο 67 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)

21 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Τι την θέλεις τόση παπαρολογία πρόεδρε;;; Κάλεσε για να δούμε πόσοι που τα οικονομάνε από το προσφυγικό θα ξεβρακωθούν....

  Φτάνει να φανεί ποιοι είναι αυτοί που θέλουν και δεύτερο στρατόπεδο ΛΑΘΡΟ στην Κω μια και τα οικονομάνε χοντρά από το προσφυγικό, ξενοδόχες και συγγενικά τους πρόσωπα….

  • Είναι ξεκάθαρη η θέση της TZOBANA, θέλει και το ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ στο Αμανιού. Γέμισε ο κάμπος του Πυλιού με Πακιστανάκια των 10€.

   Φτηνά εργατικά χέρια στα χωράφια και 2.500 λαθρομετανάστες που όλο και κάποια ντομάτα και αγγουράκι θα τους ταΐζουν στα στρατόπεδα που ποτέ δεν είπε ότι δεν τα θέλει στο χωριό της. Πρώτα το οικονομικό συμφέρον, οι θέσεις της πάντα αντίθετες με την λογική και ποτέ δεν κάνει πρόταση.

   • Σας έχω χ@μένους όλους, εγώ μαθαίνω από τον Μαϊμουδιαρη όλα όσα οι δημοσιογράφοι της ΕΣΗΕΑ δεν τολμούν.

    Και εάν κατάλαβες ΒΛΑΚΑ δεν είναι τσιράκι του ΚΥΡΙΤΣΗ. Ξεβρακώνει τα κακώς κείμενα…

  • Με το λίγο μυαλό που έχω κατάλαβα ότι ΣΒΥΝΟΥ, ΡΟΥΦΑ,ΕΒΕΔ, ΣΕΠΕ θέλουν το στρατόπεδο φυλακή αλλά θα ξε πουλήσουν πάλι…

   21 Φεβ 2017 at 20:39:04 Και καλά καταλαβαίνω ότι κάποιους ξενοδόχους τους βολεύει το προσφυγικό, αλλά την ΡΟΥΦΑ; Λες να πιστεύει ότι θα πουλήσει αλόη στους ΛΑΘΡΟ ή είναι τα φτηνά μεροκάματα των Πακιστανών με 10 Ευρώ στα χωράφια και το αντιπολιτευτικό μένος που έχει φωλιάσει μέσα της για τον Κυρίτση;;;;

  • Π@π#ρα, χ@στηκα για τον Κυρίτση και τις παλαβές κυρίες... Εγώ ξέρω ότι όσα λέει ο Μαϊμουδιαρης είναι αλήθεια.

   Έχω εμπιστοσύνη στο ρεπορτάζ και δεν είναι όργανο του Κυρίτση. Βλέπω ότι ένας Μαϊμουδιάρης σας ξεβρακώνει και βγάζει στην φόρα όσα ξέρει όλη η κοινωνία. Άρα μην ελπίζετε, οι ποθαμένες δεν κλ@νουν, μόνο για παραδάκι και τηλεόραση ψοφάνε.. .

   • ΤΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΜΕΡΙΕΣ.Ο ΜΑΓΚΑΣ ΨΗΝΕΙ ΤΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΜΕΡΙΑ.ΕΝΩ ΟΙ ΚΟΛΟΤΟΥΜΠΕΣ ΤΟ ΨΗΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ.

   • Μoνο η ρουφα και ο ζερβος πουλανε.Αυτους τους μπουκτησαμε,τους βαρεθηκαμε,πως να το πω για να γινω κατανοητος.Οπου κυριτσικος === κοκινο πανι για τους κωους.

    • Μην είστε κακοί με τον Μυλωνά, ίσως είναι μια από τις τελευταίες εμφανίσεις του σαν πρόεδρος Δ. Σ.

     Μάλλον σας αρέσουν αριστεροί γιαλατζί τύπου ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ και #Γιαννάκη # που από τις αριστερές ΚΟΛΩΤΟΥΜΠΕΣ θα πιάσουν δουλειά σε τσίρκο.

