Τακτοποιούνται οι χώροι λατρείας θρησκευτικών κοινοτήτων – Nόμιμη η λειτουργία τριών τεμένων σε Pόδο και Kω

9
921

Ενεργοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η νέα διαδικασία τακτοποίησης των λατρευτικών χώρων θρησκευτικών κοινοτήτων, που λειτουργούν σε κάθε είδους κτιριακές εγκαταστάσεις επί δεκαετίες, χωρίς νόμιμη οικοδομική άδεια.
Με σχετική εγκύκλιο κινούνται οι διαδικασίες για την τακτοποίηση και την εξασφάλιση της νομιμότητας της λειτουργίας των αυθαίρετων λατρευτικών χώρων θρησκευτικών κοινοτήτων. Ειδικότερα η γενική γραμματεία Θρησκευμάτων καλεί τις θρησκευτικές κοινότητες να αδειοδοτήσουν τους χώρους λατρείας που λειτουργούσαν πριν από τις 9 Αυγούστου 1955, πριν δηλαδή από την έναρξη ισχύος του συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών, ώστε το κτίσμα να θεωρείται νομίμως υφιστάμενο. Πρόκειται για περίπου 500 χώρους σε όλη την Ελλάδα μεταξύ των οποίων και στα Δωδεκάνησα, τεμένη, Εβραϊκές Συναγωγές και ναοί παλαιοημερολογιτών και προτεσταντών.
Χώροι Λατρείας των
Μουσουλμάνων στην Κω
και τη Ρόδο
Για τους χώρους λατρείας των Μουσουλμάνων στη Κω και την Ρόδο η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον οικείο Πρόεδρο και από τα Μέλη του ΔΣ του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω ή Ρόδου αντίστοιχα. Στην αίτηση καθορίζεται η επωνυμία του χώρου λατρείας, η έδρα του, ο υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός, ο χρόνος ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας του (με τεκμηρίωση, όσο το δυνατό καλύτερα, των στοιχείων από τα οποία προκύπτει η παλαιότητά του). Η αίτηση συνοδεύεται συγκεκριμένα από:
– αντίγραφα δελτίων αστυνομικής ταυτότητας των αιτούντων,
– βιογραφικό θρησκευτικού λειτουργού και αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
– τίτλους ιδιοκτησίας,
– αποδεικτικά στοιχεία για την απόδειξη ότι το κτήριο είναι προ του 1955 και συνεπώς τεκμαίρεται νόμιμο κατά τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.
Η τεκμηρίωση αποδεικνύεται με την κατάθεση κάθε πρόσφορου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η παλαιότητα και τα τετραγωνικά μέτρα (κατά κανόνα δημόσιο, όπως συμβολαίων, αφιερωματικών εγγράφων, αποφάσεις περί δημοτικών τελών, βεβαιώσεις ΟΤΑ, εκκαθαριστικά ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ κλπ), χωρίς να εξαιρούνται όμως και τα ιδιωτικά, τα οποία θα κριθούν κατά περίπτωση (πχ λογαριασμοί ΔΕΗ, αντίγραφα κτηματολογικών φύλλων κλπ). Άλλως, απαιτείται σχετική βεβαίωση μηχανικού, όπου θα αναφέρονται η ακριβής θέση, ο χρόνος ανέγερσης του, η νομιμότητα του λόγω παλαιότητας, τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του (επιφάνεια), ο αριθμός των ατόμων που μπορεί να εξυπηρετηθεί και το ύψος πύργου προσευχής,
– αποδεικτικά στοιχεία για την παλαιότητα της χρήσης του κτηρίου ως χώρου λατρείας πριν την 09-08-1955 έως και σήμερα (παλαιότητα της θρησκευτικής χρήσεως).
Η τεκμηρίωση αποδεικνύεται με την κατάθεση κάθε πρόσφορου μέσου και αποδεικτικού στοιχείου (έγγραφα δημόσιων αρχών, Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω ή Ρόδου, αφιερωματικά έγγραφα, άδειες γάμου, βιβλία καταχώρησης ιεροπραξιών κ.λπ.) από το οποίο συνάγεται ότι ο λατρευτικός χώρος λειτουργούσε στο συγκεκριμένο κτήριο πριν το 1955 και συνεχίζει να λειτουργεί συνεχώς και αδιαλείπτως έως σήμερα.
Συναγωγές
Για τις Συναγωγές η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος (Κ.Ι.Σ.Ε.) και να δηλώνονται τα στοιχεία των θρησκευτικών λειτουργών και του Προέδρου της τοπικής Ισραηλιτικής Κοινότητας, ως Φυσικού Προσώπου, Υπεύθυνου του χώρου λατρείας. Στην αίτηση καθορίζεται η επωνυμία του χώρου λατρείας, η έδρα του, οι θρησκευτικοί λειτουργοί, ο χρόνος ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας του (με τεκμηρίωση, όσο το δυνατό καλύτερα, των στοιχείων από τα οποία προκύπτει η παλαιότητά του). Η αίτηση συνοδεύεται από συγκεκριμένα από:
– αντίγραφα δελτίων αστυνομικής ταυτότητας των αιτούντων, ή αντίγραφα αδειών
διαμονής και νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα διαβατηρίων για πολίτες εκτός Ε.Ε.,
– βιογραφικό θρησκευτικών λειτουργών και αντίγραφα δελτίων αστυνομικής ταυτότητας
– τίτλοι ιδιοκτησίας,
– Αποδεικτικά στοιχεία για την απόδειξη ότι το κτήριο είναι προ του 1955 και συνεπώς τεκμαίρεται νόμιμο κατά τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.
Η τεκμηρίωση αποδεικνύεται με την κατάθεση κάθε πρόσφορου δημόσιου έγγραφου από το οποίο να προκύπτει η παλαιότητα και τα τετραγωνικά μέτρα (κατά κανόνα δημόσιο, όπως συμβολαίων, αφιερωματικών εγγράφων, αποφάσεις περί δημοτικών τελών, βεβαιώσεις ΟΤΑ, εκκαθαριστικά ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ κ.λπ.), χωρίς να εξαιρούνται όμως και τα ιδιωτικά, τα οποία θα κριθούν κατά περίπτωση (πχ λογαριασμοί ΔΕΗ, αντίγραφα κτηματολογικών φύλλων κ.λπ.). Άλλως, απαιτείται σχετική βεβαίωση μηχανικού, όπου θα αναφέρονται η ακριβής θέση, ο χρόνος ανέγερσής του, η νομιμότητά του λόγω παλαιότητας, ο αριθμός των ατόμων που μπορεί να εξυπηρετηθεί και τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του (επιφάνεια).
– Αποδεικτικά στοιχεία για την παλαιότητα της χρήσης του κτηρίου ως χώρου λατρείας πριν την 09-08-1955 έως και σήμερα (παλαιότητα της θρησκευτικής χρήσεως).
Η τεκμηρίωση αποδεικνύεται με την κατάθεση κάθε πρόσφορου μέσου και αποδεικτικού στοιχείου (έγγραφα δημόσιων αρχών ή του Κ.Ι.Σ., αφιερωματικά έγγραφα, άδειες γάμου, βιβλία καταχώρησης ιεροπραξιών κ.λπ.) από το οποίο συνάγεται ότι ο λατρευτικός χώρος λειτουργούσε στο συγκεκριμένο κτήριο πριν το 1955 και συνεχίζει να λειτουργεί συνεχώς και αδιαλείπτως έως σήμερα.
Εφόσον το κτήριο είναι μεταγενέστερο του 1955, οι ενδιαφερόμενες θρησκευτικές κοινότητες οφείλουν να ακολουθούν τις διαδικασίες που ορίζει η με αρ. πρωτ. 118939/Θ1/19-7-2016 (ΑΔΑ: 76774653ΠΣ-5Ω9), κοινή εγκύκλιος των Υπουργείων Π.Ε.Θ., ΕΣ.Δ.Α., ΠΕ.ΕΝ. και ΥΓΕΙΑΣ και να υποβάλλουν πλήρη σειρά των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατά τις κείμενες διατάξεις.
Νόμιμη η λειτουργία του
Τεμένους “Ιμπραήμ Πασά”
Με βάση τα παραπάνω και με απόφαση της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκης Κεραμέως με ημερομηνία 22-11-2019, η οποία κοινοποιήθηκε αρμοδίως στις 30-12-2019, διαπιστώθηκε η νόμιμη λειτουργία του Τεμένους Ιμπραήμ Πασά, έπειτα από την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων.
Ειδικότερα, στην απόφαση της υπουργού Παιδείας, αναφέρεται, μεταξύ άλλων:
[…] Διαπιστώνουμε:
1. Τη νόμιμη λειτουργία του μουσουλμανικού χώρου λατρείας με την επωνυμία “ΤΕΜΕΝΟΣ ΙΜΠΡΑΗΜ ΠΑΣΑ” που στεγάζεται σε ακίνητο κείμενο στο Δήμο Ρόδου (Δημοτική Ενότητα Ροδίων) του νομού Δωδεκανήσου και επί της Πλατείας Πλάτωνος, με εμβαδόν δαπέδου 242 τ.μ. με μέγιστο αριθμό φιλοξενούμεων τριακόσια (300) άτομα, με ύψος πύργου προσευχής (μιναρέ) τριάντα δύο μέτρα και πενήντα εκατοστά (32,50) και με υπεύθυνο θρησκευτικά λειτουργό (ιμάμη) τον κ. ΧΑΣΑΝ ΚΑΡΑ-ΆΛΗ, διότι σύμφωνα με τα κατατεθειμένα έγγραφα και δικαιολογητικά τεκμαίρεται η ύπαρξη και η χρήση του ως χώρου λατρείας ήδη προ του 1955 μέχρι και σήμερα.
2. Επισημαίνουμε άτι η παρούσα δεν απαλλάσσει τον Οργανισμό Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Ρόδου από την υποχρέωση έκδοσης τυχόν άλλων απαραίτητων κατά νόμο δικαιολογητικών, αδειών και βεβαιώσεων για τη νόμιμη, ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του μουσουλμανικού χώρου λατρείας. Σε κάθε περίπτωση η χορηγούμενη διαπιστωτική απόφαση νόμιμης λειτουργίας χώρου λατρείας, δεν μεταβάλλει, αλλοιώνει ή τροποποιεί τις έννομες σχέσεις, τις ειδικότερες ρυθμίσεις, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις περί χώρων συνάθροισης κοινού, οι οποίοι αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των αιτούντων.
3. Στην είσοδο του χώρου στον οποίο στεγάζεται ο μουσουλμανικός χώρος λατρείας, είναι απαραίτητο να αναρτηθεί η επιγραφή “ΤΕΜΕΝΟΣ ΙΜΠΡΑΗΜ ΠΑΣΑ” με τον σχετικό αριθμό ΑΔΑ.
Η υπουργός Παιδείας
και Θρηκευμάτων
Νίκη Κεραμέως