  • Γιατί Κυρίτση δεν μας λες καθαρά σε ποιο ξενοδοχείο μένουν τα στελέχη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και των ΜΚΟ για να καταλάβουμε;;;

   Κάποιοι τα οικονομάνε από το προσφυγικό είπες ξεκάθαρα και φωτογράφισες αυτούς που το παίζουν καθυστέρηση στην λήψη δυναμικής απόφασης, φοβούνται μην χάσουν τους μόνιμους πελάτες στα ξενοδοχεία τους…

   • Ο Κυρίτσης το είπε ΞΕΚΑΘΑΡΑ… Κάποιοι δεν θέλουν απόφαση γιατί ΒΓΑΖΟΥΝ ΦΡΑΓΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ και «τσίμπησε η ΝΤΙΝΑ»…

    Ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτή κρυφό καμάρι… Πούλησε τον κλάδο της μόλις οικονομικά τα τσίμπησε… Τώρα όμως θα αναγκαστεί να συμφωνήσει με τους φορείς και δεν θα πουλήσει για παραδάκι την κοινή προσπάθεια όπως την πρώτη φορά…

   • Ξύπνησε η «ψηλή ξενοδόχα», τώρα λέει ότι την φτάνει ένα, δεν θέλει και φυλακή... . Σου λέει τα ίδια θα εισπράττω...

    Δεν τα κατάφερες βρε Ηλία να την ταΐσεις λίγο ακόμα κουτόχορτο για αναχώρηση των ΛΑΘΡΟ σε 72 ώρες; Οι άλλοι οι ξερόλες του ΕΒΕΔ, φανατικοί Νεοδημοκράτες και αυτοί, δεν θα στηρίξουν τους γιαλατζί αριστερούς της αλληλεγγύης μόνο και μόνο για να πάνε κόντρα στον ΚΥΡΙΤΣΗ;;; Και ο γραφικός Περιφερειάρχης, ο ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΡΑΣ με το όνομα θα στηρίζει πάντα τις αποφάσεις του ΣφΥΡΙΖΑ για να έχει ασυλία η ΡΟΔΟΣ στο προσφυγικό;;;;;;

  • ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΠΥ-ΠΑΣΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΛΑΚΗ

 2. Ο ΡΟΔΊΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ μας φόρτωσε και το δεύτερο ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ, τα ζώα του ΕΒΕΔ θα ξυπνήσουν τώρα που θα τους κουβαλάνε από την Ρόδο;;;

  Η Ρόδος έχει ασυλία, όποιος ΛΑΘΡΟ έρχεται από την Κάλυμνο μέχρι το Καστελόριζο θα καταλήγει στο στρατόπεδο του ΑΜΑΝΙΟΥ. Τι έχει να πει η πρόεδρος των ξενοδόχων υποψήφια του ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ και οι ΒΛΑΚΕΣ του ΕΒΕΔ;;;;;

 3. Ο "ΨΗΛΟΥΛΗΣ" ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΩ, ΚΑΤΑΦΕΡΕ να φτιάξει όχι ένα αλλά ΔΥΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΛΑΘΡΟ.

  Οι μιας χρήσης Βολευτής, ο ΨΕΥΤΗΣ ΛΑΪΚΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΦΥΡΙΖΑ στα τέσσερα ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΙ και τα ΝΕΑ ΚΑΖΙΚΙΑ της φασιστοαεριστεράς… Ο βολεμένος βουλευτής που απειλεί με παραίτηση κάθε τόσο και μετά ψηφίζει ναι σε όλα είναι ο κύριος υπεύθυνος για ότι έγινε και θα γίνει με τα στρατόπεδα που με δική του προτροπή δημιούργησε ο ΣφΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με το πρόβλημα, ετοιμάζεται να ψηφίσει ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕΙΝΑΣ ΣΤΑ ΤΈΣΣΕΡΑ…..

 4. ΉΘΕΛΕ ΤΟ ΗΟΤ ΣΠΟΤ η «ΠΡΟΕΔΡΟΣ » για ΤΟ ΠΑΡΑΔΑΚΙ της Ύπατης Αρμοστείας που τώρα όλοι κατάλαβαν...για ΕΝΟΙΚΙΑ και ΜΙΣΘΟΥΣ

  Έχει δώσει την σύμφωνη γνώμη της για το ΝΕΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΛΑΘΡΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚΑ εκτός από το υπάρχον των 72 ωρών και έχει καταντήσει η ΝεοΔημοκράτησα ΓΛΑΣΤΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣφΥΡΙΖΑ που οικονομικά την βόλεψαν…. Λέει ότι την ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΝ Κυβέρνηση και η Περιφέρεια, όμως δεν ξεχνάμε ότι παρά την εκφρασμένη θέληση της πλειοψηφίας των ξενοδόχων δούλευε παρασκηνιακά για ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ αλλά της φτάνει ένα και ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ… Η «ΠΡΟΕΔΡΟΣ » φυσικά βολεύτηκε ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΟΝΟ … Τώρα όμως που βλέπει ότι αυτά που θα χάσει από το προσφυγικό που υπέθαλψε ότι είναι πολύ περισσότερα από τα ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΥΣ που οικονομά, διαμαρτύρεται ότι ο Όφης την ΕΞΑΠΑΤΗΣΕ αλλά εξακολουθεί να συνεργάζεται η Νεοδημοκράτησα με τον ΚΑΜΑΤΕΡΟ και την φασιστοαριστερά ΣφΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ…. Καταλάβατε συνάδελφοι;