Νόμιμη η λειτουργία
δύο Τζαμιών στην Κω
Ομοίως με απόφαση της αρμόδιας υπουργού κ. Νίκης Κεραμέως διαπιστώθηκε η νόμιμη λειτουργία των μουσουλμανικών χώρων λατρείας, “ΝΤΕΦΤΕΝΤΑΡ ΤΖΑΜΙ” και “ΧΑΣΑΝ ΠΑΣΑ ΤΖΑΜΙ” στην Κω «διότι σύμφωνα με τα κατατεθειμένα έγγραφα και δικαιολογητικά τεκμαίρεται η ύπαρξη και η χρήση του ως χώρου λατρείας ήδη προ του 1955 μέχρι και σήμερα».
Να σημειωθεί ότι η σύσταση του “Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Ρόδου” ιδιοκτήτη όλων των μουσουλμανικών Τεμενών και Νεκροταφείων στη νήσο Ρόδου, όπως και του “Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω”, έγινε με κυβερνητικό διάταγμα του Ιταλού κυβερνήτη των νήσων του Αιγαίου το 1929. Οι οργανισμοί αυτοί υφίστανται και μετά την προσάρτηση της Δωδεκανήσου στο Ελληνικό Κράτος τον Απρίλιο του 1947 και διοικούνται από 5μελές διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από μουσουλμάνους Έλληνες υπηκόους.

Από την  γενική γραμματεία Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας, ενεργοποιείται νέα διαδικασία τακτοποίησης των λατρευτικών χώρων θρησκευτικών κοινοτήτων, που λειτουργούν σε κάθε είδους κτιριακές εγκαταστάσεις επί δεκαετίες, χωρίς νόμιμη οικοδομική άδεια.

Εγκύκλιος του γενικού γραμματέα Θρησκευμάτων Γεωργίου Καλαντζή κινεί τις διαδικασίες για την τακτοποίηση και την εξασφάλιση της νομιμότητας της λειτουργίας των αυθαίρετων λατρευτικών χώρων θρησκευτικών κοινοτήτων.

ΔΕΙΤΕ εδώ τη νέα εγκύκλιο για την τακτοποίηση αυθαίρετων λατρευτικών χώρων

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι: -«όλες οι θρησκευτικές κοινότητες (πλην αυτών, των κατ’άρθρο 3Σ κλιμάτων της Ανατολικής του Χριστού Ορθοδόξου Εκκλησίας) ειδικά για χώρους λατρείας που στερούνται παντελώς άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, μπορούν να αιτηθούν την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης για τη νόμιμη λειτουργία τους και την ένταξη των υπευθύνων θρησκευτικών λειτουργών τους στο μητρώο που τηρεί η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων»

Ειδικότερα η γενική γραμματεία Θρησκευμάτων καλεί τις  θρησκευτικές κοινότητες να αδειοδοτήσουν τους χώρους λατρείας που λειτουργούσαν πριν από τις 9 Αυγούστου 1955, πριν δηλαδή από την έναρξη ισχύος του συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών, ώστε το κτίσμα να θεωρείται νομίμως υφιστάμενο.

Πρόκειται για περίπου 500 χώρους σε όλη την Ελλάδα (η πλειονότητά τους, σε χρήση μουσουλμάνων στη Θράκη), και οι υπόλοιποι εξ αυτών της Καθολικής Εκκλησίας, των Ορθοδόξων Αρμενίων, των μουσουλμάνων της Θράκης (τεμένη, τεκέδες, μεστζίτ, τζεμ, τζεμεβί) και των Δωδεκανήσων, Εβραϊκές Συναγωγές, ναοί των παλαιοημερολογιτών και των προτεσταντών.

Προ του 1955

-«Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι οι χώροι λατρείας να λειτουργούν συνεχώς και αδιαλείπτως στο συγκεκριμένο κτίριο ή τμήμα του επί μακρό χρονικό διάστημα, και τουλάχιστον πριν την 09-08-1955, μέχρι και σήμερα. Ήτοι, απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης είναι η έναρξη χρήσης του χώρου ως χώρου λατρείας πριν από την 09-08-1955 (μέχρι και σήμερα), σε κτίριο που προφανώς έχει ανεγερθεί προ της ημερομηνίας αυτής, ήτοι προ της έναρξης ισχύος του συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών, ώστε να θεωρείται νομίμως υφιστάμενο» σημειώνεται στην εγκύκλιο της γενικής γραμματείας Θρησκευμάτων και ειδικότερα σημειώνεται ότι:

-«Η τεκμηρίωση αποδεικνύεται με την κατάθεση κάθε πρόσφορου δημόσιου έγγραφου από το οποίο να προκύπτει η παλαιότητα και τα τετραγωνικά μέτρα (κατά κανόνα δημόσιο, όπως συμβολαίων, λεγάτων, αφιερωματικών εγγράφων, αποφάσεις περί δημοτικών τελών, βεβαιώσεις ΟΤΑ, εκκαθαριστικά ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ κλπ), χωρίς να εξαιρούνται όμως και τα ιδιωτικά, τα οποία θα κριθούν κατά περίπτωση (πχ λογαριασμοί ΔΕΗ, αντίγραφα κτηματολογικών φύλλων κλπ). Άλλως, απαιτείται σχετική βεβαίωση μηχανικού, όπου θα αναφέρονται η ακριβής θέση, ο χρόνος ανέγερσής του, η νομιμότητά του λόγω παλαιότητας, ο αριθμός των ατόμων που μπορεί να εξυπηρετηθεί και τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του (επιφάνεια)».