 5. Βλακώδης η πρόταση της προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων. Ζήτησε συζήτηση κεκλεισμένων των θυρών για να παζαρεύει παρασκηνιακά…

  Θέλει ερήμην των δημοτών να κάνει στα κρυφά να κάνει τα ίδια που έκανε στο πρώτο στρατόπεδο, ενάντια στις αποφάσεις των φορέων και της Ένωσης Ξενοδόχων… Μόλις έγλυψε το μέλι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και βολεύτηκε τα πούλησε όλα… Έσωσε την παρτίδα το 2016 λέγει η εξαπατηθήσα από τον ΚΑΜΑΤΕΡΟ και τους Υπουργούς του ΣφΥΡΙΖΑ «πρόεδρος» με πτώση – 11,5%…. Την εξαπάτησε λέει η κυβέρνηση, έκανε τις 72 ώρες διαμονής των λαθρομεταναστών σε ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΛΑΘΡΟ και η χαζούλα ζητά μυστικές συσκέψεις για να κάνει χωρίς την ενημέρωση των πολιτών τις ίδιες βλακείες που έκανε πάντα παρασκηνιακά.

 6. ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ 2017. ΔΗΜΑΡΧΕ ΡΟΥΦΑ ΚΑΜΑΤΕΡΕ .ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΩΝ.

  ΑΡΚΕΙ ΟΙ ΛΑΘΡΑΙΟΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΙ ΣΤΟ ΤΟ ΧΟΤ ΣΠΟΤ . ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΑΛΛΟΥ ΟΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΛΑΘΡΑΙΟΙ ΕΚΤΟΣ ΚΩ.ΤΟ ΧΟΤ ΣΠΟΤ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΞΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ .ΟΣΟΙ ΛΑΘΡΑΙΟΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΕΙ .ΟΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ.ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΑΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΠΟΛΙ ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΧΩΡΙΑ ΡΑΚΕΝΔΥΤΟΙ ΤΡΙΣΑΘΛΙΟΙ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΛΥΤΟΙ ΑΡΡΩΣΤΟΙ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΤΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΙΛΛΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΛΑΘΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ.ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.ΚΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.

 7. Θεσσαλονίκη: “Αλληλέγγυος” παιδεραστής ασελγούσε σε παιδιά λαθρομεταναστών

  ένα 52χρονο «αλληλέγγυο» κομμούνι από την Γαλλία, ο οποίος «βρισκόταν στην Ελλάδα στο πλαίσιο ανθρωπιστικής αποστολής» (τουτέστιν μέλος ΜΚΟ…), ο οποίος «φιλοξενούσε» τέσσερα ανήλικα αγοράκια από το Πακιστάν στο σπίτι του, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.Σύμφωνα, λοιπόν, με καταγγελία που έκαναν τα ανήλικα αγόρια, ηλικίας 14 έως 17 ετών, εκμεταλλευόμενος την ανάγκη τους, ο 52χρονος τα μυούσε στα μυστικά του… οθωμανικού δικαίου.Έτσι, ο «αλληλέγγυος» κομμουνιστής-παιδεραστής συνελήφθη, ενώ σε έρευνα που έγινε στο άντρο της ακολασίας βρέθηκαν και ναρκωτικά.

 8. ΕΛΛΑΔΑ=Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ.
  ΠΩΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ ΤΑ ΡΕΜΑΛΙΑ , ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΜΑΣΩΝΟΙ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΑΝΕ…
  ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ….ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΟΙΜΠΛΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΑΣΩΝΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥΣ.
  Ο …ΓΙΑΛΑΝΤΖΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΠΑ…ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΥΡΩ ΤΟΥ ΦΕΡΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ.
  ΤΟ ΓΑΝΤΖΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΛΕΜΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΥ,ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΚΟ…
  ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟΜΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΥΝΤΑ ΠΟΥ ΦΕΡΑΤΕ……

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.