 

Μετά του 1955

Για την τακτοποίηση λατρευτικών χώρων κατασκευής μετά του 1955 η εγκύκλιος σημειώνει ότι «εξυπακούεται ότι εφόσον το κτίριο είναι μεταγενέστερο του 1955, οι ενδιαφερόμενες θρησκευτικές κοινότητες οφείλουν να ακολουθούν τις διαδικασίες που ορίζει η με αρ. πρωτ. 118939/Θ1/19-7-2016 (ΑΔΑ:76774653ΠΣ-5Ω9), κοινή εγκύκλιος των Υπουργείων Π.Ε.Θ., ΕΣ.Δ.Α., ΠΕ.ΕΝ. και ΥΓΕΙΑΣ και να υποβάλλουν πλήρη σειρά των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατά τις κείμενες διατάξεις». ΔΕΙΤΕ εδώ την εγκύκλιο περι χορήγησης άδειειας χώρων θρησκευτικής λατρειάς για κατασκευές

Ασφάλεια και η υγεία των συναθροιζόμενων

Στην εγκύκλιο της γενικής γραμματείας Θρησκευμάτων τεκμηριώνονται οι λόγοι, για τους οποίους κινείται η νέα διαδικασία τακτοποίησης των αυθαίρετων λατρευτικών χώρων και αναλυτικά σημειώνεται ότι αυτοί είναι:

-Tο γεγονός ότι πολλοί παλαιοί χώροι λατρείας διάφορων θρησκευτικών κοινοτήτων, ακόμα και ιστορικών (οι οποίες κοινότητες μάλιστα έχουν ήδη προσλάβει νομική προσωπικότητα ως θρησκευτικά ή εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4301/2014) δεν έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ακόμα και λόγω δυσλειτουργιών του ως άνω νομοθετικού καθεστώτος αδειοδότησης χώρων λατρείας (που ήρθησαν τελικώς μόνο κατόπιν της νομοθετικής μεταβολής – άρθρο 27 ν.3467/2006), και παρά ταύτα λειτουργούν διαρκώς και αδιαλείπτως επί πολλές δεκαετίες, εξυπηρετούντες λατρευτικούς σκοπούς των οικείων κοινοτήτων.

-Το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός από αυτούς τους λατρευτικούς χώρους είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν ακόμα και πριν την έναρξη ισχύος του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (1938-1939).

-Την ανάγκη να διευθετηθεί μια διαρκής και πολύχρονη εκκρεμότητα περί της νομιμότητας της λειτουργίας τους, η οποία χωρίς να έχει αμφισβητηθεί ευθέως από τη δημόσια διοίκηση ή να έχει διακοπεί η λειτουργία τους, δημιουργεί σοβαρά πρακτικά προβλήματα στις σχέσεις των θρησκευτικών κοινοτήτων και των δημοσίων υπηρεσιών και στην καθημερινή λειτουργία και αποστολή των κοινοτήτων αυτών, χωρίς να επιβαρυνθούν οι κοινότητες αυτές με υπέρμετρα έξοδα για τη διευθέτησή της, που ενδεχομένως να οδηγούν σε αδυναμία απόλαυσης των δικαιωμάτων τους ή σε διατήρηση της εκκρεμότητας αυτής.

-Το γεγονός ότι δεν υφίσταται λόγος δημοσίου συμφέροντος που να επιβάλει την άνευ άλλου τινός ανατροπή αυτής της επί μακρόν παγιωμένης κατάστασης σε βάρος των διοικουμένων και την προσβολή της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης τους.

-Την ανάγκη καταχώρησης στο τηρούμενο μητρώο των υπευθύνων θρησκευτικών λειτουργών των χώρων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των ληξιαρχείων για τις ιερουργίες με αστικές συνέπειες που τελούν και να διασφαλιστεί η δημόσια τάξη αλλά και τα πάσης φύσεως δικαιώματα των πολιτών.

-Το γεγονός ότι η τυχόν διατήρηση αυτής της εκκρεμούς κατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε προσβολή των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των θρησκευομένων και των θρησκευτικών κοινοτήτων, χωρίς να δικαιολογείται από την αρχή της αναλογικότητας,

-Την ανάγκη να προστατευθεί η ασφάλεια και η υγεία των συναθροιζόμενων πιστών στους χώρους λατρείας, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις και τη νομιμότητα ή μη των οικοδομών που αυτές ορίζουν ανά κατηγορία και χρόνο κατασκευής τους.

-Το γεγονός ότι οποιαδήποτε θρησκευτική κοινότητα μπορεί να αιτηθεί οποτεδήποτε, κατά τις κείμενες συνταγματικές και νομοθετικές διατάξεις και τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες, την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χώρου λατρείας, εφόσον προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά.

-Το ειδικότερο νομοθετικό πλαίσιο για τους ναούς που ανήκουν στην κανονική δικαιοδοσία και στα κλίματα της κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος και των λοιπών, εντός ή εκτός Ελλάδος, ομόδοξων Εκκλησιών του Χριστού, Πατριαρχείων, Μητροπόλεων ή Μονών, που είναι ενωμένες δογματικώς με τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και τηρούν, όπως και εκείνη, απαρασαλεύτως τους Ιερούς Αποστολικούς και Συνοδικούς Κανόνες και τις Ιερές Παραδόσεις, θα διευθετήσει το υπάρχον επί μακρόν εκκρεμές ζήτημα με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης για κάθε παλαιό χώρο λατρείας. Η διαπιστωτική αυτή πράξη θα επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και θα επιφέρει όλες τις σχετικές έννομες συνέπειες.

Διαπιστωτικές πράξεις

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε ήδη στις πρώτες διαπιστωτικές πράξεις νόμιμης λειτουργίας ήδη λειτουργούντων χώρων προσευχής ιστορικών θρησκευτικών κοινοτήτων της Ελλάδας. Πρόκειται για πέντε εκκλησίες των Ορθοδόξων Αρμενίων Ελλάδος και τρία ιστορικά, μουσουλμανικά τεμένη σε Κω και Ρόδο, δύο νησιά όπου ζουν περίπου 3.000 Eλληνες μουσουλμάνοι. Οι άδειες δόθηκαν για το Ντεφτεντάρ Τζαμί και το Χασάν Πασά Τζαμί στην Κω, καθώς και για το Τέμενος Ιμπραήμ Πασά στη Ρόδο. Συνολικά, υπολογίζεται ότι περίπου 500 χώροι λατρείας που λειτουργούν επί δεκαετίες στην Ελλάδα, δεν έχουν την απαραίτητη άδεια.

9 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Ειναι ΝΤΡΟΠΗ για να μην πω τιποτα χειροτερο να περνας και να βλεπεις σε αυτη την κατασταση ερημομενες και κλειστες τις δυο μεγαλυτερες εκκλησιες του νησιου, την Αγ. Παρασκευη και τον Αγ.Νικολαο και απο την αλλη να βλεπεις τα εργα στα τζαμια να εχουν ξεκινησει με λεφτα ΑΚΟΥΣΟΝ – ΑΚΟΥΣΟΝ της περιφερειας! Της δικης μας περιφερειας της Ελληνικης οχι της Τουρκικης (σαν δωρεα πχ με την καλη εννοια)( προλαβαινω τους αριστερους να μην με πουν φασιστα) ουτε της Πακιστανικης.. Δεν με νοιαζει καμια ανεξιθρησκεια κανενας λαθρομεταναστης και κανενας Ελληνας μουσουλμανος (σορυ κιολας). Φτιαξτε πρωτα τα δικα μας και μετα ΝΑΙ φτιαξτε και τα υπολοιπα. Ειμαστε στη ΕΛΛΑΔΑ ρε ειμαστε ΕΛΛΗΝΕΣ ρε καποιοι εδωσαν το αιμα τους για να μας ελευθερωσουν απο αυτους που τους φτιαχνετε τωρα τα τζαμια ρε, γιατι μας εσφαζαν και μας εκαναν γενιτσαρους ρε.. και τωρα μας θελουν πισω μας το λενε ανοιχτα ρε… Τι σας ψεκαζουν και κοιμαστε ρε?? Τι κανταντια ειναι αυτη ρε?? Δημαρχοι- Αντιδημαρχοι τωρινοι και προηγουμενοι τι σκ@τ@ κανετε ρε?? Μονο για φωτογραφιες και …..??

  2. Εμεις δινουμε οτι μπορουμε στο κερακι της εκκλησιας αυτα τα λεφτα απο ολα τα Δωδεκανησα πανε στον Πατριαρχη ας αφησει 3 μηνες να μην στειλη να μαζεψη για τους ναους

  3. Εμεις δινουμε οτι μπορουμε στο κερακι της εκκλησιας αυτα τα λεφτα απο ολα τα Δωδεκανησα πανε στον Πατριαρχη ας αφησει 3 μηνες να μην στειλη να μαζεψη για τους ναους

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.